Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0466-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11003
Наименование: Обучавам се, зная, успявам
Бенефициент: ЕТ "НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМИ- СЕЛЕКТ - ПЕТКО ВАТЕВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 02.04.2008
Дата на приключване: 02.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентноспособността на фирмата чрез подобряване качеството на работната сила и инвестиране в развитието на човешкия ресурс
Дейности: Дейност 1- Стартиране на дейността Подписване на договор с възложителя и сформиране на екипи за изпълнение на проекта.
Подготовка на Дейност 2 - Разработване и внедряване на система за управление на проекта. Подготовка на дейностите по разработване и внедряване на система за управление на проекта
Подготовка на Дейност-3- Информационна кампания. Подготовка на вътрешно-фирмена среща, кръгла маса, пресконференция, една публикация в медиите
Изпълнение на Дейност 2- Разработване и внедряване на система за управление. Разработване и внедряване на система за управление и качествено изпълнение на проектните дейности, която включва:правила за вътрешна комуникация,правила за управление на фин.счетов.дейност на проекта,оценка на напредък,вътрешна система за контрол и мониторинг
Изпълнение на Дейност 3-Информационна кампания Вътр.-фирмена среща,кръгла маса,пресконференция,една публикация в медиите
Подготовка на Дейност 4- Извършване на процедура за избор на подизпълнител. Подготовка на процедура за избор на подизпълнител с предмет на дейност”Обучение на 9 заети лица по професия “машинен оператор- ММ Съгл.ПМС 55/12.03.07
Изпълнение на Дейност 4- Извършване на процедура за избор на подизпълнител. Извършване на процедура за избор на подизпълнител с предмет на дейност”Обучение на 9 заети лица по професия “машинен оператор- ММ Съгл.ПМС 55/12.03.07
Подготовка на Дейност 5- Обучение по част от професия ”Машини и съоръжения по заваряване" Подготовка на обучение 1-ва група от 9 лица в рамките на 300 часа в продължение на 10 месеца /приложение Учебна програма 1/
Изпълнение на Дейност 5-Провеждане на обучение по част от професия” Машини и съоръжения по заваряване". Обучение на 1 група от 9 лица в рамките на 300 часа в продължение на 10 месеца /приложение Учебна програма 1/
Подготовка на Дейност 6-Обучение за придобиване на правоспособност ”Заварчик”и допълнителна квалификация по професия ‘Машини и съоръжения за заваряване-на черни и цветни метали". Подготовка на обучението за придобиване на правоспособност ”Заварчик”и допълнителна квалификация по професия ‘Машини и съоръжения за заваряване-на черни и цветни метали".
Изпълнение на Дейност 6-Обучение за придобиване на правоспособност ”Заварчик”и допълнителна квалификация по професия ‘Машини и съоръжения за заваряване-на черни и цветни метали". Обучение на 6 лица в продължение на 7,5месеца / Учебна програма 2/ за придобиване на правоспособност ”Заварчик”и допълнителна квалификация по професия ‘Машини и съоръжения за заваряване-на черни и цветни метали".
Подготовка на Дейност 7- Обучение за част от професията “Машинен оператор” Подготвителни дейности по обучение на 9 заети лица по част от професия “Машинен оператор”, специалност ”Металорежещи машини”
Изпълнение на Дейност 7- Обучение за част от професията “Машинен оператор” Провеждане на обучение по част от професия “Машинен оператор”, специалност ”Металорежещи машини”на 9 заети лица
Подготовка на Дейност 8- Чуждоезиково обучение Подготовка на обучение за придобиване на базови езикови умения по английски език и технически английски език
Изпълнение на Дейност 8 - Чуждоезиково обучение по английски език за начинаещи и специализиран английски Изпълнение на Дейност 8 - Чуждоезиково обучение на 14 лица за придобиване на базови езикови умения по английски език и технически английски език, и получаване сертификат за придобита чуждоезикова подготовка/Учебна програма 3/ .
Подготовка на Дейност 9 - Обучение по компютърни умения Подготовка обучението по компютърни умения Ще бъдат включени 6 заети лица в 1 обучителна група
Изпълнение на Дейност 9 - Обучение по компютърни умения Обучение на 6 заети лица по компютърни умения
Подготовка на Дейност 10. Обучение ключови компетенции Подготовка на обучение на 20 заети лица по ключови компетенции
Изпълнение на Дейност 10. Обучение ключови компетенции 20 заети лица, разделени в две групи от по 6 и 14 лица ще бъдат обучени по ключови компетенции
Подготовка на Дейност 11 - Популяризиране подготовка на пресконференция и публикация
Изпълнение на Дейност 11 - Популяризиране Провеждане на една пресконференция и публикация
Подготовка на Дейност 12 - Окончателно отчитане Подготовка на необходимите документи за изготвяне на окончателен технически и финансов отчет
Изпълнение на Дейност 12 - Окончателно отчитане Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 663 BGN
Общ бюджет: 41 894 BGN
БФП: 41 894 BGN
Общо изплатени средства: 41 871 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 732 BGN
2009 31 585 BGN
2010 554 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 871 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 272 BGN
2009 26 848 BGN
2010 471 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
35 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 460 BGN
2009 4 738 BGN
2010 83 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 281 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз