Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-008
Наименование: Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение ще допринесе за опазването и социализацията на тракийската гробница „Шушманец” и ще създаде предпоставки за подобряване на туристическото и културно предлагане в община Казанлък.
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на проекта” Проектът ще стартира със сформиране на екип, в състав: ръководител на проекта, счетоводител, координатор и експерт по ЗОП. Ръководителят на проекта ще разясни отговорностите и задълженията на всеки член на екипа и очакваните резултати. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки, необходими за изпълнението на проекта, като ще бъдат набелязани индикативни срокове за осъществяване на дейностите. Ще бъде актуализиран графика на проекта и графика на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Официалното стартиране на проекта ще започне с провеждане на пресконференция, на която пред широката общественост ще бъдат обяснени основните цели, дейности и резултати от проекта, ще бъде изяснен и приноса на Европейския съюз за осъществяването на проекта. За осигуряването на публичност по проекта ще бъде изработен банер, билборд, постоянна пояснителна табела, рекламна брошура и мултимедийна презентация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките за публичност и информация. На изработените материали за визуализация ще бъде отбелязан приноса на ЕС и Република България, съгласно изискванията – име на проекта, флага на ЕС и названието „Европейски съюз”, Логата на ЕФРР и ОПРР и размера на европейското и национално съфинансиране. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция, която ще представи постигнатите резултати и ще изясни приноса на ЕС за ремонта, реставрацията и социализацията надгробната могила „Шушманец” и за валоризацията на обект на археологическото културното наследство с национално значение.
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури” Експертът по ЗОП ще изготви тръжна документация за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, в съответствие с българското и европейското законодателство. Процедурите ще се проведат съгласно изисквания на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Ще бъде извършена оценка и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи” Избраният изпълнител за строително-монтажните работи ще извърши предвидените в техническия проект СМР и КРР, които са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от сключения договор с Министерството на културата.
Дейност 5: „Археологическо наблюдение” Съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство при извършване на СМР в територии на археологиески културни ценности се извършва задължително наблюдение от археолог. Задачите на археолога са – наблюдение на място и методически указания при изпълненито на дейностите по КРР и СМР и указания в случай на разкриване на археологически находки. Съгласно постановленията на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба, археологическото наблюдение ще бъде възложено на археолога, който е получил открит лист за теренни проучвания или, в случай на форсмажорно обстоятелство, на негов заместник. След приключване на проекта, наблюдаващият археолог ще изготви окончателен доклад. При поява на необходимост от извършване на спасителни археологически проучвания, средствата за тази дейност ще бъдат осигурени от националния бюджет.
Дейност 6: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор” Избраният Консултант по строителния надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Законосъобразното започване на строително-монтажните и консервационно-реставрационнните работи; • Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; • Изпълнението на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; • Спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на СМР; • Изготвянето на пълно техническо досие и технически паспорт на обекта в съответствие с изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006г. на МРРБ. Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и ще оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.
Дейност 7: „Изпълнение на дейностите по авторски надзор” Авторския надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Контрола при изпълнението на проекта; • Контрола върху качеството на изпълняваните СМР и КРР; • Проектни решения и препоръки /при необходимост/, свързани с дейности по изпълнението на проекта; • Контрол за избор на подходящи, съответстващи на статута на културната ценност, материали и съответните им технически характеристики; • Контрол по прилагане технологичната последователност при изпълнение дейностите по проекта;
Дейност 8: „Въвеждане на обекта в експлоатация” С цел получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор и всички необходими по ЗУТ и ЗКН документи. Обектът ще бъдат въведен в експлоатация след представяне на пълната документация. Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции.
Дейност 9: „Извършване на одит по проекта” Извършването на одит в рамките на проекта цели отговорното и ефективно разходване на определените средства. Отчитането на проекта ще се извърши съгласно изискванията на Управляващия орган. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът ще се извърши за целия проект
Дейност 10: „Изготвяне на междинни и финален финансов отчет и технически доклад” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически доклади и междинни финансови отчети. След приключване на дейностите ще бъде изготвен окончателен технически доклад и финален финансов отчет, в съответствие с изискванията за изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”. В окончателния доклад ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта, чрез предварително зададените индикатори. Заключителните доклади (финансов и технически) ще бъдат подготвени от екипа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 115 087 BGN
Общ бюджет: 912 155 BGN
БФП: 912 155 BGN
Общо изплатени средства: 583 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 912 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 246 383 BGN
2013 359 109 BGN
2014 - 18 888 BGN
2015 - 3 150 BGN
583 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 775 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 209 426 BGN
2013 305 243 BGN
2014 - 16 055 BGN
2015 - 2 678 BGN
495 936 BGN
В т.ч. Национално финансиране 136 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 957 BGN
2013 53 866 BGN
2014 - 2 833 BGN
2015 - 473 BGN
87 518 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз