Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.10-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГЛАМЕНТИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 26.08.2011
Дата на приключване: 26.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) е да се създаде достатъчен административен капацитет в институциите на Р България, отговарящи за Регламент 883/2004, за ефективна реализация на правата на социална сигурност на българските граждани и техните семейства, предвижващи се и работещи в рамките на Европейския съюз (ЕС), Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.
Дейности: Обучения за обучители по прилагането на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 (Дейност 1) • Провеждане на обучения за обучители на служители от МТСП и МЗ, и на служители от централните управления и териториалните поделения на АСП, АЗ, АХУ и ИА „ГИТ”, по прилагането на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009. Лицата, излъчвани за обучители следва да изпълняват функции, които да са свързани с ежедневна работа с регламентите и да имат възможност впоследствие да предават наученото на по-широк кръг лица от съответната институция/организация. От всяка от институциите от целевата група и от заинтересованите страни ще бъде предложено да излъчи до 10 служители за семинарите от нейна компетентност. За семинарите от компетентност само на 1 институция ще предложим двойно увеличаване на участниците. На всички задължително ще участват експертите от отдел „ЕМСП” на МТСП. Обученията ще бъдат насочени в общо 10 тематични направления, а именно: 1. Общо запознаване с координацията на системите за социална сигурност в ЕС - всички институции; 2. Приложимо право – НАП, ГИТ; 3. Обезщетения в натура – НЗОК, МЗ, АСП; 4. Пенсии – НОИ, БАДДПО, КФН; 5. Обезщетения за безработица – НОИ, АЗ; 6. Семейни обезщетения и обезщетения за майчинство – АСП, НОИ; 7. Нови процедури - всички; 8. Електронен обмен на информация между институциите (общи принципи) - всички; 9. Бизнес потоци и нови документи (структурирани електронни документи и преносими документи) - всички. 10. Изграждане на дублиращи бизнес потоци и обмен на информация на национално ниво за създаване на структурирани електронни документи. Свързване на международната инфраструктура, изградена към Европейската комисия, с националната инфраструктура - всички.
Визия на модел за координация на дейността на компетентните институции за прилагане на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 за нуждите на Министерство на труда и социалната политика. (Дейност 2) • Изработване на визия на модел за координация на дейността на компетентните институции за Моделът за координиране ще обхване както основополагащите принципи на европейските регламенти, така и конкретни практически проблеми, свързани с прилагането им. Механизмите за автоматизиране на процеса на съгласуване на дейността по регламентите с МТСП ще залегне в основата на усъвършенствания модел за координиране на дейността на национално ниво по прилагане на регламентите (вкл. издаване на инструкции за прилагане на регламентите в отделните им части), за тяхното пълноценно контролиране и изготвяне на националните позиции за заседанията на Административната комисия. Министърът на труда и социалната политика носи пряката отговорност за спазването и ефективното изпълнение на европейските разпоредби. Визията ще бъде разработена от отдел „ЕМСП” в МТСП и ще послужи за създаване/промяна при необходимост на подзаконовия нормативен акт, с който ще се въведе новият модел за координиране на дейностите между компетентния министър и неговата администрация и останалите институции.
Провеждане на семинари на национално и местно ниво за обсъждане на практически проблеми и начини за подобряване на координацията по прилагането на европейските регламенти (Дейност 3) Целта е да бъдат организирани серия от срещи (поотделно с всяка от институциите – между 10 и 35) между представители на МТСП и останалите компетентни институции, за да се обсъдят конкретните проблеми и казуси, които представителите на компетентните институции срещат, както и с цел да се подобри координацията между компетентните институции. Срещите ще се организират от отдел „ЕМСП” на МТСП – всяка ще е в рамките на 1 ден, в София. • Цели се създаването на механизъм за автоматизиране на процеса на съгласуване на дейността по регламентите, а също така и пълноценно контролиране и изготвяне на националните позиции за заседанията на Административната комисия.
Наръчници за прилагане на отделните дялове на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 (Дейност 4) Разработване на Наръчници за прилагане на отделните дялове на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 – между 7 и 10. Новите регламенти въвеждат нови Процедури, в т.ч. и електронен обмен на информация между институциите, държавите и Европейската комисия, а също така и материята в регламентите са сложни и обхватни, като доброто им познаване е гаранция за правилното им прилагане. Новото европейско законодателство въвежда нови разпоредби по отношение правата на гражданите и процедурите между компетентните институции на ниво държави-членки. Преди всичко то въвежда правни задължения за повишаване на информираността на гражданите на ЕС, като за целта те трябва да бъдат консултирани качествено от всеки орган и институция на държави-членки, ангажирани с прилагането на регламентите.
Национална конференция относно прилагането на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 (Дейност 5) • Организиране и провеждане на Национална конференция относно прилагането на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 Конференцията ще бъде 1 ден и ще се проведе в София. Повишаване на равнището на информираност на българските граждани, предвижващи се на територията на ЕС, ЕИП и Швейцария, така и общото ниво на обществена осведоменост по координацията на системите за социална сигурност. Конференцията ще бъде част от голяма разяснителна кампания по прилагането на новите регламенти.
Информационни материали относно правата на гражданите по Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 (Дейност 6) • Разработване на информационни материали относно правата на гражданите по Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 Материалите ще се разработят на базата на Наръчниците, от обучените обучители и ще са предназначени както за самите институции, така и за граждани. Повишаване на равнището на информираност на българските граждани, предвижващи се на територията на ЕС, ЕИП и Швейцария, така и общото ниво на обществена осведоменост по координацията на системите за социална сигурност. Конференцията ще бъде част от голяма разяснителна кампания по прилагането на новите регламенти.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 200 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.1)
Индикатор 3 Брой изработени Наръчници по прилагане на отделните дялове на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009
Индикатор 4 Брой проведени срещи за подобряване координиране между МТСП и компетентните институции по прилагането на Регламент 883/2004 и Регламент 987/2009 на национално и местно ниво
Индикатор 5 Разработени брошури относно правата на гражданите по Регламент 883/2004 и регламент 987/2009
Индикатор 6 Брой български граждани, получили обезщетения от други държави членки на ЕС и/или ЕИП
Индикатор 7 Приета Наредба на министъра на труда и социалната политика за координация на дейността на компетентните институции по прилагане на Регламент 883/2004, Регламент 987/2009 и Регламент 988/2009 в България


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз