Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0004-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/105
Наименование: Интегриране на обучението с реалния бизнес
Бенефициент: Професионална гимназия по транспорт - с. Виноградец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 31.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Велинград
Описание
Описание на проекта: Развитие на младите хора, повишаване на техните знания и умения за по-бърза професионална реализация, повишаване на производителността, доходите и социалната интеграция
Дейности: 1. * Сформиране на екип от наблюдаващи преподаватели
2. * Определяне на наставниците
3. * Сформиране на групи от ученици
4. * Провеждане на предварително обучение на място на наблюдаващите учители
5. * Изготвяне на работни програми от наблюдаващите учители
6. * Изготвяне на индивидуални работни програми
7. * Изготвяне на времеви гра-фик за провежда-не на ученичес-ките практики
8. * Актуализиране на времевия график
9 * Провеждане на предварително обучение на място на учениците –от Х клас - от ХІ клас
10 * Провеждане на практиката в организациите – партьори - І група - ІІ група - ІІІ група - ІV група - V група - VI група - VII група - VIII група
11 * Актуализиране на индивидуалните работни програми
12 * Наблюдение и вътрешна оценка на уме-нията на учениците
13 * Изготвяне на критерии за оценка на обучаемите
14 * Оценяване на придобитите знания и практически умения на учениците
15. * Контрол на дейността от обучаващата органи-зация и организациятапартньор.
18. Сформиране на групи от ученици
20. Изготвяне на работни програми от наблюдаващите учители
21. Изготвяне на индивидуални работни програми
22. Изготвяне на времеви график за провеждане на ученическите практики
23. Актуализиране на вре-мевия график
24. Провеж-дане на предвари-телно обучение на място на учени-ците : –от ХI клас - от ХІI клас
25. Про-веждане на прак-тиката в организациите– партьори : - І група - ІІ група - ІІІ група - ІV група - V група - VI група - VII група - VIII група
26. Актуализиране на индиви-дуалните работни програми
27. Изготвяне на критерии за оценка на обучаемите
28. Оценяване на придобитите знания и практически умения на учени-ците
29. Контрол на дейността от обучаващата организация и организацията-партньор.
16. Провеждане на съревнование в края на производствената практика между отделните групи, излъчване и награждаване на победител.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 481 BGN
Общ бюджет: 33 254 BGN
БФП: 33 254 BGN
Общо изплатени средства: 33 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 800 BGN
2009 14 677 BGN
2010 6 775 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 030 BGN
2009 12 475 BGN
2010 5 759 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 988 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 770 BGN
2009 2 202 BGN
2010 1 016 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 988 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз