Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0009-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-010-03
Наименование: Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 03.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящия проект е да създаде условия за устойчиво икономическо, социално и културно развитие на гр. Велико Търново.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2 „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта ”
Дейност 3 „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури”
Дейност 4 „Изпълнение на строително-монтажните работи и доставки”
Дейност 5 „Археологическо наблюдение”
Дейност 6 „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 7 „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 8 „Въвеждане на обекта в експлоатация”
Дейност 9 „Извършване на одит по проекта”
Дейност 10 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 833 629 BGN
Общ бюджет: 4 219 046 BGN
БФП: 4 203 026 BGN
Общо изплатени средства: 4 203 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 203 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 484 734 BGN
2014 1 761 659 BGN
2015 1 956 632 BGN
4 203 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 572 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 412 024 BGN
2014 1 497 410 BGN
2015 1 663 138 BGN
3 572 572 BGN
В т.ч. Национално финансиране 630 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 710 BGN
2014 264 249 BGN
2015 293 495 BGN
630 454 BGN
Финансиране от бенефициента 16 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз