Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.01-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-01/2008/001-003-01
Наименование: Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска”
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2011
Начална дата: 20.07.2011
Дата на приключване: 20.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Реализацията на проекта ще допринесе за разширяване на териториалния обхват на туризма и икономическото разнообразяване на целевия регион, чрез развитие на стратегически разположена туристическа атракция, притежаваща висок културен, туристически и икономически потенциал.
Дейности: 1: „Сформиране на екип за управление на проекта” Проектът ще стартира със сформиране на екип, в състав: ръководител на проекта, счетоводител, координатор и експерт по ЗОП. Ръководителят на проекта ще разясни отговорностите и задълженията на всеки член на екипа и очакваните резултати. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки, необходими за изпълнението на проекта, като ще бъдат набелязани индикативни срокове за осъществяване на дейностите. Ще бъде актуализиран графика на проекта и графика на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
2: „Организиране на информационни събития и визуализация на проекта” Официалното стартиране на проекта ще започне с провеждане на пресконференция, на която пред широката общественост ще бъдат обяснени основните цели, дейности и резултати от проекта, ще бъде изяснен и приноса на Европейския съюз за осъществяването на проекта. За осигуряването на публичност по проекта ще бъде изработен банер, билборд, постоянна пояснителна табела, рекламни брошури и мултимедийна презентация, съгласно Насоките за осъществяване на мерките за публичност и информация. На изработените материали за визуализация ще бъде отбелязан приноса на ЕС и Република България, съгласно изискванията – име на проекта, флага на ЕС и названието „Европейски съюз”, Логата на ЕФРР и ОПРР и размера на европейското и национално съфинансиране. Проектът ще приключи със заключителна пресконференция, която ще представи постигнатите резултати и ще изясни приноса на ЕС за социализацията и валоризацията на обект на културното наследство с национално значение.
3: „Подготовка на тръжна документация и провеждане на тръжните процедури” Експертът по ЗОП ще изготви тръжна документация за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, в съответствие с българското и европейското законодателство. Процедурите ще се проведат съгласно изисквания на Закона за обществени поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Ще бъде извършена оценка и ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители.
4: „Изпълнение на строително-монтажните и консервационно-реставрационните работи” Избраният изпълнител за строително-монтажните и консервационно-реставрационни работи ще извърши предвидените в техническия проект дейности, които са описани в количествено-стойностната сметка и са неразделна част от сключения договор с Министерството на културата.
5: „Археологическо наблюдение” Съгласно чл. 161, ал. 2 от Закона за културното наследство при извършване на СМР в територии на археологиески културни ценности се извършва задължително наблюдение от археолог. Задачите на археолога са – наблюдение на място и методически указания при изпълненито на дейностите по КРР и СМР и указания в случай на разкриване на археологически находки. Съгласно постановленията на Закона за културното наследство и действащата нормативна уредба, археологическото наблюдение ще бъде възложено на археолога, който е получил открит лист за теренни проучвания или, в случай на форсмажорно обстоятелство, на негов заместник. След края на проекта, наблюдаващия археолог ще изготви окончателен доклад. При поява на необходимост от извършване на спасителни археологически проучвания, средствата за тази дейност ще бъдат осигурени от националния бюджет.
6: „Изпълнение на дейностите по строителен надзор” Избраният Консултант по строителния надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Законосъобразното започване на строително-монтажните и консервационно-реставрационнните работи; • Пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; • Изпълнението на СМР съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; • Спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; • Недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на СМР; • Изготвянето на пълно техническо досие и технически паспорт на обекта в съответствие с изискванията на чл.176а от ЗУТ и Наредба №5/28.12.2006г. на МРРБ.
7: „Изпълнение на дейностите по авторски надзор” Авторския надзор ще следи и ще носи отговорност за: • Контрола при изпълнението на проекта; • Контрола върху качеството на изпълняваните СМР и КРР; • Проектни решения и препоръки /при необходимост/, свързани с дейности по изпълнението на проекта; • Контрол за избор на подходящи, съответстващи на статута на културната ценност, материали и съответните им технически характеристики; • Контрол по прилагане технологичната последователност при изпълнение дейностите по проекта;
8: „Въвеждане на обекта в експлоатация” С цел получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, ще бъде изготвена екзекутивна документация, окончателен доклад от строителния надзор и всички необходими по ЗУТ и ЗКН документи. Обектът ще бъдат въведен в експлоатация след представяне на пълната документация. Ще бъдат издадени всички необходими разрешителни документи от съответните инстанции.
9: „Извършване на одит по проекта” Извършването на одит в рамките на проекта цели отговорното и ефективно разходване на определените средства. Отчитането на проекта ще се извърши съгласно изискванията на Управляващия орган. Върху разходите по проекта ще бъде извършен външен одит от лицензиран експерт-счетоводител. Заключенията на регистрирания одитор след извършения независим финансов одит се отразяват в одиторски доклад. Одитът ще се извърши за целия проект.
10: „Изготвяне на междинни и финален финансов отчет и технически доклад” По време на изпълнението на проекта ще се изготвят междинни технически доклади и междинни финансови отчети. След приключване на дейностите ще бъде изготвен окончателен технически доклад и финален финансов отчет, в съответствие с изискванията за изпълнение на проекти по ОП „Регионално развитие”. В окончателния доклад ще бъдат посочени постигнатите резултати и целите на проекта, чрез предварително зададените индикатори. Заключителните доклади (финансов и технически) ще бъдат подготвени от екипа по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 268 978 BGN
Общ бюджет: 1 064 588 BGN
БФП: 1 048 460 BGN
Общо изплатени средства: 1 048 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 048 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 322 168 BGN
2013 726 290 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 048 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 891 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 273 842 BGN
2013 617 347 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
891 189 BGN
В т.ч. Национално финансиране 157 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 325 BGN
2013 108 944 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 269 BGN
Финансиране от бенефициента 16 128 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 (Д) Брой създадени работни места към подкрепените туристически атракции – културни ценности с национално и световно значение
Индикатор 6 (Д) Брой подкрепени културни ценности с национално и световно значение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз