Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.5.01-0003-C0001
Номер на проект: 0086-ЦКЗ-1.5
Наименование: Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.07.2011
Начална дата: 11.08.2011
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: • Подпомагане на бенефициентите в процеса на ефективно усвояване на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС при изпълнение и управление на инфраструктурни проекти
Дейности: Дейност 1 „Планиране и организиране на процедури за избор на изпълнители по проекта” За реализирането на дейностите по проекта ще бъдат подготвени техническо задание за процедура по реда на глава осем „а“ от ЗОП и техническо задание и документация за открита процедура по реда на ЗОП. Документите за откритата процедура ще се изготвят от експерт/и, нает/и за целта. За изпълнение на Дейност 2 и пилотно предоставяне на Дейност 3 ще бъде проведена обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП. За избор на изпълнител на Дейност 3 ще бъде проведена открита процедура. Документите за откритата процедура ще бъдат изпратени на УО за предварителен контрол. Предвижда се наемане на външен експерт при оценката на подадените оферти по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за дейности 3. Обосновка: Дейността ще позволи подготовката и провеждането на процедурите по възлагане на дейностите по договора. Необходимостта от възлагане изпълнението на дейност 1 на външни за ЦКЗ изпълнители произтича от нуждата от специфична експертиза и кратките срокове за подготовка на документите. Тази дейност се явява спомагателна за целите на изпълнението на дейност 2 „Изготвяне на критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти” и дейност 3 „Предоставяне на подкрепа на бенефициентите при изпълнение и управление на инфраструктурни проекти
Дейност 2 „Изготвяне на критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти” Целта на тази дейност е да се изготви типов формуляр, съдържащ критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти Поради нейната специфика и предвид, необходимостта от анализ на проблемите на бенефициентите, местни и регионални администрации, се предвижда наемането на външен изпълнител за тази дейност. Обосновка: Чрез изготвянето на критерии за избор на казуси на бенефициенти, които да бъдат консултирани от мобилното експертно звено, ще се постигне равнопоставено и прозрачно третиране на всички подали заявление за подпомагане бенефициенти; ще се избегне субективният фактор при избора на казуси за оказване на консултантска помощ от звеното, ще се осигури подпомагането на бенефициенти, които се нуждаят от специфична експертиза.
Дейност 3 „Предоставяне на подкрепа на бенефициентите при изпълнение и управление на инфраструктурни проекти” Настоящата дейност предвижда осигуряване на специализирани консултантски услуги в посока подпомагане на бенефициентите по ОП „Регионално развитие” и ОП „Околна среда”. Във връзка с възникнали проблеми при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти ще бъде оказано краткосрочно техническо, правно, финансово и административно консултиране на бенефициентите. В повечето случаи това са специфични проблеми, с които съответният бенефициент не успява да се справи поради недостатъчен административен капацитет и необходимостта от специфична експертиза. Предвидената консултантска помощ ще бъде предоставена на два етапа. Дейност 3.1 – пилотно предоставяне на консултантска помощ. Консултантската помощ ще бъде предоставена от консултанта на когото е възложено изпълнението на дейност 2. за целта е предвидено пилотната консултантска помощ да се предостави от трима експерти: - 1 икономист с опит в разработването на анализ разходи-ползи, други финансови и икономически анализи, счетоводна отчетност и изготвяне на финансови прогнози на инфраструктурни проекти; - 1 юрист опит в прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки, Закона за устройство на територията и друго приложимо законодателство във връзка с изпълнението на инфраструктурни проекти; - 1 инженер с опит в изпълнението на инфраструктурни проекти. Чрез пилотното предоставяне на консултантска помощ, изпълнителя на дейност 2 ще може да изпита разработените „критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти” и да ги преработи или допълни в случай на необходимост. Дейност 3.2 – предоставяне на консултантска помощ от избрания изпълнител. За целта се предвижда мобилното експертно звено да включва 10 експерта със следния профил: - 3 инженери с опит в изпълнението на инфраструктурни проекти; - 3 юристи с опит в прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки, Закона за устройство на територията и друго приложимо законодателство във връзка с изпълнението на инфраструктурни проекти; - 4 икономисти с опит в разработването на анализ разходи-ползи, други финансови и икономически анализи, счетоводна отчетност и изготвяне на финансови прогнози на инфраструктурни проекти. Един от експертите икономисти следва да бъде определен за ръководител на мобилното експертно звено. В допълнение на предходните изисквания, той трябва да има опит в управлението и/или участие в екип за управление на проекти. Детайлните изисквания към експертите ще бъдат определени в техническото задание. Исканото изменение в метода за изпълнение се налага поради факта, че откритата на 17.02.2012 г. обществена поръчка за избор на изпълнител на Дейности 2 и 3 бе прекратена. Същевременно е необходимо незабавно стартиране на изпълнението на проекта и изпълнението на дейностите предвидени в него. Едновременно с подготовката на искане за изменение на проекта започна подготовка на процедура по реда на глава осем „а” от Закона за обществени поръчки, за избор на изпълнител на дейност 2 и пилотно предоставяне на подкрепа на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти, като част от Дейност 3. Чрез исканата промяна в организацията и методологията за изпълнение на проекта, се цели ускоряване на процеса на започване на дейностите му, своевременно оказване на подкрепа на бенефициентите, изпълняващи инфраструктурни проекти и осъществяване на целите на проекта, отчитайки натрупаното закъснение, поради прекратяване на откритата на 17.02.2012 г. процедура за избор на изпълнител на Дейности 2 и 3. Следва да се отбележи, че по същество, нови под-дейности не се добавят, единствено дейностите предвидени в Дейност 3 на проекта, а именно „Предоставяне на подкрепа на бенефициентите, изпълняващи инфраструктурни проекти”се обуславят в две под-дейности. Разликата с първоначално предприетия подход, е че част от подкрепата ще бъде предоставена пилотно. Това цели своевременно започване на дейностите по проекта, натрупване на информация за проблемите, които срещат бенефициентите изпълняващи инфраструктурни проекти, инкорпориране на срещаните проблеми при изготвяне на типовите формуляри за кандидатстване за помощ. Пилотното предоставяне на подкрепа на бенефициентите, изпълняващи имфраструктурни проекти, е обвързано с изпълнението на Дейност 2, а именно „Изготвяне на критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти”. Пилотното изпълнение на част от Дейност 3 ще позволи коригирането на изготвените документи по Дейност 2, ако това е необходимо. Постигането на тези цели ще доведе до положителни резултати при възлагането на основната част от дейност 3. Подпомагането на бенефициентите ще се осъществява на база предварително подадени до ЦКЗ заявления по типов образец. С оглед улесняване изпълнението на дейност 3 от проекта, екипът за управление ще изготви типов образец на заявление за подпомагане на бенефициентите и въпросник за обратна връзка. Заявленията ще бъдат разглеждани и оценявани съгласно критериите и методиката (разработени по дейност 2) от комисия, определена от министъра по управление на средствата от ЕС. Оценката на получените от бенефициентите заявления се осъществява два пъти месечно, като се разглеждат заявленията, които са постъпили през периода. Комисията изготвя списък с одобрените за подпомагане казуси. В срок от три работни дни от датата на одобряване на списъка с одобрените за подпомагане казуси, същите се изпращат по електронен път на мобилното експертно звено, заедно с цялата предоставена от бенефициента документация. В срок от три работни дни след получаване на списъка с казуси и приложената към него информация, мобилното експертно звено определя мобилните екипи (до трима експерта), които ще работят по отделните казуси, и информира ЦКЗ за това. В срок от три дни ЦКЗ одобрява предложените мобилни екипи. Мобилният екип извършва анализ на наличната документация и организира работна/и среща/и на място при бенефициента (местна или регионална администрация). С оглед постигане на по-голяма ефективност от работата на мобилния екип, той ще работи предимно на място при бенефициента. В рамките на работните срещи ще бъдат дискутирани предварително заявените от бенефициентите казуси, ще бъдат разгледани допълнителни въпроси, свързани с казуса, както и ще бъдат предлагани своевременни мерки за тяхното решаване. В резултат на осъществените анализи и работни срещи, мобилният екип изготвя доклад до бенефициента по проблемния казус, съдържащ препоръки и предложения за мерки за неговото разрешаване. Докладът се представя на бенефициента, който в срок от три работни дни удостоверява писмено (чрез полагане на подпис на доклада), че съответният казус е бил разгледан от мобилния екип и е получил резултатите от неговата работа. Мобилното експертно звено представя на ЦКЗ, копие от подписания от бенефициента доклад, в срок от три работни дни от получаването му от бенефициента по прегледания казус. На месечна база екипът за управление на проекта осъществява анализ на получените доклади от звеното, с оглед идентифициране на хоризонтални за бенефициентите проблеми, като при необходимост предлага промяна в нормативната база или други подходящи решения. Също така, екипът за управление на проекта проследява дали приетите от бенефициентите предложения и препоръки са изпълнени. В срок от десет работни дни, считано от датата на получаване на доклада по проблемния казус, бенефициентът изпраща на ЦКЗ попълнен формуляр за обратна връзка. На месечна база, мобилното експертно звено ще представя обобщена информация за разгледаните през периода казуси и предложените решения. Провеждат се срещи между ЦКЗ и мобилното експертно звено за обсъждане на представената обобщена информация, след което ЦКЗ я одобрява. ЦКЗ (екипът за управление на проекта) подготвя обобщената информация за публикуване на Единния информационен портал www.eufunds.bg. В допълнение ЦКЗ изпраща обобщената информация на Управляващите органи по ОП „Регионално развитие”, ОП „Околна среда” и Националното сдружение на общините в Република България. ЦКЗ, чрез екипа за управление на проекта, ще следи за изпълнението на текущите задачи и ще провежда координационни срещи за преглед и отчитане на напредъка по проекта. При приключване на дейностите по проекта, мобилното експертно звено, представя на ЦКЗ обобщаващ доклад, включително препоръки за отговорните институции, при необходимост.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КОНСОРЦИУМ ЕР ЕС ЕМ - ИКАП
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 689 975 BGN
Общ бюджет: 17 204 BGN
БФП: 17 204 BGN
Общо изплатени средства: 17 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 137 995 BGN
2012 6 873 BGN
2013 10 453 BGN
2014 - 138 117 BGN
2015 0 BGN
17 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 117 296 BGN
2012 5 842 BGN
2013 8 885 BGN
2014 - 117 400 BGN
2015 0 BGN
14 623 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 20 699 BGN
2012 1 031 BGN
2013 1 568 BGN
2014 - 20 718 BGN
2015 0 BGN
2 581 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Общ брой разгледани проблемни въпроси
Индикатор 3 Общ брой информационни материали, публикувани на www.eufunds.bg
Индикатор 4 Брой участници в информационните събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз