Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0059-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/038-01
Наименование: Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Засилване значението и ролята на културата и културното наследство като двигател в процеса на социалната интеграция и обновлението на градския ареал на община Пешера, чрез насърчаване участието на различните и многообразни етнически групи в съхранението, обогатяването и промотирането на културните традиции и поставянето им на качествено ново ниво.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление и изпълнение на проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг, контрол на изпълнението на дейностите и отчитане на напредъка по реализацията на проекта през целия период на неговото изпълнение.
Дейност 2. Организиране на информационно-осведомителна кампания за популяризиране на проектните дейности и постигнатите резултати.
Дейност 3. Подготовка на изискванията и показателите, които следва да залегнат в изготвянето на документацията за възлагане на обществени поръчки по ЗОП и НВМОП.
Дейност 4. Подготовка и провеждане на процесурите по възлагане та обществени поръчки за доставка на стоки и услуги и избор на изпълнители
Дейност 5 Маркетингови и рекламни дейности, свързани с организацията и изпълнението на проекта.
Дейност 6. Доставка на специализираното оборудване – сцена, озвучителна и осветителна техника за провеждане на мероприятията по проекта.
Дейност 7. Подготовка и провеждане на художествената реализация на етнокултурния фестивал.
Дейност 9. Одит на проекта.
Дейност 10. Изготвяне на окончателни технически доклад и финансов отчет.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 417 240 BGN
Общ бюджет: 352 148 BGN
БФП: 319 006 BGN
Общо изплатени средства: 303 056 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 319 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 138 732 BGN
2013 164 323 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 056 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 271 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 129 BGN
2013 147 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
271 155 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 603 BGN
2013 17 297 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 901 BGN
Финансиране от бенефициента 33 930 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *. Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 *. Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 *.Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз