Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.11-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на комплексни мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства с фокус върху ромите
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 23.08.2011
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да подпомогне стратегическия подход за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства и в частност ромите.
Дейности: 1. Анализ на ефективността, ефикасността, икономичността и устойчивостта на реализираните програми, мерки и инициативи за интеграция на етническите малцинствени групи, финансирани от публични източници Отсъства обхватна, структурирана информация, анализ и оценка на изпълняваните в България национални и секторни стратегии, програми, планове, мерки, проекти за интеграция на етническите малцинства. Необходимо е систематизиране на информацията и задълбочена оценка на постигнатото, силните и слабите страни с цел подобряване на стратегическия подход и изпълнението на отделните политики. Дейността включва провеждане на преглед, анализ и оценка на законодателство, реализирани национални и секторни стратегически/ програмни/ оперативни документи, мерки и инициативи, както и административния капацитет, в периода от 1999 г. до момента, свързани с интеграцията на етническите малцинствени групи. Анализът ще бъде направен от гледна точка на ефективност, ефикасност, икономичност, релевантност, устойчивост на прилаганите програми и мерки; ще бъдат изведени силни и слаби страни, постигнати резултати, добри практи, работещи подходи и т.н. Ще бъдат формулирани изводи и препоръки, вкл. за обогатяване/ промяна на стратегическия подход и политиките. Дейността ще бъде изпълнена като се прилага подходящ за постигане на целите й набор от методи и подходи, като идентифициране, преглед и анализ на документи, заключителни и оценителни доклади, резултати от изследвания, др. В процеса на изпълнение ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Резултатите от дейността ще бъдат популяризирани сред представители на целевите групи и заинтересованите страни. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ще бъдат ангажирани и до 5 експерти от МТСП и ВРБК и до 7 консултанти външни за администрацията на КБ, които ще предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността, относно законодателство, програми, мерки и инициативи за интеграция на етнически малцинствени групи, които са от компетенциите на съответната институция, организация. КБ ще контролира и координира изпълнението на възложените дейности.
2. Провеждане на изследване за идентифициране на добри и работещи практики на местно ниво за интеграция на маргинализирани общност от етническите малцинства В допълнение към анализираните политики за интеграция на етнически малцинства ще бъдат идентифицирани действащите, успешните и устойчивите подходи, т.нар. „добри практики”, за интеграция на етническите малцинства на местно ниво и за популяризирането им. Дейността включва организирането и провеждането на изследване за идентифициране на добри и работещи практики на местно ниво за интеграция на маргинализирани общности от етническите малцинства чрез прилагане на различни методи и инструментариум, напр.: преглед и анализ на документи, проекти, мерки и инициативи, проучване на място, интервюта, анкети, др. За изпълнението на дейността ще бъде разработена програма, която ще съдържа подхода и методологията, инструментите, график, и т.н., както и формуляр за структурирано описание на добрите практики, което да улеснява тяхното систематизиране. В процеса на изпълнение ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Ще бъде подготвен и издаден Сборник с добри практики за интеграция на маргинализирани общности от етническите малцинства: 1200 бр., 60 стр., както и 1200 бр. CD със записан текста на Сборника. Сборникът и CD ще бъдат разпространени сред целевите групи и заинтересованите страни. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ангажираните по дейност 1 консултанти и експерти ще бъдат ангажирани и по тази дейност 2, като ще предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка на данни за извършване на дейността, свързани с добри и работещи практики на местно ниво. КБ ще контролира и координира изпълнението на възложените дейности.
3. Провеждане на изследване на формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми пред интеграцията на етническите общности Макар и да са общи за представителите на етническите малцинства и в частност ромите, проблемите се проявяват по различен начин, с различна дълбочина и интензивност за отделните общности, за отделните региони, общини, населени места, квартали. Въпреки провежданите емпирични изследвания и публични дискусии, липсва ясна картина, показваща специфичните форми на разпространение и проявление на комплексните проблеми в различните микрорегиони / квартали в страната, включително по направленията на политиката за интеграция. Липсата на достатъчно данни за спецификата в разпространението на общите проблеми, препятства изработването и прилагането на добре насочени интервенции от публичната власт за разрешаването им. Тази информация е предпоставка и за идентифициране на най-уязвимите и маргинализираните измежду вече маргинализираните общности. Дейността ще бъде реализирана чрез организиране и провеждане на изследване на национално ниво, което ще проучи формите и териториалното разпространение на специфичните проблеми пред интеграцията на етническите общности, интензивността на проявление на проблемите, тенденциите в разпространението им, как тези проблеми засягат отделните общности, в т.ч. и на регионално и местно ниво, типа населено място, квартала и т.н. Въз основа на актуални статистически данни и социологически методи, изследването ще идентифицира микрорегиони / квартали, ще проучи, анализира и подробно опише, специфичните проблеми на техните жители, форми, интензитет и вътрешно териториално разпространение, факторите за съществуване и проявление. Изследването ще анализира и оцени в сравнителен план проучените форми и териториално разпространение на специфичните проблеми, ще предложи систематизирането им в клъстери и ранжиране. За изпълнението на дейността ще бъде разработена програма, вкл. набор от критерии, показатели и индикатори, методите, които ще бъдат приложени и ще дадат възможност за набиране на количествени и качествени данни (напр. преглед и анализ на статистически данни, документи, проучвания, изследвания; проучване на място, фокус групи, интервюта, експертна оценка, работни срещи, консултиране, анкетиране, др.), инструментариум, график, и т.н. В процеса на изпълнение ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Изпълнението на дейността ще взема предвид и ползва установени стандарти, добри практики, опит, методи и индикатори в Европа и България; резултатите от предишните дейности на проекта. Изпълнението на дейността ще бъде в съответствие с всички релевантни действащи международни актове, които Република България е ратифицирала и съответното българско законодателство. Изпълнението на дейността ще бъде възложено от КБ по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ще бъдат ангажирани и 3-ма консултанти външни за администрацията на КБ, които ще предоставят консултации и специфична експертиза относно подготовката и организацията за прилагане на методология, методиката, индикатори, подходи, статистически методи и др. за провеждане на изследването за формите и регионалното разпространение на специфичните проблеми пред интеграцията на етническите общности. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
4.Изготвяне на методика за идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства За да се разработи ефективна политика насочена към интеграцията на етническите общности с фокус върху ромите и особено добре насочени мерки към най-маргинализираните сред тях, вкл. за да се оптимизира концентрацията и допълняемостта на ресурси, е необходим всеобхватен и надежден набор от данни, идентифициращи най-нуждаещите се, в положение на крайна бедност и социална изолация, който да се набере чрез прилагането на специфични, научно обосновани подход, методология и набор от индикатори. Дейността ще бъде изпълнена чрез изготвянето на методика за идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства, ще бъде съобразена с теоретичните изисквания за такъв вид документи и обхваща всички изискуеми елементи - цел, обхват, обект, предмет, подходи, методи, система от критерии, показатели и индикатори, инструментариум, т.н., чието приложение да позволи събирането на надеждни данни за изготвяне на карта на профила на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства. Методиката ще дава възможност за идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, равни възможности и недискриминация и др.). Ще дава възможност за идентифициране на „кризисни точки”, чиито жители са засегнати най-тежко от размера и остротата на проявление на специфичните проблеми, за сравнителен анализ и оценка, систематизиране и ранжиране. Методиката ще взема предвид и ползва установените стандарти, добри практики, опит, методи и индикатори в Европа и България и ще е съобразена с действащата релевантна нормативна база. Ще бъдат ползвани също резултатите от първата, втората и третата дейности. В процеса на изпълнение ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Изпълнението на дейността ще бъде възложено от КБ по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ангажираните по дейност 3 консултанти ще бъдат ангажирани и по тази дейност 4, за да предоставят консултации и експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността, свързана с изготвянето и организацията за прилагане на методиката, индикатори, подходи, статистически методи и др. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
5.Идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доход Необходимо е да бъдат идентифицирани обособилите се крайно маргинализирани групи сред етническите общности, за които проблемите се проявяват с особена острота, дълбочина и интензивност. Това ще даде възможност за предприемане на добре насочени мерки, за повишане на тяхната ефективност, оптимизиране и подобряване на концентрацията и допълняемостта на публичното финансиране, възможност за проследяване на напредъка. Дейността ще бъде реализирана чрез прилагане на изготвената методика по Дейност 4 за идентифициране на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства на базата на териториални критерии (картографиране) и специфични проблеми по основните направления на политиката за интеграция (здравеопазване, образование, заетост, доходи и жизнено равнище, жилищни условия, равни възможности и недискриминация и др.). Ще бъдат идентифицирани „кризисни точки”, чиито жители са засегнати най-тежко от размера и остротата на проявление на специфичните проблеми, социална изолация, дискриминация, концентрация на бедност и др.; фотографиране на обстановката: обстойно описани конкретните наблюдавани параметри; анализирани, вкл. в сравнителен план, систематизирани и групирани, ранжирани; изработване на визуализиращ снимков /филмов материал. В резултат на изследването ще бъде изготвена карта на профила на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства. В процеса на изпълнение ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Изпълнението на дейността ще взема предвид и ползва установените стандарти, добри практики, опит в Европа и България, ще бъде в съответствие с всички релевантни действащи международни актове, които Република България е ратифицирала и съответното българско законодателство. Ще бъдат ползвани също резултатите от предходните дейности по проекта. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ангажираните по дейности 3 и 4 консултанти ще бъдат ангажирани и по тази дейност 5, за да предоставят консултации и експертиза при подготовката и организацията за прилагането на методиката. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
6.Разработване на Концепция с комплекс от мерки за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства На първо място Концепцията ще изведе стратегически подход и насоки за действие за интегриране на най-маргинализираните групи сред етническите малцинства въз основа на резултатите от извършените анализ и проучвания в предходните дейности 1, 2, 3 и 5, както и теоретичните изисквания за изготвяне на такъв вид документи. На второ място ще представи комплекс от мерки за прилагане в основните сфери на политиката за интегриране на местно ниво, които ще обединят усилията на маргинализираните общности, включително НПО, общинска администрация и гражданското общество. Конщепцията ще изведе системен подход, цели и насоки за интеграция, специфични за най-маргинализираните групи сред уязвимите етнически малцинства, които да подпомогнат и подобрят процеса на формулиране на приоритетни мерки на местно ниво. Концепцията ще се основава на следните основни принципи: 1) атакуване на най-болезнените проблеми – проблемите на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства; 2) постигане на максимален резултат с минимум средства; 3) активен подход по отношение на интеграцията, т.е. съчетаване предоставянето на услуги (права) със съответните задължения от страна на самите получатели на услуги и 4) активно участие на самите представители на маргинализираните общности в процеса на вземане на решение. В процеса на изготвяне на Концепцията ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Концепцията ще бъде разработена в съответствие с всички релевантни действащи международни актове, които Република България е ратифицирала и съответното българско законодателство. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ще бъдат ангажирани и до 5 експерти от МТСП и ВРБК, и ангажираните до 7 консултанти по дейности 1 и 2, които са външни за администрацията на КБ, които ще предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността, в отделните сфери от компетенциите на съответната институция, организация, необходими при изготвянето на Концепцията с комплекс от мерки. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
7.Разработване на Наръчник за изпълнение на мерки за интеграция Наръчникът е необходим, за да предостави практически насоки за целевата група при прилагането на Концепцията и комплекса от мерки, изготвени по дейност 6. Наръчникът ще изясни прилагането на местно ниво на подход за идентифициране на целеви групи, проектни идеи, източници на финансиране, вкл. използването на ПЧП за осигуряване на ресурси. Чрез Наръчника ще бъде въведено понятие за цялостния процес на осъществяване на една мярка, ще бъдат обобщени практически съвети и добри практики, включително изведените по дейност 2, ще бъде въведено понятие за спецификите при изпълнението на самостоятелни и интегрирани мерки. Това ще допринесе за по-доброто разбиране на същността на процеса на социално включване и ролята на всички участващи страни, по-доброто насочване на мерките чрез партньорство и диалог (включително и консултации), постигане на споделена отговорност в процеса на изпълнението им и осигуряване на устойчивост на резултатите от осъществяването им, постигане на прозрачност и публичност, както и взаимно доверие между всички партньори, чрез създаване на условия от страна на общинската администрация за активното им участие. Като цялостно въздействие от извършването на дейността ще бъде подобрен капацитета на местно ниво за иницииране разработване на местни модели за интеграция и подходящи мерки в техния контекст. В процеса на изготвяне на Наръчника ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. За популяризиране на Наръчника сред целевите групи и заинтересовани страни се предвижда неговото отпечатване в 1200 броя на хартия и 1200 броя на електронен носител. Наръчникът ще бъде разработен в съответствие с всички релевантни действащи международни актове, които Република България е ратифицирала и съответното българско законодателство. Изпълнението на дейността ще бъде възложено от КБ по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба.. Ангажираните по дейност 6 експерти от МТСП и ВРБК и консултанти, които са външни за администрацията на КБ, ще бъдат ангажирани и по тази дейност 7, за да предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността в отделните сфери от компетенциите на съответната институция, организация, необходими при изготвянето на Наръчника. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
8.Разработване на примерен План за действие на местно ниво, съдържащ предложения за конкретни мерки за интеграция и източниците за финансирането им Резултатите от изпълнението на предходните дейности ще бъдат използвани като основа за разработване на примерен план за действие на местно ниво. Изпълнението на дейността ще се състои от разработване на примерен План за действие на местно ниво, съдържащ предложения за конкретни мерки за интеграция и източниците за финансирането им. В процеса на изготвяне на примерния план за действие ще бъдат проведени обсъждане / консултации с целеви групи и заинтересовани страни. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ангажираните по дейности 6 и 7 консултанти от МТСП и ВРБК и консултанти, които са външни за администрацията на КБ, ще бъдат ангажирани и по тази дейност 8, за да предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността в отделните сферите от компетенциите на съответната институция, организация, необходими при изготвянето на примерен план за действие на местно ниво. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
9.Организиране на семинари и работни срещи на местно и национално равнище с представители на маргинализираните общности и заинтересовани страни Изпълнението на проекта до голяма степен зависи от активното участие на заинтересованите страни и на самите представители на най-маргинализираните етнически общности. Във връзка с провеждането на обсъждания /консултации в хода на изпълнението на дейностите на проекта, както и обсъждането и популяризирането на дейностите и продуктите, ще бъдат проведени следните семинари и работни срещи: 1. Семинари на национално ниво 1. 1. Семинар за популяризиране на резултатите от дейности 1 и 2 Цел - да представи и популяризира резултатите от изпълнението на дейности 1 и 2 (анализ на политики за интеграция и добри практики). Продължителност – 2 дни Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 8-9 Място на провеждане – град София 1. 2. Семинар за популяризиране на резултатите от дейности 6, 7 и 8 Цел - да представи, обсъди и популяризира резултатите от изпълнението на дейности 6, 7 и 8 – Концепция, Наръчник и План Продължителност – 2 дни Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 10-11 Място на провеждане – град София 2. Работни срещи на национално ниво 2.1. Работна среща по изпълнението на дейности 1 и 2. Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на дейности 1 и 2. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 5-6 Място на провеждане – град София 2.2 Работна среща по изпълнението на Дейности 3,4,5. Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на дейности 3,4,5 – методика и картографиране на проблемите пред интеграцията и идентифициране на най-маргинализираните. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 6-7 Място на провеждане – град София 2.3. Работна среща по изпълнението на Дейности 6,7,8. Цел - обсъждане и консултиране на подготовката и подхода за изпълнение на дейности 6,7,8. – изготвяне на Концепция, Наръчник, примерен план. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 7-8 Място на провеждане – град София 3. Работни срещи на местно ниво 3.1. Работна среща по изпълнението на Дейности 3, 4, 5 в Южна България. Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на дейности 3, 4, 5. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 7-8 Място на провеждане – Южна България 3.2. Работна среща по изпълнението на Дейности 3,4,5 в Северна България. Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на дейности 3, 4, 5. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 7-8 Място на провеждане – Северна България 3.3. Работна среща по изпълнението на Дейности 6, 7, 8 в Южна България Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на Дейности 6,7,8. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 8-9 Място на провеждане – Южна България 3.4. Работна среща по изпълнението на Дейности 6,7,8 в Северна България Цел - обсъждане и консултиране на подхода, обхвата и хода на изпълнението на Дейности 6,7,8. Продължителност – 1 ден Участници – максимален брой 50, представители на заинтересовани страни, маргинализирани общности, целевата група, както и до 10 лектори, модератори, организатори. Период на провеждане – месец 8-9 Място на провеждане – Северна България Начин на провеждане на всички семинари и работни срещи: Дейността ще включва подготовка, организиране и провеждане на всяко събитие по отношение на тематичното съдържание, програма/дневен ред, модериране, лектори, участници, материали за участниците, заключения – от страна на изпълнителите на съответните дейности, които ще бъдат обсъждани на събитието. Осигуряването на логистиката ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
10.Обучение на общински служители за формулиране и изпълнение на мерки за интеграция най-маргинализираните общности сред етническите малцинства Ще бъдат проведени 10 обучения за общо 600 участника. Обученията ще бъдат проведени за 10 групи по 60 участника – общински служители, целево избрани от общините, на чиито територии е установено наличие на силно маргинализирани групи. Териториално ще бъдат разпределени в по 5 града от северна и южна България, също целево избрани. Обученията ще бъдат провеждани в рамките на два дни. Ще бъде разработена обучителна програма и осигурени подходящи лектори. Обученията ще включат представяне и на разработки, изготвени в рамките на проекта. За участниците в обученията ще бъде подготвен набор от обучителни материали. Дейността ще включва подготовка, организиране и провеждане на обученията по отношение на тематичното съдържание, програма/дневен ред, модериране, лектори, участници, материали за участниците, заключения; както и осигуряване на логистиката им. Изпълнението на дейността ще бъде възложено по реда на ЗОП и свързаната с него под-законова нормативна уредба. Ангажираните по дейности 6, 7 и 8 експерти от МТСП и ВРБК и консултанти, които са външни за администрацията на КБ, ще бъдат ангажирани и по тази дейност 10, за да предоставят консултации и специфична експертиза за предварителна подготовка за извършване на дейността в отделните сфери от компетенциите на съответната институция, организация, необходими при изготвянето на програмата за обучение на общински служители. КБ ще контролира и координира изпълнението възложените дейности.
11. Дейности за информиране и публичност Дейността ще бъде реализирана чрез организиране и провеждане на: 1. Прес-конференции – 2 бр.: една в началото и една в края на проекта 1.1 Обща характеристика - Участници – представители на медии - Максимален брой участници – 20 - Продължителност – половин ден - Място на провеждане – град София - Период на провеждане – месец 5 и месец 15 1.2 Отговорности на КБ Подготовка и провеждане на събитията по отношение на тематиката, модериране, участници. 2. Национална Заключителна конференция – за популяризиране на цялостното изпълнение на проекта и обобщаване на постигнатите резултати 2.1 Обща характеристика - Участници – представители на целевата група, заинтересованите страни - максимален брой участници – 80 - Продължителност – половин ден - Място на провеждане – град София - Период на провеждане – месец 15 2.2 Отговорности на КБ Подготовка и провеждане на събитието по отношение на тематиката, модериране, участници 3. Изготвяне на информационни материали 3.1 Обща характеристика - период на изпълнение – месец 1 до месец 14 3.2 Отговорности на КБ - разработване и предоставяне на информационни материали за медиите, относно провежданите дейности по проекта; - възлагане изготвянето на брошура на проекта по реда на действащото българско законодателство в тираж 2000 броя; - възлагане закупуването и изработването на 7000 броя рекламни материали (папки, чанти, тефтери, химикалки и сувенири) с логото на програмата и послание по реда на действащото българското законодателство; - възлагане изработването на 2 броя банери за проекта; -възлагане изработването на 500 плаката по проекта; - координация и контрол на изпълнението на под-възложените дейности. 4. Отразяване на текуща информация за проекта на електронната страница на МТСП.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 798 976 BGN
Общ бюджет: 504 108 BGN
БФП: 504 108 BGN
Общо изплатени средства: 504 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 504 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 461 BGN
2013 220 339 BGN
2014 244 307 BGN
2015 0 BGN
504 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 428 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 542 BGN
2013 187 288 BGN
2014 207 661 BGN
2015 0 BGN
428 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 919 BGN
2013 33 051 BGN
2014 36 646 BGN
2015 0 BGN
75 616 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)
Индикатор 3 Извършен анализ на прилаганите до момента политики за интеграция на етническите малцинства
Индикатор 4 Идентифицирани добри практики за интеграция на най-маргинализираните сред етническите малцинства
Индикатор 5 Изготвена карта на профила на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства
Индикатор 6 Изготвена концепция за интегриране на етническите малцинства
Индикатор 7 Изготвен Наръчник за изпълнение на мерки за интеграция на етническите малцинства
Индикатор 8 Изготвен примерен План за интеграция на най-маргинализираните общности сред етническите малцинства
Индикатор 9 Изготвен анализ на прилаганите до момента политики за интеграция на етническите малцинства
Индикатор 10 Издаден сборник с добри практики
Индикатор 11 Концепция за интегриране на етническите малцинства
Индикатор 12 Брой издадени информационни материали
Индикатор 13 Брой информирани потребители за проекта
Индикатор 14 брой проведени информационни събития по проекта
Индикатор 15 брой информирани участници и медии
Индикатор 16 Издаден наръчник за изпълнение на мерки за интеграция на етническите малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз