Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0030-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/19
Наименование: Качествената професионална подготовка в реална работна среда – предпоставка за успешно развитие на човешкия ресурс
Бенефициент: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия - Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда в Монтана за изграждане на икономика, основана на знанието
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Създаване на екип по проект за неговото осъществяване и текуща вътрешноорганизационна дейност.
1.Изпълнение на дейност 1 Създаване на екип по проект за неговото осъществяване и текуща вътрешноорганизационна дейност.
2.Подготовка и изпълнение на дейност 2 Организация на информационна кампания, PR и дейности по визуализация
2.Подготовка и провеждане на поддейност 2.1. Провеждане на начална прескон-ференция за промоциране на проектните дейности и времето за изпълнението им.
2.Подготовка на поддейност 2.2. Публикуване и текущо разлепване през целия период на проекта на рекламен плакат.
2.Изпълнение на поддейност 2.2. Публикуване и текущо разлепване през целия период на проекта на рекламен плакат.
2.Подготовка на поддейност 2.3. Провеждане на междинна прес-конференция за отчитане на постигнатите до момента резултати.
2.Изпълнение на поддейност 2.3. Провеждане на междинна прес-конференция за отчитане на постигнатите до момента резултати
2.Подготовка и изпълнение на поддейност 2.6. Дейности по визуализация
3. Подготовка и изпълнение на дейност 3 Разработване и провеждане на учебна практика във фирма «Паркстрой», Монтана.
3.Подготовка и изпълнение на поддейност 3.1. Разработване на методология и детайлна почасова учебна програма за провеждане на практиките.
3. Подготовка и изпълнение на поддейност 3.2. Разработване на учебно помагало
3.Подготовка и изпълнение на поддейност 3.3. Провеждане на предварително обучение на място
3.Подготовка на поддейност 3.4. Създаване на организация за обучението и наставничеството
3.Изпълнение на поддейност 3.4. Създаване на организация за обучението и наставничеството
3.Подготовка на поддейност 3.5. Провеждане на учебната практика
3.Изпълнение на поддейност 3.5. Провеждане на учебната практика
3*.Подготовка и изпълнение на поддейност 3.6. Връчване на Удостоверения за професионално обучение за 12 кл.
4.Подготовка и изпълнение на дейност 4 * Провеждане на дейности за създаване на благоприятна среда за укрепване на интелектуалния потенциал на учителите и професионалната реализация на учениците от ПГСАГ
4*.Подготовка на поддейност 4.1. Провеждане на Образователни форуми.
4*.Изпълнение на поддейност 4.1.
4.Подготовка и изпълнение на поддейност 4.2.* Разработване на петгодишна Програма за повишаване на практическите знания и умения на учениците от ПГСАГ чрез учебни практики. Иницииране на създаването на Консулативен съвет по образование и развитие на
Партньори
Партньори:
“Паркстрой” ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 982 BGN
Общ бюджет: 58 283 BGN
БФП: 58 283 BGN
Общо изплатени средства: 58 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 964 BGN
2009 27 403 BGN
2010 18 915 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 170 BGN
2009 23 293 BGN
2010 16 078 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 540 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 795 BGN
2009 4 111 BGN
2010 2 837 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз