Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.2.01-0001-C0001
Номер на проект: Заповед № 1490 от 04.08.2011
Наименование: По-близо до работа
Бенефициент: Агенция по заетостта
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2011
Начална дата: 04.08.2011
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната посредством предоставяне на стимули за работодателите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа, отдалечена на не повече от 100 км от дома им.
Дейности: Разработване и прилагане на програми и методики за насърчаване на мобилността на работната сила (вкл. интегриран пакет от услуги, финансирани от ЕСФ и националния бюджет, за лица, които работят или имат желание да работят в население места, различни Мобилността на работната сила има съществена роля за предоставяне възможност на повече хора да намерят по-добра работа, макар и отдалечена от дома им, и е ключов фактор за постигане на ефикасно функциониращ единен пазар. В контекста на Европейската стратегия по заетостта за намаляване на диспропорциите на пазара на труда следва да се прилагат мерки за насърчаване на трудовата и професионалната мобилност и отстраняване на пречките пред географската и териториалната мобилност. Развитието на интегрирания подход за увеличаване на заетостта и конкурентноспособността в ЕС, както и укрепването на европейския социален модел в условията на глобализация и динамични промени са заложени в изпълнението на Българската пътека, за периода 2009-2011г. НПДЗ 2011г. включва мерките от Българската пътека за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда Той е първият национален план, с който започва изпълнението на мерките за постигане на целите в областта на заетостта, които България си постави в изпълнение на Стратегията на ЕС Европа 2020г. Визията на НПДЗ 2011г. е „Ограничаване на безработицата чрез обезпечаване на търсенето на качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставени групи на пазара на труда”. Агенцията по заетостта, в съответствие със Закона за насърчаване на заетостта и Националните планове за действие по заетостта през последните години, прилага мерки за повишаване гъвкавостта на пазара на труда. В изпълнение на Закона за насърчаване на заетостта са предвидени и се реализират две мерки за насърчаване на териториалната мобилност: - на безработните лица (чл. 42) и - на работодателите (чл. 57а.) за наемане на работа извън границите на работното място. Тези мерки на активната политика по заетостта имат важно значение за стимулиране на работодателите за запазване на заетостта и насърчаване на териториалната мобилност сред заети и безработни лица. Реализацията на настоящия проект „По-близо до работа” ще насърчи географската мобилност на работната сила и ще повиши възможността за заетост на лица, които до сега са отказвали подходяща работа, поради липсата на възможност да бъдат подкрепени по отношение на разходите за транспорт, т.е. ще допринесе/помогне за по-бързото адаптиране на новонаетите/заетите лица към новите условия, чрез осигуряване на по-добро съчетаване на семейния и трудовия живот без това да води до трайна уседналост. Проектът успешно надгражда и разширява мерките на активната политика по заетостта за насърчаване на мобилността на заетите (чл. 57а.) и на безработните лица по реда на чл. 42, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, както и на други инициативи, финансирани със средства от Републиканския бюджет и от Структурните фондове на ЕС по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007- 2013г. Проектът е в унисон с първата специфична цел на ОП ”РЧР”: подобряване на качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост и повишаване на производителността на труда. Също така проектното предложение е в съответствие с политиката на Европейския съюз за стимулиране на гъвкави и сигурни работни места и е в изпълнение на мярка 3.11 от Българската пътека за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011 г. Проект „ По-близо до работа”, включва пакет от услуги за новонаетите/заетите лица и техните работодатели. За постигане на пълна прозрачност и публичност при осъществяване на дейността по Проекта ще бъдат разработени: - Методика за предоставяне на информация за насърчаване географската мобилност на безработни и търсещи работа лица, както и на работодателите; - Указания за включване на лицата и техните работодатели и за прилагане на методиката и образци на документи, в т.ч. образец на договор с работодателя и договор с новонаето/заетото лице; -Указания за изплащане на транспортните разходи;
Предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт на лицата от местоживеенето по настоящ адрес до работното им място и обратно Предоставяне на средства на лицата, в реален размер за направените ежедневни транспортни разходи до и от местоработата, при условие, че: • трудово правоотношение е сключено за срок не по-малък от 6 месеца; • работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес; • лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната; • трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване; • не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите; • не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта. Средствата се изплащат за времето, през което лицето е работило по трудово правоотношение, но за не повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта чрез териториалните си поделения сключва договор с новонаетите/заетите лица за предоставяне на средства за направените от тях разходи в реален размер за транспорт до и от работното място. Средствата за транспортни разходи се изплащат месечно по банков път по разкрити от ДБТ индивидуални дебитни карти на лицата, след края на отчетния месец, въз основа на: - декларация от работника, че не ползва средства на друго основание за същия разход; - разходооправдателни документи (билети или карти) и копие от ведомост/присъствена форма, заверено от работодателя, която удостоверява реално отработените дни; - присъствен списък на обучаваните лица за предходния месец. Допустими разходи за транспорт по настоящата схема са разходите за обществен превоз на пътници с автобуси или леки автомобили по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми (съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили) или за железопътни превози на пътници. Разходите за транспорт покриват стойността на билетите съответстващи на отработените дни за съответния месец, които са издадени от превозвача при спазване на българското действащо законодателство. Пътуването с личен автомобил, фирмен превоз и таксиметров превоз е недопустимо по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и няма да получи финансиране по проекта! Редът и условията за предоставяне на средства за транспортни разходи ще се регламентира в указания.
Организация и управление Успешната реализация на проекта изисква добра организация, координация и управление, предвид широката мащабност на Проекта. За целта се сформира екип за организация и управление на проекта, който се състои от Ръководител, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник, Юрист и Експерти. Дейността на екипа се подпомага и от експерти, оказващи подкрепа за изпълнението на проекта - служители от дирекции “Бюро по труда” /ДБТ/ и дирекции “Регионална служба по заетостта”/ДРСЗ/. Екипът осъществява дейности относно: - координиране и методическо подпомагане на ДБТ и ДРСЗ при реализирането на Проекта; - контролиране спазването от ДБТ и ДРСЗ на нормативната уредба и методическите указания за реализация на Проекта; - контролиране на работодателите, относно организирането и провеждането на въвеждащо обучение на новонаетия персонал; - контролиране на новонаетите лица, относно предоставените средства за направените от тях разходи за транспорт от и до работното място; - периодично изготвяне на информация – справки, отчети, анализи за реализацията на Проекта; - водене и отчитане на финансово-счетоводната документация по Проекта.
Набиране на заявления на новонаети/заети лица, които работят в населено място различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес и техните работодатели за включване в Проекта. 1. Разработване на формуляри за изпълнение на дейността: - формат на заявление за кандидатстване по проекта за новонаетите/заетите лица; - формат на заявление за кандидатстване по проекта за работодателите; - регистър на новонаетите/заетите лица по Проекта. - регистър на работодателите по Проекта; Посочените формати на документи се отпечатват и се предоставят целево за ползване. 2. Включване на новонаетите/заетите лица в проекта /при условие, че отговарят на изискванията на схемата и попадат в допустимата целева група/: - Изявилите желание новонаети/заети лица попълват Заявление за включване в Проекта. - Всички новонаети/заети лица, попълнили Заявление, се описват в Регистър на новонаетите лица по Проекта. Новонаети/заетите лица се включват в проекта, при условие, че: • имат актуална /валидна/ адресната регистрация по настоящ адрес, различна от адреса по месторабота; • работното място не е отдалечено на повече от 100 км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес; • лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната; • трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване; • не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите; • не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта. 3. Включване на работодателите в проекта: - Изявилите желание работодатели попълват Заявление за включване в Проекта. - Всички работодатели, попълнили Заявление, се описват в Регистър на работодателите по Проекта. Държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта, както и предприятия в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите, са изключени като работодатели по проекта. Заявленията на новонаетите/заетите лица и техните работодатели се подават в териториалните поделения на Агенцията по заетостта – Дирекции „Бюро по труда” по месторабота на лицата /за новонаетите лица в срок до 1 месец от сключването на трудовия договор между лицето/лицата и съответния работодател/. Редът и условията за включване на лицата и техните работодатели ще се регламентират в указания.
Визуализация и публичност В съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на ЕК /ЕС/ № 1828 от 2006г. и в Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., се предприемат необходимите действия за популяризиране на Проекта, а именно: • Провеждане на информационна кампания при стартиране на Проекта за представяне на неговите цели и дейности; • Публикуване в официалната електронна страница на Агенцията по заетостта - www.az.government.bg на периодична информация за изпълнението на Проекта; • Разработване на информационни материали, както следва : - плакати; - дипляни с информация за проекта; - флаери с информация за проекта. Дейността се възлага на изпълнител при условията на ЗОП; • Осъществяване на контакти и информиране чрез средствата за масово осведомяване; Предвижда се изработка на рекламен клип за радио и телевизия, който ще са възложи на изпълнител. Клипът ще се излъчва в национални и регионални електронни медии. • Широка информационна дейност за популяризиране на Проекта сред обществеността.
Организиране и провеждане от работодателя на въвеждащо/надграждащо обучение с продължителност не по-малка от 30 часа Провеждане на въвеждащо/надграждащо обучение на новонаетите/заетите лица от определения наставник/ наставници, което включва: - запознаване на новопостъпилите/обновяване познанията на заетите с прилаганите в предприятието условия за кономичност при ползване на ресурсите за опазване на ресурсите за опазване на природата, околната среда и разделно събиране и рециклиране на отпадъците; - запознаване на новопостъпилите/обновяване познанията на заетите с основните дейности и процеси, извършвани в предприятието; - запознаване на новопостъпилите/обновяване познанията на заетите с режима на работа в предприятието; - запознаване на новопостъпилите със специфичните изисквания за длъжността, с отговорностите и задълженията, които ще изпълнява/т работникът/ците/служителят/служителите в съответствие с длъжностната характеристика на работникът/ците/служителят/служителите. Агенцията по заетостта чрез териториалните си поделения сключва договор с работодателите за предоставянето на средствата за организиране и провеждане на въвеждащо/надграждащо обучение. Въвеждащото/надграждащото обучение е с продължителност не по-малка от 30 часа. Средствата, които се предоставят на работодателите за въвеждащо/надграждащо обучение на новонаетия/заетия персонал, са за възнаграждение на определения/те от него наставник/ци, в размер на 150 лева за всяко обучено лице. Работодателите сключват допълнително споразумение по условията на чл.119 от КТ с определените от тях наставници. Дейността по организирането и провеждането от работодателите на въвеждащо/надграждащо обучение, се извършва в съответствие с разработена и приложена към проектното предложение Методология за въвеждащо/надграждащо обучение. В Методологията са заложени минималните изискуеми стандарти за въвеждащо/надграждащо обучение /в т. ч. и броя на наставниците/, които работодателите са длъжни да спазват и прилагат. Съгласно Регламент на Комисията (ЕО)1998/2006 от 15 декември 2006г. за предоставената безвъзмездна финансова помощ за въвеждащо обучение се прилага Режим „de minimis” (минимална помощ). За целта и с оглед на коректното администриране на минималните помощи, е разработена и приложената към проектното предложение Процедура за администриране на минималните помощи. с разработена и приложена.
Предоставяне на информация на безработни и търсещи работа лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”, както и на работодателите за възможностите за участие в проекта Консултиране и мотивиране на безработни и търсещи работа лица за стимулите, които предоставя проекта, ако започнат нова работа в населено място, различно от населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес, а именно: предоставянето на средства на лицата за покриване на транспортните им разходи за период до 12 месеца. Консултиране на работодателите за възможностите за получаване на средства за въвеждащо/надграждащо обучение на новонаети/заети лица от определен/и от тях наставник/ наставници. Редът и начина на предоставянето на информация на безработни и търсещи работа лица, както и на работодателите ще бъде регламентиран в Указания.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 000 000 BGN
Общ бюджет: 6 509 033 BGN
БФП: 6 509 033 BGN
Общо изплатени средства: 6 512 178 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 509 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 26 698 BGN
2012 418 505 BGN
2013 3 303 124 BGN
2014 1 697 337 BGN
2015 1 066 514 BGN
6 512 178 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 532 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 693 BGN
2012 355 729 BGN
2013 2 807 656 BGN
2014 1 442 737 BGN
2015 906 537 BGN
5 535 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 976 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 005 BGN
2012 62 776 BGN
2013 495 469 BGN
2014 254 601 BGN
2015 159 977 BGN
976 827 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, ползвали преференции за транспорт до работното място
Индикатор 2 Дял на лицата, запазили работното място след приключване на насърчителните мерки
Индикатор 3 Брой лица, ползвали посреднически услуги, мотивиране и консултиране, за започване на работа в друго населено място
Индикатор 4 Брой лица, преминали въвеждащо обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз