Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/010
Наименование: Разград-градът е сцена
Бенефициент: Община Разград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 11.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да постави културата като двигател в процеса на устойчиво развитие на ареала на община Разград, чрез изграждане на културна инфраструктура, отговаряща на изискванията на нейните граждани посредством синтез на различни видове изкуство и нови творчески решения, интерпретиращи града като сцена на духовен живот.
Дейности: дейност 2 Управление, мониторинг и контрол на проекта.
дейност 3 Осигуряване на публичност на проекта
дейност 4 Дейността се извършва 1,2,3, от 7 до 12, 19 и 20 м. от началото на проекта Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 5 дейността се извършва 13,14,15,16,20,21,22 и 23 месец от началото на преокта Промотиране и реклама на събитието
дейност 6 Осигуряване на необходимите съоръжения, оборудване и техника за провеждане на събитието
дейност 7 Дейността се извършва от 13 до 16 и от 20 до 23 месеци от началото напроекта Организиране и провеждане на Фестивал „Разград – Градът е сцена”
дейност 8 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 522 126 BGN
Общ бюджет: 509 541 BGN
БФП: 509 541 BGN
Общо изплатени средства: 484 064 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 509 541 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 173 607 BGN
2012 0 BGN
2013 310 457 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
484 064 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 433 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 155 332 BGN
2012 0 BGN
2013 277 777 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
433 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 274 BGN
2012 0 BGN
2013 32 680 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 *)% увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 *) % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 *) Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 *) Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 *) Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 *) Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 8 *)Брой зрители на Събитието «Разград – Градът е сцена»


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз