Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/017-01
Наименование: "Дефилир на духовата музика"
Бенефициент: Община Ботевград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на община Ботевград чрез осигуряване на възможности от нов тип, фокусирани върху развитието на културния живот в община Ботевград, съвместими със съвременните изисквания и потребности на населението от региона и активиране усилията на обществеността в процеса на изграждане на устойчиво развитие на общината и осигуряване на адекватна културна инфраструктура
Дейности: дейност 2 (Организация и управление на проекта)
дейност 3 (Изготвяне и провеждане на тръжни порцедури)
дейност 4 (Поръчка и закупуването на технически съоръжения, необходими за провеждането на проявата)
дейност 5 (Организиране и провеждане „Дефилир на духовата музика”)
дейност 6 (Промотиране и реклама на културното събитие)
дейност 7 (Информиране и публичност)
дейност 8 (Охрана, медицинско и сервизно обслужване)
дейност 9 (Вътрешен мониторинг и контрол по изпълнение на проекта)
дейност 10 Междинно и финално отчитане на проекта
дейност 11 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 523 564 BGN
Общ бюджет: 483 320 BGN
БФП: 479 983 BGN
Общо изплатени средства: 455 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 479 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 174 085 BGN
2012 132 950 BGN
2013 148 949 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
455 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 407 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 155 760 BGN
2012 118 955 BGN
2013 133 270 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
407 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 325 BGN
2012 13 995 BGN
2013 15 679 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 998 BGN
Финансиране от бенефициента 3 337 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *.Брой проследили иновативното културно събитие посредством въведените нови комуникационни канали за връзка
Индикатор 3 *. Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * . Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 5 *. Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 *.Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 7 * . % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 8 * . % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз