Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/008
Наименование: Габрово - индустрия за нова градска култура
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 12.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Настоящето проектно предложение цели засилване ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на община Габрово. Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване състоянието на културната инфраструктура на територията на общината посредством развитието, обновяването и обогатяването на културния живот чрез създаване и промотиране на комплексен и иновативен културен продукт, обединяващ неконвенционални форми на културни изяви, което ще спомогне за постигане на основната цел на на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” и на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно: осигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението на Община Габрово като част от устойчивото градско развитие.
Дейности: дейност 1 Оргаризация и управление на проекта
дейност 2 Разпространение на информация, публичност и визуализация
дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 5 Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности
дейност 6 Доставка на специализирано оборудване
дейност 7 Организиране, подготовка и провеждане на ИКС
дейност 8 Промотиране на Карнавала на хумора и съпътстващите дейности
дейност 9 Извършване на строителен и авторски надзор
дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 526 244 BGN
Общ бюджет: 501 414 BGN
БФП: 501 414 BGN
Общо изплатени средства: 476 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 174 976 BGN
2013 302 294 BGN
2014 0 BGN
2015 - 926 BGN
476 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 156 557 BGN
2013 270 474 BGN
2014 0 BGN
2015 - 829 BGN
426 202 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 419 BGN
2013 31 820 BGN
2014 0 BGN
2015 - 98 BGN
50 141 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 ^ Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 ^ Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития -
Индикатор 4 ^ Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 ^ Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 ^ % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 ^ % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз