Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-005-01
Наименование: Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: повишаване потенциала на засегнатия регион за осигуряване на по-ефективно противодействие на ширещата се социална изолация, културен и икономически застой.
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за управление на дейностите по проекта” Проектът ще стартира със сформиране на екип, съставен от ключовия персонал по проекта: ръководител на проекта, счетоводител, координатор и експерт по тръжна документация. Ще бъдат разяснени отговорностите и задълженията на всеки член на екипа и очакваните резултати. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки, необходими за изпълнението на проекта, като ще бъдат набелязани индикативни срокове за осъществяване на дейностите.
Дейност 2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” За осигуряването на публичност на проекта ще бъде изработен банер, билборд, постоянна пояснителна табела за визуализация на проекта, рекламна брошура и мултимедиийна презентация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките за публичност и информация. На изработените материали за визуализация ще бъде отбелязан приноса на ЕС и Република България, съгласно изискванията – име на проекта, флага на ЕС и названието „Европейски съюз”, Логата на ЕФРР и ОПРР и размера на европейското и национално съфинансиране. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция, която ще представи постигнатите резултати и ще изясни приноса на ЕС за ремонта, реставрацията и социализацията на „Кръстатата казарма” и за валоризацията на обект на културното наследство с национално значение.
Дейност 3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури” Експертът по изготвяне на тръжната документация ще изготви тръжната документация за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с българското законодателство. Процедурите ще се проведат съгласно изисквания на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Ще бъде извършена оценка и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.
Дейност 4: „Изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационни работи” Избраният изпълнител за строително-монтажните работи ще извърши предвидените в техническия проект СМР, които са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от сключения договор с Министерството на културата.
Дейност 5: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор” Строителният надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване и оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи, строителният надзор ще изготви окончателен доклад.
Дейност 6: „Изпълнение на дейностите по авторски надзор” Описание: Авторския надзор ще следи и носи отговорност за: • Контрол при изпълнението на проекта; • Контрол върху качеството на изпълняваните СМР; • Проектни решения и препоръки /при необходимост/, свързани с дейности по изпълнението на проекта; • Контрол за избор на подходящи, съответстващи на статута на културната ценност, материали и съответните им технически характеристики; • Контрол по прилагане технологична последователност при изпълнение дейностите по проекта;
Дейност 7: „Въвеждане на обекта в експлоатация” С цел получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор и всички необходими по ЗУТ документи. Обектът ще бъдат въведен в експлоатация след представяне на пълната документация. Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции.
Дейност 8: „Извършване на одит по проекта” Извършването на одит в рамките на проекта цели отговорното и ефективно разходване на определените средства. Отчитането на проекта ще се извърши съгласно изискванията на Управляващия орган. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът ще се извърши за целия проект.
Дейност 9: „Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически доклади и междинни финансови отчети. След приключване на дейностите ще се изготви окончателен технически доклад и финален финансов отчет, изисквани от Управляващия орган. В окончателните доклади ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта чрез предварително зададените индикатори. Заключителните доклади (финансов и технически) ще бъдат подготвени от екипа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 505 777 BGN
Общ бюджет: 1 335 384 BGN
БФП: 1 332 333 BGN
Общо изплатени средства: 1 332 333 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 332 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 527 022 BGN
2013 809 949 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 638 BGN
1 332 333 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 132 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 447 969 BGN
2013 688 457 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 942 BGN
1 132 483 BGN
В т.ч. Национално финансиране 199 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 79 053 BGN
2013 121 492 BGN
2014 0 BGN
2015 - 696 BGN
199 850 BGN
Финансиране от бенефициента 6 475 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 годишен брой посещения на музейни обекти
Индикатор 6 .създадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз