Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0483-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-15001
Наименование: Усъвършенстване на езиковите компетнции на служители в "Балканфарма-Троян" АД
Бенефициент: "Балканфарма-Троян" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 03.04.2008
Дата на приключване: 03.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Чрез повишаване на езиковата компетентност на служителите постигане на по-високо качество на работната сила и производителността на труда, по-широки възможности за достъп до знания и образование; предпоставка за развитие на компанията; изграждане на добри партньорски взаимоотношения и опит в разработката и реализацията на проекти; повишаване адаптивността на служителите при въвежане на стандарти за Добра документална практика и Добра производствена практика; подобряване работата в динамична среда, изискваща ежедневно използване на английски език в комуникация с колеги, външни клиенти и контрагенти; повишаване участието на служителите в образование и обучение, насърчаване на ученето през целия живот и развитие на служителите.
Дейности: Начална фаза Сформиране Съвет за наблюдение, съставяне подробен план на дейностите, оборудване на офиси, закупуване на материали, разпределяне на функциите между отделните членове на екипа.уточняване начините за комуникации между партньорите
Подготовка на Дейност 1 - Оценка на нуждите по позиции Оценка на нуждите от езикова квалификация по позиции /оценка на бъдещи нужди за позицията – анкетиране на ръководители/- Изготвени списъци с позиции, вкл. Функции с ползване на английски език. Преглед на дл. характеристики. Дефиниране на функции и ежедневни отговорности.
Изпълнение на Дейност 1 - Оценка на нуждите по позиции оценка на нуждите от езикова квалификация по позиции чрез тестове и анкети
Подготовка на Дейност 2 - Оценка на езиковите компетентности Предложения на преки ръководители. Обобщаване на данни по позиции и служители.
Изпъление на Дейност 2 -Оценка на езиковите компетентности оформяне и утвърждаване на целева група за обучение (обобщаване и утвърждаване на списък на служителите)
Подготовка на Дейност 3 - Входящ тест Организиране на входящ тест за определяне ниво на владеене на езика - подготовка на график, информиране, координация
Изпълнение на Дейност 3 - Входящ тест Провеждане на тестове за входно ниво, оценяване и сформиране на групи по нива
Подготовка на Дейност 4 – Договори със служителите Изготвяне на договори с обучаваните служители
Изпълнение на Дейност 4 Договори със служителите Подписване на договори със служителите, определени за включване в обучението
Подготовка на Дейност 5 – Организация на обучението Графици за провеждане на обучението, доставка на учебници и помагала
Изпълнение на Дейност 5 – Организация на обучението Провеждане на основен курс на обучението, имплементиране на европейско езиково портфолио
Дейност 6 – Контрол върху качеството Контрол на качеството на учебния процес и отговорности по договори. Провеждане на тестове и анализ на успеваемостта, посещаемост на обучаемите, резултати записи в HeRMeS периодични отчети за изпълнение на проекта
Подготовка на Дейност 7 - Анкетиране Подготовка на анкети за оценка ефективността на обучението - 1 входяща, 2 междинни и 1 изходяща
Изпълнение на Дейност 7 - Анкетиране Анкетиране на обучаемите и анализ на оценки и препоръки за подобряване на учебния процес
Подготовка на Дейност 8 - Тимбилдинг Подготовка на двудневно практическо изнесено обучение под форматана тимбилдинг на английски език /планиране, подготовка на материали, организация, координиране/
Изпълнение на дейност 8 -Тимбилдинг Провеждане на двудневно практическо изнесено обучение под формата на тимбилдинг на английски език
Подготовка на Дейност 9 - Визуализация и информираност Отпечатване на плакати и и дипляни. Изработване на уебсайт
Изпълнение на Дейност 9 - Визуализация и информираност Разпространение на плакати и дипляни. Хостване на уебсайт по проекта. Публикации в местните и регионални медии
Подготовка на Дейност 10 – Отчитане Анализ на резултати от проведени анкети, посещаемост, успеваемост и организация на обучението
Изпълнение на Дейност 10 – Отчитане Изготвяне на доклад за реализацията и ефективността на проекта
Партньори
Партньори:
"ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И МЕНИДЖМЪНТ" ООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 573 BGN
Общ бюджет: 43 842 BGN
БФП: 30 689 BGN
Общо изплатени средства: 30 686 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 689 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 715 BGN
2009 11 017 BGN
2010 11 954 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 686 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 086 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 557 BGN
2009 9 364 BGN
2010 10 161 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 603 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 157 BGN
2009 1 653 BGN
2010 1 793 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 603 BGN
Финансиране от бенефициента 16 531 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Средна успеваемост на обучаемите
Индикатор 4 Посещаемост на часовете
Индикатор 5 Оценка на представяне на преподавателите
Индикатор 6 Степен на удовлетвореност от организацията и ефективността на обучението
Индикатор 7 Ефективност на вътрешното наблюдение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз