Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.5.01-0002-C0001
Номер на проект: 0044-ЦКЗ-1.5
Наименование: Повишаване на капацитета за управление на средствата от ЕС на централно ниво
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2011
Начална дата: 28.07.2011
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета за управление на средствата от фондовете на ЕС на централно ниво чрез предоставяне на специализирани обучения
Дейности: Дейност 1 „Подготовка и организиране на открита процедура за избор на изпълнители по проекта” Дейност 1 „Подготовка и организиране на открита процедура за избор на изпълнител по проекта” Дейността е предпоставка за успешното изпълнение на целия проект. По време на дейност 1 ще бъде изработена тръжна документация за провеждане на открита процедура по Закона за обществените поръчки. Документите за процедурата ще бъдат изпратени на УО за предварителен контрол. При подготовката на процедурите за избор на изпълнител за изготвяне се предвижда да наемане на външни за ЦКЗ експерти за изготвяне на техническите задания, проекти на договори с изпълнителите и оказване на техническа помощ на екипа по проекта при подготовката на процедурите. Ще бъдат проведени процедурите за избор на изпълнители, като ще бъде сформирана комисия за оценка на подадените оферти. След избора на изпълнители ще бъде организирано първото публично събитие за популяризиране на проекта.
Дейност 2 „Подготовка и осигуряване на обучения по хоризонтални въпроси” Дейност 2 „Подготовка и осигуряване на обучения по хоризонтални въпроси” Дейността ще бъде изпълнена на два етапа и ще започне с разработване на фокусирана програма за обучение за служителите на УО и МЗ, отдел „Държавни помощи” и АОП по хоризонтални въпроси, която включва: - Теми и методи на обучение - Самостоятелни обучителни модули и пакети от лекции – теоретична, практическа и дискусионна - План график за провеждане на обученията Програмата за обучение ще бъде изпратена за съгласуване до звената, включени в обхвата на проекта, с цел избягване на двойно финансиране и постигане на най-висока степен на допълняемост и синхрон между заложените обучения и планираните обучения в останалите звена. В рамките на дейността ще се организират и проведат специализирани обучения по хоризонтални въпроси за служители на УО и МЗ в изпълнение на разработената програма за обучение. С оглед спецификата на функциите на отделните структури обученията ще бъдат разделени в 2 части: общи обучения за Структурните фондове на ЕС и специализирани обучения по хоризонтални въпроси. Общите обучения за процеса по управление на средствата от ЕС ще бъдат основно насочени към служителите на централните структури, които не разполагат със средства за техническа помощ и не са подробно запознати с процеса на управление на средствата от ЕС. Тези обучения са подходящи и за новоназначени служители на УО/МЗ. Следва да се има предвид, че с постановление 203/13.09.2010 г. се създават допълнително 133 бройки за сътрудници по управление на европейски проекти и програми, като трябва да се положат усилия за изграждане на техния капацитет. Специализираните обучения по хоризонтални въпроси ще бъдат насочени към служителите на УО и МЗ. Предвиждат се приблизително 21 обучения със средна продължителност от 2 дни при пълно откъсване от работния процес за времето на обучението. Към 01.01.2011 г. общият брой служители в УО и МЗ възлиза на 1013. Предвиденият брой обучения ще позволи 50% от всички служители да преминат минимум 1 обучение по хоризонтални въпроси. Същевременно всички служители с функции по управление на средствата от ЕС от отдел „Държавни помощи” и АОП ще имат възможност да посетят по 2 обучения. Определеният брой обучения позволява включване на повече приоритетни теми във фокусираната програма, като се счита, че приблизително 1 обучение месечно е оптималният вариант от гледна точка на логистика. За постигане на максимална ефективност едно обучение ще обхваща група с до 30 души-обучаеми. В резултат се очакват до 630 участия на служители от целевите структури. За да се състои обучение, ще бъде въведено изискването да заявят желание за участие над 50% от обявения индикативен брой участници. Възможно е включването на ограничен брой служители от структури на централно ниво, които не са изрично упоменати в проекта, но участват в процеса по управление на средствата от ЕС. Обученията ще бъдат интерактивни, ще се осъществяват под формата на лекции, които съчетават теоретично представяне на темите, казуси с практическа насоченост и проверка на придобитите знания и умения посредством тестове. Ще се предоставя възможност за провеждане на дискусии по теми, които са от интерес за участниците. В края на всяко обучение ще се провежда анкетно проучване за нивото на удовлетвореност. Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично обезпечаване на обученията, включително транспорт, наем на зала и оборудване, кетъринг и нощувки за участниците, превод, отпечатване и комплектоване на учебните материали. Предвидени са средства за ангажиране на специалисти от чуждестранни организации като лектори в обученията.
Дейност 3 „Подготовка и осигуряване на обучения за развитие на ключовите компетентности” Дейност 3 „Подготовка и осигуряване на обучения за развитие на ключовите компетентности” Дейността ще започне с разработване на фокусирана програма за обучение на служителите на УО, МЗ, ЦКЗ, СО и ОО по ключови компетентности, която включва: - Теми и методи на обучение - Самостоятелни обучителни модули и пакети от лекции – теоретична, практическа и дискусионна - План график за провеждане на обученията С оглед спецификата на материята и по-малката численост на целевата група за тези обучения в програмата ще бъдат включвани свързани помежду си обучения, които да предполагат участието на ръководителите в поредица от обучения за постигане на максимален ефект. Програмата за обучение ще бъде изпратена за съгласуване до звената, включени в обхвата на проекта, с цел избягване на двойно финансиране и постигане на най-висока степен на допълняемост и синхрон между заложените обучения и планираните обучения в останалите звена. Предвиждат се приблизително 6 обучения със средна продължителност от 3 дни при пълно откъсване от работния процес за времето на обучението. По исторически данни курсове за развитие на ключовите компетенции се изготвят в шест модула с цел обхващане на различни аспекти на ключовите компетенции. Определеният брой обучения дава възможност всеки служител на ръководна длъжност да присъства на 2 обучения. За постигане на максимална ефективност едно обучение ще обхваща група от до 30 души-обучаеми, които ще бъдат разделяни в групи по време на отделните сесии. В резултат се очакват до 180 участия на служители от ЦКЗ, СО, ОО, УО и МЗ. За да се състои обучение, ще бъде въведено изискването да заявят желание за участие над 50% от обявения индикативен брой участници. Обученията ще бъдат интерактивни, ще се осъществяват под формата на лекции, които съчетават теоретично представяне на темите, казуси с практическа насоченост и проверка на придобитите знания и умения посредством тестове. В рамките на обученията ще се предоставя възможност за провеждане на дискусии по теми, които са от интерес за участниците. В края на всяко обучение ще се провежда анкетно проучване за нивото на удовлетвореност. Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно логистично обезпечаване на обученията, включително транспорт, наем на зала и оборудване, кетъринг и нощувки за участниците, отпечатване и комплектоване на учебните материали.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 789 371 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 157 874 BGN
2012 6 000 BGN
2013 - 163 874 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 134 193 BGN
2012 5 100 BGN
2013 - 139 293 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 23 681 BGN
2012 900 BGN
2013 - 24 581 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 брой обучени служители от структурите-бенефициенти
Индикатор 3 Брой разработени документи..
Индикатор 4 Общ брой обучения за служители на УО, МЗ и други структури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз