Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0014-C0001
Номер на проект: 0089-УО-1.4
Наименование: Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2011
Начална дата: 28.07.2011
Дата на приключване: 01.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството, ефективността, въздействието и устойчивостта на помощта, предоставяна по ОПТП.
Дейности: Дейност 1 “ Извършване на средносрочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” Дейност 1 “ Извършване на средносрочна (междинна) оценка на Оперативна програма „Техническа помощ” Описание и обосновка на дейността: Средносрочната (междинна) оценка ще изследва първоначалните резултати от използването на помощта. Средносрочната (междинна) оценка ще бъде насочена към оценка на напредъка на изпълнението на програмата по отношение на поетите в началото на периода задължения и подобряване на качеството и ефективността на помощта по оперативната програма. Оценката ще изследва и системата за управление и изпълнение на ОП, анализирайки възможните проблеми, които са възникнали/биха възникнали по време на изпълнението, и предложения за специфични решения за подобряване на цялостното представяне на ОП. Като част от нея ще бъде направен анализ как инструментите и методите за изпълнение на ОПТП са използувани или трябва да бъдат модифицирани (при необходимост). Средносрочната (междинна) оценка е необходима за да се оцени напредъка в изпълнението на ОПТП по средата на програмния период и предприемането на съответните корективни действия (при необходимост) по отношение на общата рамка на изпълнение на програмата с цел постигане в максимална степен на заложените в нея цели и съответно усвояване на висок процент от определените за програмата средства. Като част от предвидената оценка ще бъде направен анализ как инструментите и методите за изпълнение на ОПТП са използувани към момента, като се представят предложения за тяхното модифициране при необходимост. Основните въпроси по тематични области, които следва да се разгледат и анализират при оценката съгласно Плана за оценка (който задава индикативни тематики на оценките) са както следва: Тематични области за оценка Основни въпроси за оценка Анализ на резултати от предишни оценки. Взети ли са под внимание препоръките от предишни оценки? Има ли направени промени в ОП в резултат на препоръки от други оценки? Какъв е ефектът от въведените промени? Анализ на резултатите от изпълнението на ОПТП до момента. Какъв е напредъкът в постигането на целевите стойности на индикаторите и има ли причини за значителни отклонения от планираните стойности? Какъв е финансовият напредък в изпълнението на ОПТП? Какви мерки се предприемат при наличие на разминаване между планирани и реализирани стойности? Какви са тенденциите на усвояване на средствата и изпълнение на заложените стойности – средно времетраене на договаряне на средствата, закъснения при изразходването им и причини, и др.? Съответствие на стратегията, заложена в ОП за постигане на целите й с настоящата ситуация в страната. Съответства ли съществуващата стратегия на настоящата ситуация в страната от гледна точка на налични средства от структурните фондове, структури и системи за управлението им? Необходима ли е промяна в стратегията и ако да, какви са причините за тези промени? Оценка на съответствието на инструментите на ОП. Ефективни ли са съществуващите инструменти за изпълнение на приоритетите на ОПТП? Съществуват ли критични фактори, които да оказват влияние на изпълнението и ефективността на ОПТП? Общата форма на подкрепа релевантна ли е към конкретните нужди на институционалните бенефициенти и целевите групи? Съответствие и приложимост на приоритетните оси и целите Какъв е напредъкът по постигането на целите на ОП и на приоритетните оси? До каква степен те могат да бъдат реално постигнати в рамките на програмния период? Оценка на целите по хоризонталните политики До каква степен са интегрирани хоризонталните политики в инструментите за предоставяне на помощта? Има ли значителни отклонения от поставените цели? Анализ на приложимостта на системата за изпълнение и мониторинг Колко адекватна е структурата за изпълнение и мониторинг спрямо реалното работно натоварване и действително извършените дейности? Има ли значителни проблеми по време на изпълнението? До каква степен подкрепата, оказвана чрез ОПТП на административните органи, които отговарят за координацията, контрола и прилагането на стратегическите инструменти – Централното координационно звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Управляващия орган и ЦИО подпомага усвояването на средствата по СКФ на национално ниво Как са използвани методите за изпълнение и инструментите на ОП? Необходима ли е промяна или адаптиране с цел по-добро постигане на заложените резултати? Какви са основните дейности, които са получили финансиране в рамките на ОП? Необходима ли е промяна в инструментите с цел повишаване ефективността на подкрепата за постигане на повече умения и по-високи компетенции на администрацията, ангажирана с координацията и управлението на ОП и НСРР? Горепосочената информация може да бъде допълвана/уточнявана/коригирана в процеса на изготвяне на техническото задание. Препоръчителна методология Кабинетни изследвания – статистически анализ на данни и анализ на административни данни (програмни документи, законови актове, доклади за изпълнение и др.). Групови техники и техники на наблюдение Полеви изследвания – въпросници, индивидуални интервюта и фокус групи. Техническото задание към оценката следва да определя минималният брой интервюта и фокус групи, необходими за изпълнение на заданието. Качествени изследвания – експертни панели за оценка на функционирането на различните институции в системата; анализ на ефективността на разходите; benchmarking за съпоставяне на постигнатите ефекти и въздействие от помощта по ОП;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 200 BGN
Общ бюджет: 83 853 BGN
БФП: 83 853 BGN
Общо изплатени средства: 83 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 440 BGN
2013 50 413 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 275 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 424 BGN
2013 42 851 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 275 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 016 BGN
2013 7 562 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 578 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Предадени доклади за извършени оценки към УО на ОПТП..
Индикатор 2 Брой планове за действие на УО на ОПТП за изпълнение на препоръките от докладите..
Индикатор 3 Проведено публично представяне на резултатите от оценката


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз