Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.2.01-0100-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.2-01/2008/063-01
Наименование: Междурегионално сътрудничество за модернизиране управлението на община Чкоруда чрез прилагане на географски информационни системи за превенция на риска и туристически маркенинг
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.03.2009
Начална дата: 11.08.2011
Дата на приключване: 11.02.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Да се осигури обмен на ноу-хау и най-добри практики в областите на превенция на риска и промоция на туризма чрез междурегионалното сътрудничество на община Якоруда, Благоевградксо и община Хаадемеесте, Естония
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Семинари и учебни посещения с цел трансфер на ноу-хау по отношение на превенцията на риска и развитието на туризма в община Якоруда
Дейност 3 Анализ и разработване на стратегия за въвеждане на иновативен подход за набиране, поддържане и публикуване на информация за критичната инфраструктура и туристическите ресурси и потенциал на общината
Дейност 4 Въвеждане на данни и създаване на цифрови географски карти с критичната инфраструктура и с туристическите обекти и инфраструктура в община Якоруда
Дейност 5 Разработване и публикуване на динамични електронни карти с туристическите обекти на общината
Дейност 6 Обучение на служителите в общината за поддържане на картите
Дейност 7 Одит и финален одитен доклад
Дейност 8 Дейности за информация и публичност. Провеждане на информационна кампания Публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ"Олимп - Илия Вълканов"
"КОНТО ЕКСПЕРТ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 488 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 иновативни практики, обменени и приложени на базата на междурегионално сътрудничество
Индикатор 2 Проекти за междурегионално сътрудничество
Индикатор 3 Участници в междурегионални събития
Индикатор 4 Междурегионални събития, организирани за обмяна на опит
Индикатор 5 регионални/местни политики и инструменти, подобрени в областите на сътрудничество, адресирани от проекта...


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз