Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0006-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/109
Наименование: Студентските стажове във висшето аграрно образование – връзка между обучение, наука и бизнес
Бенефициент: Аграрен университет - Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Да се постигне високо ниво на практически умения и компетенции на завършващите студенти от Аграрния университет в съответствие с изискванията на единния европейски пазар и стандартите на страните – членки на ЕС
Дейности: 1.Сформиране на работен екип и изготвяне на план за подбор на студенти
2*.Подготовка на дейност "Проучване на нагласите, желанията и очакванията на поне 100 студента от различни специалности в Аграрния университет във връзка с възможностите за повишаване качеството на тяхното практическо обучение."
2.1* Изпълнение на дейност "Проучване на нагласите, желанията и очакванията на поне 100 студента от различни специалности в Аграрния университет във връзка с възможностите за повишаване качеството на тяхното практическо обучение."
3*.Утвърждаване на координиращ и контролиращ провеждането на стажантската практика орган
4*. Подготовка на дейност "Обучение на наставници от партниращите организации и преподаватели от АУ"
4.1* Изпълнение на дейност "Обучение на наставници от партниращите организации и преподаватели от АУ"
5*. Разработване на конкретни програми и времеви графици за провеждане на стажантските практики в партниращите организации
6. Подбор на студенти
7*.Подготвяне на пакет от инструкционни материали за всеки обучаващ се студент
8. Организиране на съвместно специализиращо обучение на студентите в базата за провеждане на стажантската практика непосредствено преди началото й.
9.Провеждане на стажа
10*.Оценка резултатите от проведеното обучение и обратна връзка
12. Изработване на рекламно-информационни материали
11. Провеждане на заключителен семинар на тема „Стажантските програми – шанс за работодатели и млади специалисти”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 820 BGN
Общ бюджет: 63 379 BGN
БФП: 63 379 BGN
Общо изплатени средства: 63 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 964 BGN
2009 0 BGN
2010 47 415 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 569 BGN
2009 0 BGN
2010 40 303 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 395 BGN
2009 0 BGN
2010 7 112 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 507 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз