Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0659-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-10003
Наименование: Професионално обучение на заетите лица по специалност "Шлосерство"
Бенефициент: "АПИЕС ПРОДУКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 27.03.2008
Дата на приключване: 15.01.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността и конкурентноспособността на заетите лица в металообработващи фирми чрез повишаване на професионалната им квалификация.
Дейности: Изпълнение на дейност 1: Разпределение и график на дейностите Екипът по управление на проекта се състои от ръководител проект, счетоводител, технически сътрудник, организатор учебен процес и кординатор. Ще се разработи и приеме актуализиран план-график за изпълнението на проекта. Ше се осъществи среща между екипа, обучаващата организация-партньор и представители на фирмите-заявители, които ще вземат участие в проекта.
Подготовка на дейност 2: Квалификационно обучение Професионално обучение по учебния план и програма за придобиване на първа квалификационна степен по професия «Шлосер» ще преминат 48 заети лица, разпределени в 4 групи. Обучението ще бъде извършено от Професионална техническа гимназия «Юрий Гагарин» - гр. Монтана, която е партньор по проекта. Обучителният процес ще протече в рамките на 300 учебни часа.
Изпълнение на дейност 2: Квалификационно обучение Програмата за обучение е съставена на модулен принцип. По време на професионалното обучение ще бъде осъществяван текущ контрол за присъствието на участниците и попълване на тестове и анкети за определяне на нивото на усвояване на знанията.
Подготовка на дейност 3: Мониторинг и контрол При изпълнение на тази дейност ще се следи за редовното участие на заетите лица в учебния процес, за което ще се водят присъствени дневници.
Изпълнение на дейност 3: Мониторинг и контрол В края на всеки модул от учебната програма на курса ще се провеждат тестве за проверка нивото на усвояване на теоретичния материал и изработка на определени детайли за проверка на пидбитите практически умения. Ще се следи за спазване на седмичното разписание и учебната програма от преподателите.
Подготовка на дейност 4: Информиране и публичност По проекта ще бъдат изработени постоянни обяснителни табели за всички фирми, които са заявили и обучават свои заети лица, както и за ПТГ „Ю. Гагарин” – гр. Монтана. Ще бъдат разработени и отпечатани цветни диплянки за популяризиране на безвъзмездната помощ на Европейския социален фонд.
Изпълнение на дейност 4: Информиране и публичност Изработени са 5 броя постоянни обяснителни табели. Отпечатани 200 броя цветни диплянки.
Подготовка на дейност 5: Анализ и отчетност Водещата организация ще изготвя и представя пред Договарящия орган междинни и финални отчети и доклади за напредъка на проекта.
Изпълнение на дейност 5: Анализ и отчетност В края на проекта водещата организация, съвместно с партньора и заявителите на обучение на заети лица, ще подготвят отчети за проведените мероприятия и постигнати резултати, които ще бъдат обявени на финална среща.
Партньори
Партньори:
Професионална техническа гимназия "Юрий Гагарин"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 668 BGN
Общ бюджет: 48 602 BGN
БФП: 48 602 BGN
Общо изплатени средства: 48 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 134 BGN
2009 38 468 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 41 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 614 BGN
2009 32 698 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 290 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 520 BGN
2009 5 770 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз