Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/021
Наименование: Фестивал на изкуствата "Дунавски вълни"
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на гр.Видин и прилежащия му ареал
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Организация и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители и доставчици
Дейност 3 Публичност и информираност
Дейност 4 Промотиране на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”
Дейност 5 Доставка на оборудване, обзавеждане и материали за провеждане на Фестивала
Дейност 6 Доставка на костюми и реквизит за участниците във Фестивала
Дейност 7 Строително-монтажни работи
Дейност 8 Организиране и провеждане на иновативно културно събитие Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”
Дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 510 040 BGN
Общ бюджет: 288 351 BGN
БФП: 288 351 BGN
Общо изплатени средства: 273 934 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 169 588 BGN
2013 104 345 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 934 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 151 737 BGN
2013 93 362 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
245 099 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 851 BGN
2013 10 984 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития: влашки, ромски, руски, турски, еврейски, арменски и други етноси
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^ % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 ^ % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз