Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0052-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/013-01
Наименование: Празници "Тунджа-традиции и иновации"
Бенефициент: Община Тунджа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Тунджа
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на качествено нова инвестиция в културния календар и в развитието на културната инфраструктура на община „Тунджа”, насочена към нейното обогатяване, чрез прилагане на иновативни подходи за проява и реализация, привличане на нови публики и участници, трансмисия на местната специфика през поколенията, като по този начин се способства за самоизява и активна гражданска позиция на всички местни общности и се засилва на ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на общината.
Дейности: дейност 2 (Изготвяне и провеждане на тръжни процедури)
дейност 3 (Организация и управление на проекта)
дейност 4 (Вътрешен мониторинг и контрол по изпълнение на проекта)
дейност 5 (Поръчка и закупуването на технически съоръжения, необходими за провеждането на проявата)
дейност 6 (Организиране и провеждане на празници „Тунджа – традиции и иновации”)
дейност 7 (Промотиране и визуализация на културното събитие)
дейност 8 (Информиране и публичност)
дейност 9 (Осигуряване на охрана, медицинско и сервизно обслужване)
дейност 10 (Междинно и финално отчитане на проекта)
дейност 11 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 506 659 BGN
Общ бюджет: 603 731 BGN
БФП: 588 159 BGN
Общо изплатени средства: 425 599 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 588 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 168 464 BGN
2012 0 BGN
2013 116 975 BGN
2014 140 160 BGN
2015 0 BGN
425 599 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 506 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 150 731 BGN
2012 0 BGN
2013 104 662 BGN
2014 125 406 BGN
2015 0 BGN
380 799 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 733 BGN
2012 0 BGN
2013 12 313 BGN
2014 14 754 BGN
2015 0 BGN
44 800 BGN
Финансиране от бенефициента 15 573 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *.Брой зрители, наблюдавали събитието посредством информационните канали
Индикатор 3 * . Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * . Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 5 * . Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 * . Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 7 * . % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 8 * .% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз