Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/002
Наименование: "Достъпна култура в алтернативи"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.02.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се засили ролята на културата като двигател за обновление, развитие и интеграция на периферните градски райони и на ареалите на града със социално уязвими групи в процеса на увеличение на социалния капитал и плодотворно социално взаимодействие между център-периферия и високо-развити/ниско-развити зони на града.
Дейности: Подготовка Дейност 1 Градски мултимедиа фестивал Интерпретация
Изпълнение Дейност 1 Градски мултимедиа фестивал Интерпретация
Подготовка Дейност 2 Градски фестивал на интерактивната интерпретация на градската архитектура и недвижимите културни ценности на Варна с модерни средства
Изпълнение Дейност 2 Градски фестивал на интерактивната интерпретация на градската архитектура и недвижимите културни ценности на Варна с модерни средства
Подготовка Дейност 3 Градски Фестивал на Шансона и неговите епохи
Подготовка Дейност 4 Международен фестивал на хобитата” Международен фестивал на свободното време на открито”
Изпълнение Дейност 4 Международен фестивал на хобитата” Международен фестивал на свободното време на открито”
Подготовка Дейност 5 Разработване на тръжна документация
Изпълнение Дейност 5 Разработване на тръжна документация
Подготовка Дейност 6 Създаване и организация на екип за управление на проекта. Разработване на регламент. Конференция и семинари
Изпълнение Д 6 Създаване и организация на екип за управление на проекта. Разработване на регламент. Конференция и семинари
Подготовка Дейност 7 Комуникационна кампания, медийно отразяване на събитието
Изпълнение Дейност 7 Комуникационна кампания, медийно отразяване на събитието
Подготовка Д 8 (Информация и публичност)
Изпълнение Дейност 8 Информация и публичност
Подготовка Дейност 9 Мониторинг и оценка на въздействието
Изпълнение Дейност 9 Мониторинг и оценка на въздействието
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 792 266 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 263 429 BGN
2013 - 263 429 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 235 699 BGN
2013 - 235 699 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 729 BGN
2013 - 27 729 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 -) % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 3 -) Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 4 -) Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 -)Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 6 -) Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 7 -)Брой на създадена визуална идентичност на кварталите
Индикатор 8 -)Брой на организирани събития с насоченост диалог между поколенията
Индикатор 9 -) % на увеличаване на творческите изяви на населението на Варна
Индикатор 10 -)% на увеличаване използването на технологически умения с цел създаването на нови форми на култура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз