Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0056-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/039-01
Наименование: Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Марица
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Пътуваща сцена среща културните традиции от Европа и Марица” е да засили ролята на културата чрез разнообразяване и иновиране на културния живот на територията на община „Марица”, което ще допринесе за сближаване на отделните социални групи, етническа интеграция, повишаване на икономическото, социално и културно равнище на територията на Общината.
Дейности: дейност 1 (Управление и организация на проекта)
дейност 2 (Организиране и провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики)
дейност 3 (Осведомяване, промотиране и реклама на провежданите културни събития)
дейност 4 (Техническо обезпечаване и осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане на организираните културни събития)
дейност 5 (Дребномащабни инфраструктурни дейности свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие)
дейност 6 (Информация и публичност)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 423 090 BGN
Общ бюджет: 367 601 BGN
БФП: 328 384 BGN
Общо изплатени средства: 311 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 140 677 BGN
2013 171 287 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 279 126 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 869 BGN
2013 153 257 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 126 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 258 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 808 BGN
2013 18 030 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
32 838 BGN
Финансиране от бенефициента 39 217 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *.Брой подменени общински лампи
Индикатор 3 * . Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * . Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 5 *.Брой обучени лица (фотографски групи и работилници)
Индикатор 6 * . Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 7 *. Въведени добри практики в областта на иновативните културни съби тия
Индикатор 8 * . % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 9 * .% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 10 *.Брой ангажирани читалища и училища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз