Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.02-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.5-02/2011/001-03
Наименование: Проект за интегриран столичен градски транспорт
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.07.2011
Начална дата: 23.08.2011
Дата на приключване: 23.10.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: развитието на устойчива и интегрирана система за градски транспорт в Столична община, допринасяща за подобряване на жизнените и екологични условия
Дейности: Управление и организация на проекта
Доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност доставка на 50 броя нови съчленени тролейбуса
Строителен надзор Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност Строителен надзор на изпълнението на СМР по компонент 1, 6 и 8
Мерки за информация и публичност Подготовка, провеждане и изпълнение на дейности за информация и публичност
Изготвяне на технически спецификации Изготвяне на технически спецификации на компоненти 1, 6 и 8 - компонентите ще се изпълняват на инженеринг
Доставка на специализиран автомобил Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност доставка на специализиран автомобил
Интелигентна система за управление на трафика - СМР Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност Интелигентна система за управление на трафика - СМР
Финансов одит Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност Финансов одит
Рехабилитация на трамвайната линия по бул.''България Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност Рехабилитация на трамвайната линия по бул.''България
600 електронни информационни табла Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност 600 електронни информационни табла
Правен анализ и маркетингов анализ Подготовка, провеждане и изпълнение на дейности правен анализ и маркетингов анализ
Интелигентна система за управление на трафика-оборудване Подготовка, провеждане и изпълнение на дейност Интелигентна система за управление на трафика-оборудване
Доставка и монтаж на 420 броя електронни информационни табла Доставка и монтаж на 420 броя електронни информационни табла
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 97 791 500 BGN
Общ бюджет: 71 210 038 BGN
БФП: 71 210 038 BGN
Общо изплатени средства: 78 281 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 210 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 952 231 BGN
2014 31 997 369 BGN
2015 331 828 BGN
78 281 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 528 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 059 396 BGN
2014 27 197 764 BGN
2015 282 054 BGN
66 539 214 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 681 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 892 835 BGN
2014 4 799 605 BGN
2015 49 774 BGN
11 742 214 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Използване на обществен градски транспорт (включително хора с увреждания)
Индикатор 3 Брой новосъздадени работни места.
Индикатор 4 Брой хора с увреждания с улеснен достъп до обществения градски транспорт.
Индикатор 5 Брой новозакупени транспортни средства за обществения градски транспорт.
Индикатор 6 (Д) Намаляване на емисиите (СО2), тонове/годишно
Индикатор 7 (Д) Дължина на построения нов трамваен релсов път
Индикатор 8 (Д) Дължина на реконструирания трамваен релсов път
Индикатор 9 Дължина на рехабилитирания трамваен релсов път
Индикатор 10 Увеличение на броя пътувания с градски транспорт (годишно)
Индикатор 11 Брой на кръстовища с въвеждане на приоритет на ГТ
Индикатор 12 Брой нови електронни информационни табла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз