Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0003-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/035
Наименование: От 19-ти до 21 век - традициите са живи
Бенефициент: Община Аврен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аврен
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на жителите на община Аврен повече възможности за културни мероприятия, социални контакти, подобряване на средата и качеството на живот, както и повишаване на конкурентоспособността на местната икономика
Дейности: дейност 1 Администриране и управление на проектните дейности
дейност 2 Провеждане на Фестивал на автентичен Аврен
дейност 3 „Аврен пее и танцува” - общински фолклорен събор за иновативни културни изяви популяризиращи традиционното културно наследство на общината
дейност 4 Популяризиране и реклама на Фестивала и събора
дейност 5 Дейности за информация и публичност на проекта
дейност 6 Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 412 380 BGN
Общ бюджет: 315 667 BGN
БФП: 315 667 BGN
Общо изплатени средства: 299 883 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 137 116 BGN
2013 162 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 883 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 317 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 683 BGN
2013 145 634 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 317 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 433 BGN
2013 17 133 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 567 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 - % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 - % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 - Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 - Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 - Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 - Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз