Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/011-01
Наименование: Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян - български фестивал на сливата
Бенефициент: Община Троян
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Троян
Описание
Описание на проекта: Повишаване на привлекателността и социално-икономическо развитие на община Троян чрез засилване ролята на културата и въвеждане на иновативни практики при провеждане на културни събития
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2. Подготовка на документация за провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по дейностите от проекта
дейност 4 Реализация на мерки за осигуряване на публичност
дейност 5 Закупуване на оборудване, свързано с осигуряване на събитието
дейност 6 Реализиране на дребномащабни инфраструктурни дейности
дейност 7. Подготовка, организация и провеждане на иновативното културно събитие
дейност 8. Промотиране и реклама на провежданото събитие
дейност 9. Отчитане на проекта
дейност 10. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 956 BGN
Общ бюджет: 341 226 BGN
БФП: 341 226 BGN
Общо изплатени средства: 324 165 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 341 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 206 008 BGN
2013 118 157 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
324 165 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 290 042 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 184 323 BGN
2013 105 719 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
290 042 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 184 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 685 BGN
2013 12 438 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 123 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз