Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0451-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11004
Наименование: От знание към промяна
Бенефициент: СД "МАНЕВА-ТОМИК и СиЕ" гр.Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 27.03.2008
Дата на приключване: 27.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Насърчаване и мотивация на заетите в производството лица за включване в обучение за квалификация и преквалификация и повишаване на техния капацитет и производителност на труда
Дейности: Дейност 1- Договор/Екипи Подписване на договор с възложителя, сформиране на екипи и сключване на договори с членовете им. Разработване оперативен план за управление на проекта.
Дейност 2- Разработване и внедряване на система за управление на проекта Разработване и внедряване на система за управление и качествено изпълнение на проектавключваща -правила за вътрешна комуникация;правила за управление на ФСД; система за оценка на напредъка; вътрешна система за контрол и мониторинг.
Дейност 3- Информационна кампания Организиране на 1 вътрешно фирмена среща; пресконференцията, публикация в медиите, кръгла маса
Дейност 4- Разработване на интернет страница на проекта Разработена интернет страница
Дейност 5- Провеждане на обучение на 60 заети лица, 4 групи за придобиване на първа квалификационна степен по професия “Шивач” Обучение на 60 заети лица, за придобиване на първа квалификационна степен по професия “Шивач”
Дейност 6 - Провеждане на обучение на 30 заети лица, 2 групи за придобиване на доп. квалификация по професия “Шивач” Провеждане на обучение на 30 заети лица за придобиване на доп. квалификация по професия “Шивач”
Дейност 7- Обучение на 15 заети лица- 1 група, квалификационно обучение за конкретно работно място "Крояч" Провеждане на квалификационно обучение по специалност "Шивачество" със специализация за конкретно работно място "Крояч" на 15 заети лица, в рамките на 200 уч.часа,
Дейност 8- Обучение на 30 заети лица, 2 групи – квалификационно обучение за конкретно работно място – “Гладач” Провеждане на обучение на 30 заети лица, 2 групи – квалификационно обучение за конкретно работно място – “Гладач”
Дейност 9- Чуждоезиково обучение на 10 лица по английски език Провеждане на чуждоезиково обучение на 10 лица английски език за начинаещи и специализиран за шевна промишленост.
Дейност-10 - Чуждоезиково обучение на 10 лица по немски език Провеждане на чуждоезиково обучение на 10 лица по немски език за начинаещи и специализиран за шевна промишленост.
Дейност 11- Обучение на 16 заети лица по компютърни умения Провеждане на обучение на 16 заети лица за придобиване на базови компютърни умения, в 2 групи по 8 броя
Дейност 12- Обучение на 16 заети лица по ключови компетенции Провеждане на обучение на 16 заети лица, 2 групи в рамките на 110 уч. часа за придобиване на базови ключови компетенции
Дейност 13- Популяризиране на резултатите от проекта Организиране на една кръгла маса, една пресконференция, една публикация в медиите и представяне на интернет страница
Дейност 14- Окончателно отчитане Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет и представяне към възложителя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 104 089 BGN
Общ бюджет: 102 919 BGN
БФП: 72 044 BGN
Общо изплатени средства: 72 041 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 72 044 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 24 935 BGN
2009 16 659 BGN
2010 30 446 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 041 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 237 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 195 BGN
2009 14 160 BGN
2010 25 879 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 235 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 740 BGN
2009 2 499 BGN
2010 4 567 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 806 BGN
Финансиране от бенефициента 44 370 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз