Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.4.01-0013-C0001
Номер на проект: 0087-УО-1.4
Наименование: По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” за периода 2011г. - 2013г.
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2011
Начална дата: 28.07.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Посредством независимите верификации и проверки на разходите по ОПТП се цели в максимална степен верифицираните разходи от УО на ОПТП да бъдат сертифицирани от Сертифициращия орган.
Дейности: Дейност 2 „Оценка на постигната ефективност на ОИЦ и стратегическо планиране и структуриране на ОИЦ за програмния период 2014-2020г.“, състояща се от следните поддейности УО на ОПТП счита, че е необходимо да се извърши оценка на постигната ефективност на мрежата от Областни информационни центрове чрез: Анализ на разработените правила за работа на ОИЦ; Анализ на дейността на ОИЦ; Анализ на постигнатите индикатори – брой запитвания; процент запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорни/пренасочени); брой проведени информационни срещи/брой организирани събития; среден брой посетители на информационния център на месец; брой участници в организираните информационния център събития; Анализ на това до каква степен е изпълнена целта на процедурата. Във връзка с изпълнението на поддейността се предвижда да се наеме външен изпълнител, чрез провеждане на процедура по реда на ЗОП, който да подпомогне УО на ОПТП по отношение на предвидените дейности. Въз основа на извършената оценка, следва да се извърши стратегическото планиране и структуриране на ОИЦ за програмния период 2014-2020г. Дейността е ключова, тъй като това ще подпомогне развитието и подобряването на ОИЦ през програмния период 2014-2020г. В тази връзка се предвижда да се наеме външен изпълнител, чрез провеждане на процедура по реда на ЗОП, който да подпомогне УО на ОПТП по отношение на предвидената поддейност.
Разходи за организация и управление на проекта /РОУП/ Разходи за организация и управление на проекта /РОУП/
Дейност 1 “Верификация на разходите и извършване на проверки “на място”, Дейност 1 “Верификация на разходите и извършване на проверки “на място”, състояща се от следните поддейности: Поддейност 1.1а и 1.1б Верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП ( включва административна проверка на разходите и проверка „на място”) Описание и обосновка на дейността: Верифицирането на разходите е процес на наблюдение и контролиране на финансовия и физически напредък на финансираните проекти, за да се установи допустими ли са разходите. Това е отделен етап от целия процес на сертификация на разходите, съгласно Указанията на министъра на финансите. Верифицирането на разходите от УО на ОПТП включва административен, финансов, технически и физически контрол на документите и дейностите по конкретен проект. Контролът се осъществява посредством два вида проверки: Административна проверка на представените документи Регулярни проверки „на място” при бенефициентите или на местата на реализиране на одобрените проекти. Съгласно изискванията на чл. 13, ал. 5 от Регламент № 1828/2006 г. когато УО на една оперативна програма е и бенефициент в рамките на програмата, е необходимо да се гарантира адекватното разделение на функциите в структурата на самия УО. В рамките на ОПТП, в случаите, когато УО е и бенефициент по програмата, съгласно Общия наръчник за изпълнение на ОПТП процесът на верификация на разходите по проекти на УО на ОПТП се възлага на дипломиран експерт-счетоводител (одитор). Верификациите на разходите се извършва по специално разработени процедури. В тази връзка в рамките на дейността ще се извърша верифициране на разходите по проекти на УО на ОПТП от външен изпълнител. Верифицирането на разходи от външен изпълнител ще включва: административна проверка на предоставените отчетни документи по всеки проект, които се подават всяко календарно тримесечие и със заключителния доклад съгласно изискванията на Общите условия, както извършване на проверки „на място”. Поддейност 1.2Последваща независима административна проверка на исканията за плащане по проекти на бенефициенти по ОПТП Описание и обосновка на дейността: Във връзка с коментари и препоръки на Одитния орган относно административната и/или функционална независимост на УО на ОПТП и неговите бенефициенти е необходимо верифицираните от УО на ОПТП искания за плащане и придружаващите ги документи по проекти на тези бенефициенти да бъдат проверявани и одобрявани от дипломиран експерт-счетоводител (одитор) с цел избягване на административна и функционална зависимост и гарантиране на ефективност при работата на УО. В тази връзка в рамките на дейността се предвижда да се извърши повторна и независима проверка на разходите по проектите бенефициентите, която ще включва административна проверка на исканията за плащане и придружаващите ги документи по проекти на тези бенефициенти, които се подават всяко календарно тримесечие и със заключителния доклад съгласно изискванията на Общите условия, които уреждат взаимоотношенията между УО и бенефициентите на ОПТП, както и правата и задълженията на двете страни по отношение на цялостното изпълнение на финансираните проекти по ОПТП, контрола и отчитането на направените разходи от страна на бенефициентите. Поддейност 1.3а и 1.3б Разходи за извършване на проверки “на място” по проекти на бенефициенти по ОПТП (без УО) (проверките са от името на УО) Описание и обосновка на дейността: В края на всяка календарна година УО извършва оценка на риска на проектите, които се финансират по ОПТП с цел да бъдат определени проекти, в чието изпълнение могат да възникнат рискове. На базата на тази оценка, УО изготвя Годишен план за извършване на проверки “на място”, който следва да бъде изпълнен през следващата календарна година. Всеки проект, който подлежи на финансиране по ОПТП следва да бъде проверен “на място” най-малко веднъж по време на неговото изпълнение. С оглед натовареността на служителите на УО и нарастналият брой одобрени проекти по програмата, УО има нуждата от външна подкрепа при осъществяването на проверките “на място”, заложени в Годишния план. В тази връзка в рамките на дейността се предвижда да се наеме външен изпълнител, който да подпомогне работата на УО като предостави екип от експерти, който да извърши заложените в Годишния план проверки “на място” по проекти на бенефициентите по ОПТП (без УО)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 614 499 BGN
Общ бюджет: 215 118 BGN
БФП: 215 118 BGN
Общо изплатени средства: 196 079 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 640 BGN
2013 49 583 BGN
2014 95 021 BGN
2015 - 6 166 BGN
196 079 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 182 851 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 994 BGN
2013 42 146 BGN
2014 80 768 BGN
2015 - 5 241 BGN
166 667 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 268 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 646 BGN
2013 7 438 BGN
2014 14 253 BGN
2015 - 925 BGN
29 412 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифицирани разходи по ОПТП спрямо всички разходи по програмата
Индикатор 2 Общ брой административни проверки на разходи по проекти на УО на ОПТП
Индикатор 3 Общ брой проверки на "място" по проекти на УО на ОПТП
Индикатор 4 Процент на верифицирани разходи по проекти на УО на ОПТП.
Индикатор 5 Общ брой последваща административна проверка на исканията за плащане по проекти на бенефициенти по ОПТП
Индикатор 6 Общ брой проверки на "място" по проекти на бенефициенти по ОПТП (без УО) (проверките са от името на УО)
Индикатор 7 (Д) Извършване на оценка на постигната ефективност на мрежата от Областни информационни центрове
Индикатор 8 (Д) Стратегическо планиране и структуриране на мрежата от Областни информационни центрове за програмния период 2014-2020г.
Индикатор 9 (Д) Общ брой на проверки “на място” по проекти на бенефициенти по ОПТП, извършвани от УО


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз