Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.06-0001-C0001
Номер на проект: K11-21-1
Наименование: Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.07.2011
Начална дата: 16.08.2011
Дата на приключване: 16.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Мобилизиране на максимален кадрови потенциал и увеличаване привлекателността на администрацията като работодател.
Дейности: Дейност 1 : Подготовка на документацията за провеждане на процедури за обществени поръчки. В рамките на проекта ще се подготви техническа документация за провеждане на тръжни процедури по ЗОП за изпълнение на дейности от 2 до 5, за дейности за информация и публичност и за одит – общо 3.
Дейност 2: Проучване и анализ на практиките за провеждане на стажове в държавната администрация, в неправителствения и в частния сектор в България, в административни структури на държави членки на ЕС и в институции на ЕС. В рамките на тази дейност ще се осъществят следните поддейности:  Проучване на изискванията на българските висши училища относно задължителните стажове на студенти.  Проучване на потребностите от стажанти в българската държавна администрация по специалности.  Провеждане на допитване до студенти, участвали в стаж в държавната администрация, до ръководства на висши училища и до представители на държавната администрация на централно, областно и общинско ниво относно техния опит в провеждането на стажове.  Изследване на съществуващи практики за организиране и провеждане на стажантски програми в българската държавна администрация.  Изследване на съществуващи практики за организиране и провеждане на стажантски програми в неправителствения сектор и в частния сектор, и на възможността за тяхното приложение в държавната администрация.  Изследване и идентифициране на добри практики за организиране и провеждане на стажантски програми в административни структури в най-малко 5 държави членки на ЕС.  Изследване и идентифициране на добри практики за организиране и провеждане на стажантски програми в най-малко 3 институции на ЕС.  Изготвяне на предложения за организация на програми за студентски стажове, основани на по-горните анализи.  Изготвяне на предложения за най-малко два модела за управление на програма за студентски стажове в държавната администрация.  Представяне на силните и слабите страни на моделите.
Дейност 3: Създаване на условия за провеждане на студентски стажове Тази дейност съдържа следните поддейности:  Разработване на варианти на програми за провеждане на студентски стажове.  Извършване на оценка на въздействието на предложените варианти на програми.  Разработване на правила за провеждане на стажантската програма.  Разработване на процедура за подбор на студентите за участие в стажантската програма.  Разработване на тестове и изпити (включително онлайн) за подбор на стажанти по програмата.  Разработване на формуляри (вкл. работна карта и удостоверение за проведен стаж и др.) и наръчници с насоки за кандидатстване на студентите.  Разработване на насоки за работа на наставници по стажантската програма и създаване на специално приспособена обучителна програма за развитието на специфични умения сред наставниците.  Разработване на проекти на нормативни актове в областта на управлението и организирането на стажантските програми.  Създаване на рамкова програма за провеждане на студентските стажове в държавната администрация.
Дейност 4: Разработване на стажантски портал. Тази дейност съдържа следните поддейности:  Разработване на концепция за специализиран информационен портал за студентските стажове в държавната администрация.  Разработване на стажантски портал.
Дейност 5: Провеждане на студентски стажове в държавната администрация за създаване на капацитет за бъдещето. Тази дейност съдържа следните поддейности:  Разработване на концепция за информационна кампания за набиране на студенти чрез използване на различни медии в страната.  Организиране и провеждане на информационна кампания за набиране на студенти.  Провеждане на 2 едномесечни неплатени стажа за общо 400 студенти.  Организиране на 2 семинара за по 150 участника.
Дейност 6: Провеждане на дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се:  Проведе въвеждаща конференция за представяне целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни - за 150 участника.  Проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни - за 150 участника.  Подготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците в конференциите - 300 комплекта информационни материали.  Изработване на банери. Събитията, свързани с изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани и чрез сайтовете, администрирани от администрацията на Министерския съвет. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани изрично ще бъде записано, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Дейност 7: Одит на изпълнението на проекта Ще се направят междинни и цялостен одит на проведените дейности по проекта и направените разходи, и ще се изготвят одитни доклади. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Меркурий – 97” ЕООД
Консорциум "Смарт"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 750 639 BGN
Общ бюджет: 455 515 BGN
БФП: 455 515 BGN
Общо изплатени средства: 455 515 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 455 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 001 BGN
2012 129 801 BGN
2013 348 714 BGN
2014 0 BGN
2015 - 45 000 BGN
455 515 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 701 BGN
2012 110 331 BGN
2013 296 407 BGN
2014 0 BGN
2015 - 38 250 BGN
387 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 300 BGN
2012 19 470 BGN
2013 52 307 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 750 BGN
68 327 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1: Проведени процедури по ЗОП
Индикатор 2 По Дейност 2: Проучени висши училища
Индикатор 3 По Дейност 2: Проучени администрации на централно ниво.
Индикатор 4 По Дейност 2: Проучени администрации на областно ниво
Индикатор 5 По Дейност 2: Проучени администрации на общинско ниво
Индикатор 6 По Дейност 2: Попълнени въпросници от студенти
Индикатор 7 По Дейност 2: Проучени организации от неправителствения сектор
Индикатор 8 По Дейност 2: Проучени организации от частния сектор
Индикатор 9 По Дейност 2: Обхванати структури на страни-членки на ЕС
Индикатор 10 По Дейност 2: Обхванати институции на ЕС
Индикатор 11 По Дейност 2: Модели за управление на програми за студентски стажове с оценка на силните и слабите страни на моделите.
Индикатор 12 По Дейност 2: Предложения за организация на студентските стажове
Индикатор 13 По дейност 3: Разработени варианти на програми за провеждане на студентски стажове
Индикатор 14 По Дейност 3: Оценка на въздействието на предложените варианти на програми
Индикатор 15 По Дейност 3: Изготвени варианти на тестове
Индикатор 16 По Дейност 3: Изготвени варианти на изпити
Индикатор 17 По Дейност 3: Разработени формуляри за кандидатстване
Индикатор 18 По Дейност 4: Изготвена концепция
Индикатор 19 По Дейност 4: Функциониращ портал
Индикатор 20 По Дейност 5: Разработени сценарии за провеждане на информационната кампания
Индикатор 21 По Дейност 5: Видеоклип
Индикатор 22 По Дейност 5: Радиопредавания
Индикатор 23 По Дейност 5: Публикации
Индикатор 24 По Дейност 5: Постери
Индикатор 25 По Дейност 5: Брой участвали студенти в проведени 2 едномесечни неплатени стажа
Индикатор 26 По Дейност 5: Брой участвали студенти в проведени 2 семинара
Индикатор 27 По Дейност 6: Конференции
Индикатор 28 По Дейност 6: Брой участници в 2 конференции
Индикатор 29 По Дейност 6: Изготвени информационни материали
Индикатор 30 По Дейност 6: Изготвени банери
Индикатор 31 По Дейност 7: Изготвени междинни и окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз