Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0008-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/113
Наименование: Развитие на практическите умения и компетенции на студентите посредством провеждането на студентски практики в реална работна среда
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.06.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Студентски практики за придобиване от студентите на практически умения и компетенции, свързани с дейността по управление на човешките ресурси и агробизнеса за улесняване на адаптацията на студентите към потребностите на пазара на труда и изграждане на трайни партньорства между УНСС и бизнеса
Дейности: 1.Разработване на програма и времеви график за провеждане на студентските практики.
2. Провеждане на предварително обучение на място със студентите и наблюдаващите преподаватели в конкретна трудова среда
3. Осигуряване на наставници по места. Определяне на преподаватели, които ще осъществяват наблюдение и контрол по провеждането на практиките
4. Провеждане на студентска пактика с продължителност от 30 работни дни
5. Удостоверяване на завършената студентска практика със сертификат. Провеждане на научно-практическа конференция
Партньори
Партньори:
"Министерство на финансите"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 528 BGN
Общ бюджет: 63 553 BGN
БФП: 63 553 BGN
Общо изплатени средства: 63 553 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 306 BGN
2009 14 428 BGN
2010 0 BGN
2011 35 219 BGN
2012 600 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 553 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 310 BGN
2009 12 264 BGN
2010 0 BGN
2011 29 936 BGN
2012 510 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 020 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 996 BGN
2009 2 164 BGN
2010 0 BGN
2011 5 283 BGN
2012 90 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 533 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз