Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/100
Наименование: Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 30.11.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образованието и обучението на студентите с оглед на разширяване на възможностите за пълноценна социална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда
Дейности: 1. Подготовка на въвеждащо обучение - семинар
2. Провеждане на работен семинар
3. Подготовка и провеждане на въвеждащо обучение – лекционен курс
4. Подготовка на полевата работа
4.1. Провеждане на полевата работа
5. Подготовка на обработката на хидробиологичните проби
5.1. Обработка на хидробиологичните проби
6. Запознаване и работа със специализиран програмен продукт
7. Подготовка за изчисляване на основни показатели
7.1. Изчисляване на основни показатели
8. Създаване на информационен масив
9. обобщение, анализ и оценка на екологичното състояние
10. Подготовка на заключителен работен семинар
10.1. Провеждане на заключителен работен семинар
Партньори
Партньори:
Централна лаборатория по обща екология БАН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 384 BGN
Общ бюджет: 67 701 BGN
БФП: 67 701 BGN
Общо изплатени средства: 67 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 477 BGN
2009 29 379 BGN
2010 14 035 BGN
2011 9 811 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 305 BGN
2009 24 972 BGN
2010 11 930 BGN
2011 8 339 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 546 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 172 BGN
2009 4 407 BGN
2010 2 105 BGN
2011 1 472 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 155 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз