Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0033-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/9
Наименование: Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образование на студентите, чрез интегрирането им в реална работна среда и осъзнаване от самите тях на потребността от придобитите умения и знания във ВУЗ. Насърчаване на развитието на сектора на социалната икономика, чрез по-високо качество на работната сила и участието на студентите в производствен цикъл. Повишаване на конкурентността на младите специалисти при професионалната им реализация след завършване на висше образование.
Дейности: 1. *Подготовка и Изпълнение на дейност 1 Провеждане на пресконференция за популяризиране пред обществеността на общите и специфични цели на проекта
2.Подготовка и изпълнение на дейност 2 Изготвяне на рекламна брошура и плакати
3. Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Разработване на учебни програми и предварителен график на провеждане на практиките
4.Подготовка и изпълнение на дейност 4 Разработване и издаване на Пособие с указания за провеждане на студентски практики
5. Подготовка и изпълнение на дейност 5 Определяне на критерии за участие на студенти в проекта
6.Подготовка и изпълнение на дейност 6 Провеждане на конкурс за сформиране на групите.
7. * Подготовка и изпълнение на дейност 7 Срещи на студентите с работодатели и представители на фирмите – партньори по проекта.
8.Подоготовка и изпълнение на дейност 8 Провеждане на обучение на преподавателите от РУ, включени .....
9.Подготовка и изпълнение на дейност 9 Провеждане на обучение на студентите преди практиките в РУ
10*.Подготовка и изпълнение на дейност 10 Провеждане на обучение и практики във фирми.
11.подготовка и изпълнение на дейност 11 Организиране и провеждане защита на практиките.
12*.Подготовка и Изпълнение на дейност 12 Провеждане на работни срещи на ръководството на проекта с екипа, лекторите, ръководители на практики и наставниците от фирмите-партньори.
13.* Подготовка и изпълнение на дейност 13 Консултации за получаване на задания за работа по дипломни проекти във фирмите през втората година.
14.Подготовка и изпълнение на дейност 14 Упражняване перманентен контрол с цел установяване напредъка по изпълнение на дейностите и внасянето на корективи при необходимост
15. Подготовка и Изпълнение на дейност 15 Организиране защита на дипломни проекти.
16.Подготовка и изпълнение на дейност 16 Разработване съвместно с представители на фирмите-партньори на учебни програми за обучение на студентите в Русенски Университет.
17.Подготовка и Изпълнение на дейност 17 Организиране и провеждане на две конференции и фотоизложба.
18.*Изпълнение на дейност 18 Подготвяне на ежемесечни отчети от екипа, съгласно инструкциите за мониторинг на проекта.
19.Изпълнение на дейност 19 Провеждане на пресконференция, по повод приключване на дейностите по проекта.
20.Подготовка и изпълнение на дейност 20 Изготвяне на финалния отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 070 BGN
Общ бюджет: 74 358 BGN
БФП: 68 804 BGN
Общо изплатени средства: 68 804 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 500 BGN
2009 9 930 BGN
2010 43 374 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 804 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 175 BGN
2009 8 441 BGN
2010 36 868 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 325 BGN
2009 1 490 BGN
2010 6 506 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 321 BGN
Финансиране от бенефициента 6 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз