Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/018-01
Наименование: Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Карвинг Фестивал-Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е качествено обновление на Лясковец чрез засилване ролята на културата като фактор за развитие на ареала.
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 2 Избор на изпълнители на проектните дейности
дейност 3 Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни.
дейност 4 Дребномащабни инфраструктурни дейности
дейност 5 Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с културното иновативно събитие.
дейност 6 Промотиране, маркетинг и реклама на провежданите иновативни културни събития
дейност 7 (дейността се извършва 14,15 и 22 месеци от началото на проекта) Провеждане на иновативното културно събитие
дейност 8 Дейности за осигуряване на публичност и информираност
дейност 9 Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 485 386 BGN
Общ бюджет: 452 902 BGN
БФП: 452 902 BGN
Общо изплатени средства: 430 257 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 452 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 299 726 BGN
2013 130 531 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
430 257 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 384 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 268 176 BGN
2013 116 791 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
384 967 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 550 BGN
2013 13 740 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 290 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 ^ Рехабилитирани, озеленени и облагородени площи
Индикатор 5 ^Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 ^Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 7 ^ % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 8 ^% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз