Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0465-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-06001
Наименование: Професионална квалификация в областта на информационните и комуникационни технологии на служители от фирма "Уолтопия" - с. Крушуна
Бенефициент: "Уолтопия" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 07.04.2008
Дата на приключване: 07.10.2009
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Обучаваните заети лица да поучат сертификат за постигната Първа степен на професионална квалификация на основата на пълния хорариум от 300 часа за тази степен на професионална квалификация.
Дейности: Дейност 1: Стартиране на проекта Създадаване на екип за управление на проекта, подписване на граждански договори
Дейност 2: Сформиране на обучителни групи Представяне на проекта пред бенефициентите. Сформиране на четири обучителни групи. Определяне на групови отговорници.Представяне на обучителната програма и преподавателите
Дейност 3: Представяне на отчет за месец 1 Разработване и представяне на отчет за м. 1 за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 4: Изготвяне на подробен план-график за всяка отделна група по месеци Среща на екипа с преподавателите и подписване на граждански договори с тях. Закупуване на предвидените материали за обученията и подготовка на помещенията за обучение
Дейност 5: Изработване на табели по проекта Разработване на проект за две информационни табели. Изработване и поставянето им в производствената база
Дейност 6: Публикация на материал в местната преса Изготвяне на публикация и поместване в местната преса
Дейност 7: Представяне на отчет за месец 2 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 8: Провеждане на професионалното обучение Провеждане на одобреното с проекта професионално обучение според разработен план – график за всяка група
Дейност 9: Представяне на отчет за месец 3 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 10: Представяне на отчет за месец 4 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 11: Представяне на отчет за месец 5 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 12: Представяне на отчет за месец 6 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 13: Представяне на отчет за месец 7 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 14: Представяне на отчет за месец 8 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 15: Представяне на отчет за месец 9 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 16: Представяне на отчет за месец 10 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 17: Представяне на отчет за месец 11 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 18: Представяне на отчет за месец 12 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 19: Представяне на отчет за месец 13 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 20: Провеждане на държавен изпит по теория и практика на професията Провеждане на държавен изпит по теория и практика на професията. На успешно завършилите професионалното обучение се издават свидетелства за професионална квалификация
Дейност 21: Представяне на отчет за месец 14 Представяне на отчет за извършените дейности и изразходваните средства
Дейност 22: Изготвяне на публикация в местната преса Изготвяне на публикация в местната преса за популяризиране резултатите от проекта
Дейност 23: Представяне на окончателен финансов и технически отчет Подготовка и представяне на окончателен фиансов и технически отчет за извършените дейности по реализацията на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 35 453 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 8 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз