Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0015-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/003-01
Наименование: "Аз, градът" Фестивал за съвременна градска култура
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез инструментариума на културните интервенции да се допринесе за устойчивото градско развитие на един от символните български градове – Русе, в неговите многобройни измерения – активно включване на различни социални групи в живота на града, икономически просперитет, интегриране на градската територия и приобщаване на периферните и най-слабо облагодетелствани райони към центъра, популяризиране и защита на културното наследство, предоставяне на достъп до уникални и иновативни по своята същност и изпълнение културни продукти, както и повишаване качеството на живот, което да направи града по-привлекателно място за живеене.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Доставка на оборудване
Дейност 4: Дребно-мащабни инфраструктурни дейности
Дейност 5: Организиране на първото издание на фестивал за съвременна градска култура „Аз, градът” – Русе - 2012
Дейност 6: Организиране на второто издание на фестивала за съвременна градска култура „Аз, градът” – 2013
Дейност 7: Дизайн, подготовка и провеждане на кампания за осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития
Дейност 8: Одит
Дейност 9: Осигуряване на публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 842 066 BGN
Общ бюджет: 764 837 BGN
БФП: 764 717 BGN
Общо изплатени средства: 726 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 764 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 279 987 BGN
2012 0 BGN
2013 446 494 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
726 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 650 010 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 250 515 BGN
2012 0 BGN
2013 399 495 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
650 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 29 472 BGN
2012 0 BGN
2013 46 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 472 BGN
Финансиране от бенефициента 120 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 § % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място
Индикатор 3 § % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 4 § Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 5 § Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 6 § Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 7 § Брой посетители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз