Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-007
Наименование: Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм”
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Проектното предложение ще допринесе за създаването на условия за устойчиво културно, социално и икономическо развитие, чрез диверсификация и обогатяване на културното предлагане в Община Велико Търново, чрез прилагане на мерки за социализация, рехабилитация и подобряване на достъпа до археологическата културна ценност римски град „Никополис ад Иструм”.
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта”
Дейност 2 „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта”
Дейност 3 „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури”
Дейност 4 „Изпълнение на строително-монтажните работи и доставки”
Дейност 5 „Археологическо наблюдение”
Дейност 6 „Изпълнение на дейностите по строителен надзор”
Дейност 7 „Изпълнение на дейностите по авторски надзор”
Дейност 8 „Въвеждане на обекта в експлоатация”
Дейност 9 „Извършване на одит по проекта”
Дейност 10 „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 934 321 BGN
Общ бюджет: 1 434 846 BGN
БФП: 1 434 846 BGN
Общо изплатени средства: 1 434 846 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 434 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 443 671 BGN
2013 997 001 BGN
2014 0 BGN
2015 - 5 826 BGN
1 434 846 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 219 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 377 120 BGN
2013 847 451 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 952 BGN
1 219 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 215 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 551 BGN
2013 149 550 BGN
2014 0 BGN
2015 - 874 BGN
215 227 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз