Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-006-03
Наименование: Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика"
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 29.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е, чрез реставрация и адаптация на археологическите ценности и околното им пространство да обвърже новите със съществуващите структури в рамките на модерния град. Да се прояви археологическия потенциал на тази територия и да се обособи публично пространство с национална и общоградска значимост, наситено със съвременни в културно-комуникационно отношение функции, обвързани с историческия контекст на територията.
Дейности: Дейност 2: Управление на проекта Управлението на проекта се осъществява от Екипа по проекта, под контрола на конкретен Бенефициент по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-01/2008 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма” – Министерство на културата.
Дейност 8: Авторски надзор Осъществява се от определен проектантски екип. Проектантите по всички специалности следят внимателно изпълнението на дейностите по проекта. Когато е необходимо, се вписват заповеди в заповедната книга на обекта. Авторският надзор се осъществява в координация с архитекта по проекта. Авторския надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Контрола при изпълнението на проекта; • Контрола върху качеството на изпълняваните СМР; • Проектни решения и препоръки /при необходимост/, свързани с дейности по изпълнението на проекта; • Контрол за избор на подходящи, съответстващи на статута на културната ценност, материали и съответните им технически характеристики; • Контрол по прилагане технологичната последователност при изпълнение дейностите по проекта;
Дейност 5: Архитектурно-строителни работи - инфраструктура на подземните пространства и откритите участъци, архитектурно оформление на пространствата, паркоустройство, ландшафт и туристическо информационно оборудване. За оформление на подземните и надземни пространства на двата участъка, на базата на техническия проект (приложен към настоящия проектен фиш) и в зависимост от местоположението и обема на разкритите и евентуално в бъдеще разкрити находки, ще се разработят специализирани проекти за архитектурно оформление на интериора и на околното пространство над комплекса, както и инфраструктурата необходима за нуждите на паметника на културата. Предвид на това ще се изпълнят съответни укрепителни и поддържащи конструкции в пространството между ЦУМ и бул.Мария Луиза, чийто обем е представен в приложената техническа документация. Ще се обособят две основни пространства: Площадно ниво с активна пешеходна зона и Археологическо ниво. Първата зона ще се оформи като централен площад за провеждане на културни мероприятия на открито. Археологическото ниво ще бъде предназначено и за археологически експозиции. Към двете основни пространства ще бъдат оформени необходимите обслужващи посетителите съоръжения и помещения.
Дейност 6: Консервация и експониране на археологическите находки Проектът предвижда следните дейности: ● аварийна консервация – дейността, която е необходимо да бъде извършена веднага след разкриването на останките, за да бъде възможно съхранението им до момента на окончателната консервация и експониране. Тя се извършва с наблюдения на място и даване на методически указания при до-разкриване на археологическите структури, за да се осъществи тяхното съхранение; ● същинска консервация – комплекс от дейности, необходими за осигуряване дълговечността на локализираните и разкрити археологически останки; ● експониране на археологически останки, включително реставрационни работи – комплекс от дейности, свързани с обективното представяне и постигане на необходимия ефект, така че да бъдат привлекателни за широкия кръг посетители. Реставрационни работи се извършват тогава, когато е необходимо да бъде подобрен обемно-пространствения ефект и тази дейност се извършва на базата на прецизни проучвателни работи при разработката на работен проект, при задължително изискване да не се допуска хипотетика. Горните дейности са пряко свързани с окончателното архитектурно оформление на пространствата на комплекса. За целта, под контрола на експерта от екипа по проекта, отговарящ за опазването на културното наследство, ще бъдат доразработени всички необходими проектни и технологични части.
Дейност 12: „Изготвяне на междинни и финален финансов отчет и технически доклад” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически доклади и междинни финансови отчети. След приключване на дейностите ще бъде изготвен окончателен технически доклад и финален финансов отчет, в съответствие с изискванията за изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”. В окончателния доклад ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта, чрез предварително зададените индикатори. Заключителните доклади (финансов и технически) ще бъдат подготвени от екипа по проекта.
Дейност 11: „Извършване на одит по проекта” Извършването на одит в рамките на проекта цели отговорното и ефективно разходване на определените средства. Отчитането на проекта ще се извърши съгласно изискванията на Управляващия орган. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът ще се извърши за целия проект.
Дейност 10: Въвеждане на обекта в експлоатация След изпълнението на всички консервационно-реставрационни и строително- монтажни работи, с цел получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор и всички необходими по ЗУТ документи. Обектът ще бъдат въведен в експлоатация след представяне на пълната документация. Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции. Ще бъде сформирана Приемателна комисия с представители от Министерство на културата и НИПК за приемане на обекта.
Дейност 7: „Археологическо наблюдение” Съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство при извършване на СМР в територии на археологиески културни ценности се извършва задължително наблюдение от археолог. Задачите на археолога са – наблюдение на място и методически указания при изпълненито на дейностите по КРР и СМР и указания в случай на разкриване на археологически находки. Съгласно постановленията на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба, археологическото наблюдение ще бъде възложено на археолога, който е получил открит лист за теренни проучвания или, в случай на форсмажорно обстоятелство, на негов заместник. След приключването на проекта наблюдаващият археолог ще изготви окончателен доклад. При поява на необходимост от извършване на спасителни археологически проучвания, средствата за тази дейност ще бъдат осигурени от националния бюджет.
Дейност 3: Осъществяване на мерки за информация и публичност Официалното стартиране на проекта ще започне с провеждане на пресконференция, на която пред широката общественост ще бъдат обяснени основните дейности и резултати от проекта, ще бъде изяснен и приноса на Европейския съюз за осъществяването на проекта. За осигуряването на публичност по проекта ще бъде изработен банер, билборд, постоянна пояснителна табела, рекламен каталог, мултимедийна презентация, рекламни картички, флайери, макети и др. съгласно Насоките за осъществяване на мерките за публичност и информация, описани в Анекс 2 към настоящия проект. На изработените материали за визуализация ще бъде отбелязан приноса на ЕС и Република България, съгласно изискванията – име на проекта, флага на ЕС и названието „Европейски съюз”, Логата на ЕФРР и ОПРР и размера на европейското и национално съфинансиране. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция, която ще представи постигнатите резултати и ще изясни приноса на ЕС за реализацията на проекта и за валоризацията на обект на археологическото културното наследство с национално значение. Във връзка с осигуряването на информация и публичност по отношение на настоящия проект, Министерството на културата в качеството си на бенефициент ще предприеме необходимите мерки за ефективно информиране на обществото в сътрудничество с УО на оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”. Конкретните дейности, които бенефициентът планира да предприеме във връзка с осигуряване на информация и публичност за настоящия проект са, както следва: • Публикуване на прессъобщения в местно печатно издание (веднъж при одобрение на проекта за финансиране, веднъж по време на изпълнението на проекта и веднъж след одобрението на окончателния доклад за изпълнението на проекта). Информацията ще съдържа общи данни за проекта, както и разяснение относно значението на финансовата подкрепа на ЕС и ЕФРР; • Организиране на периодични пресконференции (първата - непосредствено след сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ между Министерството на културата и Министерството на регионалното развитие и избора на рекламна агения и последната - непосредствено след одобрението на окончателния доклад за изпълнението на проекта), на които ще бъдат поканени както местни, така и национални медии; • Поставяне на рекламни билбордове по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни информационни табели, съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006. • Отпечатване на информационни материали (брошури, листовки, информационни бюлетини), разясняващи целите и дейностите на настоящия проект, които да бъдат достъпни за обществото от сградите на Министерството на културата и на Столичната община; • Публикуване на актуална информация във връзка с настоящия проект на интернет страниците на Министерството на културата и на Столичната община.
Дейност 4: Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедурите за избор на изпълнители Отделът от Министерство на културата, който отговаря за обществени поръчки, съвместно с експерта по изготвяне на тръжна документация ще подготви и проведе процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на: 1.1. изпълнител на строително-монтажни работи и консервационно-реставрационни дейности: изпълнение на АС част, част Електро, ОВК и ВиК части по одобрен технически проект с КСС и дейностите свръзани с консервация, реставрация и експониране на разкритите археологически останки; 1.2. изпълнител на строителен надзор по чл.166 ал.1 и ал.2 на ЗУТ; 1.3. изпълнител на доставки на оборудване; 1.4. избор на рекламна агенция; 1.5. избор на лицензиран одитор
Дейност 1: Създаване на екип за управление на проекта Проектът ще стартира със сформиране на екип, в състав: ръководител на проекта, счетоводител, координатор, строителен инженер, реставратор и експерт по ЗОП. Ръководителят на проекта ще разясни отговорностите и задълженията на всеки член на екипа и очакваните резултати. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки, необходими за изпълнението на проекта, като ще бъдат набелязани индикативни срокове за осъществяване на дейностите.
Дейност 9 Строителен надзор Строителен надзор по чл.166, ал.1 и 2 на ЗУТ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 15 801 989 BGN
Общ бюджет: 14 201 103 BGN
БФП: 14 201 103 BGN
Общо изплатени средства: 11 184 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 201 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 933 338 BGN
2013 0 BGN
2014 952 312 BGN
2015 6 299 111 BGN
11 184 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 070 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 343 338 BGN
2013 0 BGN
2014 809 465 BGN
2015 5 354 245 BGN
9 507 047 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 130 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 590 001 BGN
2013 0 BGN
2014 142 847 BGN
2015 944 867 BGN
1 677 714 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз