Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0020-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/51
Наименование: Млади лесовъди за здрава гора. Повишаване на практическите умения на учениците от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград, чрез работа в реална работна среда
Бенефициент: Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” - Велинград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на професионална подготовка на учениците и учителите от ПГГС „Христо Ботев” – Велинград в реални работни условия
Дейности: 1. Сформиране на екип
2. Провеждане на работни срещи
3. *Разработване на модел за обучение
4. Изготвяне на учебни програми
5. Обсъждане на модела и учебната програма с партньорите
6. Сформиране на групи за обучение
7. Определяне на наставници и ръководители на групите
8. Разработване на график за обучението
9. Закупване на необходимите уч. помагала, материали и инструменти
10. Работа в реални условия на учениците
11. Оценяване на обучаваните
12.Анализ на резултатите от оценяването
13.Осъществяване на контакти със специалисти от ЛТУ и ДАГ
14. Обучение на учители
15. Издаване на брошури
16. Кръгла маса
17. Издаване на грамота и награждаване на ученици
18. Оповестяване на резултатите от проекта
19. Приключване на проекта
Партньори
Партньори:
Лесотехнически университет
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 316 BGN
Общ бюджет: 49 630 BGN
БФП: 49 630 BGN
Общо изплатени средства: 49 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 49 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 663 BGN
2009 13 911 BGN
2010 25 056 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 42 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 064 BGN
2009 11 824 BGN
2010 21 298 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
42 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 599 BGN
2009 2 087 BGN
2010 3 758 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 444 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз