Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0669-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-05008
Наименование: BG 051 PO 001/ 07/2.1-01
Бенефициент: "Центромет" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 16.04.2008
Дата на приключване: 16.04.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Враца
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната квалификация на 30 заети лица в "Центромет" АД, 25 броя - чуждоезиково обучение; 5 броя обучение информационни технологии; повишаване капацитета на партниращите си организации за управление на проекти, финансирани от структурни фондове на ЕС; популяризиране на проекта.
Дейности: Подготовка на дейност 1 (чуждоезиково обучение) Сформиране на групи за чуждоезиково обучение.
Изпълнение на дейност 1 (чуждоезиково обучение)-I ниво Провеждане на чуждоезиково обучение - I ниво
Изпълнение на дейност 1 (чуждоезиково обучение)-II ниво /първа и втора група/ Провеждане на чуждоезиково обучение - II ниво
Подготовка на дейност 2 (обучение информац.технологии) Сформиране на групи за обучение по информационни технологии.
Изпълнение на дейност 2 (обучение информац.технологии) Провеждане на обучение по информационни технологии.
Сформиране на екип Сформиране на екип по проекта - ръководител и счетоводител.
Организиране и провеждане на пресконференции - първи етап Организиране и провеждане на пресконференция в град Враца. На нея ще се представят дейностите и целите по проекта.
Организиране и провеждане на пресконференции - етап втори. Провеждане на пресконференция за популяризиране дейноста по проекта.
Избор на подизпълнител и сключване на договор Избор на подизпълнител и сключване на договор.
Закупуване на учебни материали Закупуване на учебни материали.
Визуализация и популяризиране - етап първи Изработване на рекламна табела и рекламни брошури. Публикации - 2 бр. в местната преса с цел популяризиране дейността и целите на проекта.
Визуализация и популяризиране - етап втори. Изработване на рекламна табела и рекламни брошури. Публикации - 2 бр. в местната преса с цел популяризиране дейността и целите на проекта.
Провеждане на изпити на обучаващите се - етап първи. Провеждане на изпити на обучаващите се след приключване на обучението.
Провеждане на изпити на обучаващите се - етап втори Провеждане на изпити на обучаващите се след приключване на обучението.
Мониторинг - етап първи. Изработване на система за мониторинг. Установяване на система за контрол на дейностите по проекта, съдържаща информация за присъствие на бенефициентите в учебните занимания, ниво на успеваемост, получени стипендии, получени учебни материали и инструменти, получено работно облекло и лични предпазни средства. Изготвяне на дневници за обучителния процес.
Мониторинг - етап втори. Изработване на система за мониторинг. Установяване на система за контрол на дейностите по проекта, съдържаща информация за присъствие на бенефициентите в учебните занимания, ниво на успеваемост, получени стипендии, получени учебни материали и инструменти, получено работно облекло и лични предпазни средства. Изготвяне на дневници за обучителния процес.
Мониторинг - етап трети. Изработване на система за мониторинг. Установяване на система за контрол на дейностите по проекта, съдържаща информация за присъствие на бенефициентите в учебните занимания, ниво на успеваемост, получени стипендии, получени учебни материали и инструменти, получено работно облекло и лични предпазни средства. Изготвяне на дневници за обучителния процес.
Раздаване на удостоверения - етап първи. Раздаване на удостоверения след приключване на обучението.
Раздаване на удостоверения - етап втори. Раздаване на удостоверения след приключване на обучението.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 350 BGN
Общ бюджет: 24 402 BGN
БФП: 19 522 BGN
Общо изплатени средства: 19 521 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 070 BGN
2009 0 BGN
2010 15 451 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 521 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 593 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 460 BGN
2009 0 BGN
2010 13 133 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 593 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 611 BGN
2009 0 BGN
2010 2 318 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 928 BGN
Финансиране от бенефициента 5 088 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз