Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/037
Наименование: "Шумен - живият град"
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 11.08.2011
Дата на приключване: 11.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление, развитие и утвърждаване на Шумен и региона като център на духовността и знанието чрез въвличане на най-широки социални групи в местната културна политика.
Дейности: дейност 1 „Промененият град – Съхраненото минало”
дейност 2 „Език и памет – нишките, които ни събират”
дейност 3 „Играещите букви”
дейност 4 Информация и публичност
дейност 5 Управление на проекта
дейност 6 Закупуване на оборудване
дейност 7 Мониторинг и отчет на изпълнението на проекта
дейност 8 Избор на консултант за подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури и възлагане на разработването на тръжна документация
дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 482 756 BGN
Общ бюджет: 257 717 BGN
БФП: 255 616 BGN
Общо изплатени средства: 242 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 255 616 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 160 516 BGN
2012 0 BGN
2013 82 319 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
242 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 217 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 143 620 BGN
2012 0 BGN
2013 73 654 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
217 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 896 BGN
2012 0 BGN
2013 8 665 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 562 BGN
Финансиране от бенефициента 8 543 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 ^Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^% увеличение на финансиране/инвестиции в културата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз