Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.06-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 25.08.2011
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас, Средец, Камено, Несебър, Айтос, Поморие, Руен, карнобат и Сингуларе
Дейности: Дейност 5 "Техническа помощ" Обособяват се на поддейности: Поддейност 5.1- "Управление на проекта" Поддейност 5.2- "Публичност"
Дейност 7 "Надзор по време на строителството"
Дейност 6 "Одит"
Дейност 1 "Проучване и проектиране"
Дейност 3 "Строително - монтажни работи"
Дейност 4 "Доставка на машини и съоръжения"
Дейност 2 "Закупуване на земи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 546 468 BGN
Общ бюджет: 39 072 658 BGN
БФП: 36 654 959 BGN
Общо изплатени средства: 32 437 175 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 654 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 027 323 BGN
2012 8 109 396 BGN
2013 1 398 110 BGN
2014 16 997 406 BGN
2015 3 904 939 BGN
32 437 175 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 156 715 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 723 225 BGN
2012 6 892 987 BGN
2013 1 188 394 BGN
2014 14 447 795 BGN
2015 3 319 198 BGN
27 571 599 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 498 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 304 099 BGN
2012 1 216 409 BGN
2013 209 717 BGN
2014 2 549 611 BGN
2015 585 741 BGN
4 865 576 BGN
Финансиране от бенефициента 2 673 976 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Актуализирано прединвестиционно проучване за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Бургас"
Индикатор 2 Изговени документации за възлагане на обществени поръчки, в т.ч. технически спецификации за: •Експертни и технически услуги за ЗУП •Инженеринг (проектиране и строителство) на: 1) Регионално депо «Братово-Запад», 2) ПСО-Несебър и 3) ПСО-Карнобат •Достав
Индикатор 3 Договор за експертни и технически услуги
Индикатор 4 Проведени законови процедури за издаване на разрешително за стоеж за: - Регионално депо" Братово - запад" - ПСО Несебър - ПСО Карнобат
Индикатор 5 Договор за инженеринг за изграждане на: - Регионално депо "Братово - Запад" - ПСО Несебър - ПСО Карнобат
Индикатор 6 Изготвен технически проект за: - Регионално депо "Братово - Запад" - ПСО Несебър - ПСО Карнобат
Индикатор 7 Договор за извършване на оценка на съответствието на проектите и строителен надзор
Индикатор 8 Договор за доставка на оборудване за: - Регионално депо "Братово - Запад" - ПСО - Несебър - ПСО - Карнобат
Индикатор 9 Договор за осигуряване на мерките за публичност
Индикатор 10 Изградено и въведено в експоатация регионално депо за битови отпадъци.
Индикатор 11 Изградено и въведено в експоатация съоръжение за компостиране
Индикатор 12 Изградено и въведено в експоатация съоръжение за рециклиране на строителни отпадъци.
Индикатор 13 Изградена и въведена в експоатация претоварна станция
Индикатор 14 Изградено и въведено в експоатация съоръжение за сепариране
Индикатор 15 Изграден и въведен в експлоатация център за рециклиране със склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци
Индикатор 16 Население, обслужващо от регионалната система за управление на отпадъците(1)
Индикатор 17 Новосъздадени работни места (мъже/жени)
Индикатор 18 Количество отпадъци третирано в рамкте на регионалната система за управление на отпадъците - тон/година
Индикатор 19 Рециклиран отпадък в рамките на регионалната система- % от общото количество генерирани отпадъци
Индикатор 20 Компостиран отпадък в рамките на регионалната система - % от общото количество генерирани отпадъци


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз