Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/13
Наименование: Училищните практики – възможност за усвояване на нови технологии
Бенефициент: Професионална техническа гимназия “Д-р Никола Василиади”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да улесни прехода от училището към работното място и да изгради конкурентно способни средни техници, като повиши качеството на образование чрез придобиване на практически умения и навици, съответстващи на съвременните тенденции в техниката и технологиите
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1.1 Оповестяване на целите и задачите на проекта сред колектива на училището;
1.1. Изпълнение на дейност 1.1 Оповестяване на целите и задачите на проекта сред колектива на училището;
1.2. Изпълнение на дейност 1.2 Изготвяне на критерии за подбор на бенефициентите
1.3 Изпълнение на дейност 1.3 Подбор на бенефициентите;
1.4 Подготовка на дейност 1.4 Провеждане на работна среща с всички партньори по проекта относно разпределението на задачите;
1.4 Изпълнение на дейност 1.4 Провеждане на работна среща с всички партньори по проекта относно разпределението на задачите;
1.5 Изпълнение на дейност 1.5 Изготвяне на времеви график, за изпълнение на задачите и дейностите по проекта;
1.6 Изпълнение на дейност 1.6 Разработване на инструментариум за вътрешен контрол и мониторинг;
2.1. Изпълнение на дейност 2.1 Изготвяне на програма за обучение на преподавателите с участие на водещи специалисти от ТУ – Габрово;
2.2 Изпълнение на дейност 2.2 Провеждане на специализирано обучение на преподавателите
2.3. Изпълнение на дейност 2.3 Изготвяне на програма за обучение на наставниците
2.4. Изпълнение на дейност 2.4. Провеждане на специализирано обучение на наставниците
3.1. Изпълнение на дейност 3.1 Изготвяне на специализирана методика за провеждане на практиката по направления;
3.2. Изпълнение на дейност 3.2 Създаване на работни графици по направления.
3.3. Изпълнение на дейност 3.3 Разпределение на практикантите по партньорски фирми
3.4. Изпълнение на дейност 3.4 Провеждане на практиката във фирмите партньори по проекта;
3.5*. Изпълнение на дейност 3.5 Наблюдение и мониторинг по изпълнението на целите и дейностите, заложени по време на практиката;
3.6. Изпълнение на дейност 3.6 Анализ и оценка на резултатите
4.1. Подготовка на дейност 4.1 Разработка на информационни брошури, плакати и др.
4.1 Изпълнение на дейност 4.1 Изработка на информационни брошури, плакати и др.
4.2. Изпълнение на дейност 4.2 Създаване на WEB страница на проекта;
4.5. * Подготовка на дейност 4.5 Подготовка на семинар за резултатите от проекта.
4.5*. Изпълнение на дейност 4.5 Провеждане на семинар за резултатите от проекта.
4.3*. Подготовка на дейност 4.3 Създаване на мултимедийни презентации относно дейностите на проекта;
4.3*.Изпълнение на дейност 4.3 Създаване на мултимедийни презентации относно дейностите на проекта;
4.4. Изпълнение на дейност 4.4 Популяризиране на резултатите по проекта в радио, телевизия, преса
4.6. Подготовка на дейност 4.6 Подготовка и организиране на конференция
4.6. Изпълнение на дейност 4.6 Провеждане на конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 592 BGN
Общ бюджет: 35 418 BGN
БФП: 35 418 BGN
Общо изплатени средства: 35 418 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 915 BGN
2009 9 879 BGN
2010 15 625 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 418 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 428 BGN
2009 8 397 BGN
2010 13 281 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 106 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 487 BGN
2009 1 482 BGN
2010 2 344 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз