Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/014-04
Наименование: Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г.
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.07.2011
Начална дата: 21.07.2011
Дата на приключване: 21.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подсигуряване на сегашните ДМСГД със съвременна и подходяща материална база с цел замяна на ДМГСД с нови интегрирани здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата на малки деца и с особено внимание към децата с увреждания.
Дейности: Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда в пилотните ДМСГД
Дейност 2: Провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 6: Доставка на специализирано медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане
Дейност 7: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 970 734 BGN
Общ бюджет: 7 755 460 BGN
БФП: 7 755 220 BGN
Общо изплатени средства: 7 929 541 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 755 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 313 729 BGN
2014 5 074 346 BGN
2015 1 541 466 BGN
7 929 541 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 6 591 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 116 670 BGN
2014 4 313 194 BGN
2015 1 310 246 BGN
6 740 110 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 163 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 197 059 BGN
2014 761 152 BGN
2015 231 220 BGN
1 189 431 BGN
Финансиране от бенефициента 240 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз