Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0644-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-05002
Наименование: Повишаване на квалификацията - път към успеха
Бенефициент: НИФЕ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 26.03.2008
Дата на приключване: 01.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
Описание
Описание на проекта: Повишаване знанията и уменията на 80 работника чрез придобиване на професионална квалификация I степен по четири различни професии, което ще доведе до развитието на човешкия капитал и привеждането му в съответствие към изискванията на пазара на труда; повишаване квалификацията на служители от малцинствата, което ще подпомогне по-пълното осъществяване на процеса на социалната интеграция; използването на партньор за извършване на обучението с цел неговото качествено и ефективно осъществяване и подпомагане на реформата в сферата на заетостта чрез насърчаване на партньорски инициативи.
Дейности: I. Подготвителни дейности 1. Сключване на договори с екипа за управление на проекта 1. Сключване на договори с екипа за управление на проекта; • Ръководител проект • Счетоводител на проекта • Координатор на проекта
2.Провеждане на първа среща на екипа на проекта. След сключването на договорите, екипа на проекта ще проведе своята първа среща, където ще се уточнят следните параметри: • Ще се планират в детайли дейностите на проекта, с времеви график и отговорни лица • Ще се планират разходите съгласно бюджета на грантовия договор • Ще се определят методите за изпълнение и контрол. Ще се уточнят резултатите • Обявяване старта на проекта
3.Селектиране на участниците и оформяне на групите. Участници в обучението са избрани въз основа на спазване на правилата за равенство на половете, за превенция на дискриминацията, за равни възможности. Затова в обучението са включени мъже и жени от различни възрастови групи, както и представители на малцинствата. В този етап те ще бъдат разпределени в групи по четирите специалности за придобиване на квалификация. Групите ще бъдат смесени и ще се формират съобразно заеманата длъжност на работника и неговите предпочитания за повишаване на квалификацията.
I.Основни дейности 1.Подготовка на обучението В тази фаза ще бъде проведено обучението и оценени знанията на обучаемите. Обучението ще има следните параметри: • Специалност „Армировка и бетон” • Специалност „Метални конструкции” • Специалност „Бояджийски работи” • Специалност „Външни облицовки и настилки”
2. Провеждане на обучението. Обучението ще бъде провеждано след работно време между часовете 17.30 и 21.00 часа. Ще се обучават общо четири групи по 20 човека, като групите ще се водят паралелно. Общата продължителност на обучението ще бъде в рамките на 67 дни, които ще се реализират в рамките на 8 месеца.
3.Завършване на обучението и оценяване знанията на обучаемите. Оценката на знанията ще извърши чрез провеждане на изпити; - Изпит по теория на професията в рамките на 4 часа - Изпит по практика на професията в рамките на 6 часа.
3.Завършване на обучението и оценяване знанията на обучаемите. Успешно преминалите изпита ще получат Удостоверение за придобита професионална квалификация I степен.
4.Организиране на закриваща обучението работна среща. Работната среща ще бъде проведена във фирма „НИФЕ” ЕООД, при участието на обучаемите, обучителите и ръководството на фирмата. На срещата ще бъдат представени целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати.
5.Визуализация и публикации За спазване правилата на оперативната програма за визуализация, изпълнението и резултатите на проекта ще бъдат обявени на сайта на водещата организация и организацията партньор. По всички документи съпътстващи обучението ще бъдат поставени символите на ЕС. Ще бъдат изработени табели показващи, че фирмата изпълнява проект с подкрепата на ЕС. В местната преса ще бъдат публикувани съобщения за започването и приключването на проектните дейности. За популяризиране на проекта ще бъдат отпечатани брошури и раздавани на преки и непреки бенефициенти
III.Закриващи дейности Закриващите дейности по проекта включват събиране и оформяне на документацията по проекта. Подготовка на финалните отчети – технически и финансов.
Партньори
Партньори:
ЕТ "Мексико - ПЕ - Петър Йорданов"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 902 BGN
Общ бюджет: 79 592 BGN
БФП: 63 674 BGN
Общо изплатени средства: 60 594 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 180 BGN
2009 46 414 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 594 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 123 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 053 BGN
2009 39 452 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 505 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 127 BGN
2009 6 962 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 089 BGN
Финансиране от бенефициента 17 726 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз