Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.1.01-0006-C0001
Номер на проект: 0041-ЦИО-3.1
Наименование: Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия на Националната стратегическа референтна рамка и Комуникационния план на Оперативна програма „Техническа помощ”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2011
Начална дата: 26.07.2011
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Системно проследяване на ефективността и ефикасността на изпълнението на мерките по информация и публичност, заложени в КП на ОПТП и КС на НСРР.
Дейности: Дейност 1 Извършване на медиен мониторинг и контент анализ на публикациите в средствата за масова информация, провеждане на проучвания и анализи Дейност 1 Извършване на медиен мониторинг и контент анализ на публикациите в средствата за масова информация, провеждане на проучвания и анализи Описание на дейността: Предвижда се настоящата дейност да включва: Изготвяне на медиен мониторинг Успешната комуникация с медиите по отношение на дейностите, финансирани от ОПТП, изисква регулярно систематизиране на информацията за отразяването на програмата и НСРР в средствата за масово осведомяване. Тази мониторингова информация ще бъде представяна под формата на медиен мониторинг или т.нар. пресклипинг. Дейността включва ежедневно обобщаване на материалите в медиите и предоставянето им на електронен или магнитен носител. Изготвянето на медиен мониторинг ще осигури възможност за проследяване на съответствието и степента на изпълнение на целите и задачите на Комуникационната стратегия на НСРР и при необходимост ще очертае основните насоки за прецизирането й. От своя страна, успешната реализация на Комуникационната стратегия на НСРР и оценката на ефекта от отделните комуникационни дейности изисква регулярно получаване на навременна и добре систематизирана информация за представянето на НСРР в националните и регионалните медии. Предвид спецификите на Приоритетна ос 3 на ОПТП в областта на популяризирането на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, медийният мониторинг ще се съсредоточи върху тази тематика. Изготвяне на контент анализ на материалите Контент-анализът се извършва на база на събраните материали от медийния мониторинг. Чрез използването на статистически методи и инструменти се извършва анализ на съдържанието на материалите, на въздействието им върху аудиторията и на отношението на медията по темата. Контент-анализът включва систематизиране на набраната мониторингова информация в цифров вид и представянето й в графичен формат. Тази форма дава възможност за оперативно проследяване на медийната активност и отношението на медиите към тематиката. Въз основа на статистическите данни, структурирани по определени показатели (напр. брой публикации по типове медии, интензивност, източник на информация, отношение на медията и др.) се разработва аналитичен доклад с препоръки. За гарантиране на надеждността на анализите е необходимо те да бъдат базирани на достатъчен брой материали за определен период от време. Контент-анализът позволява идентифициране на отношението на медиите към НСРР и кохезионната политика на Общността като цяло, интереса към темата, степента на компетентност на журналистите и необходимостта от допълнителното им информиране и обучение. Обобщената информация от контент-анализите за съответния период е ключова за изготвянето на оценката за изпълнението на КС на НСРР, КП на ОПТП и за определяне на необходимостта от обучения за комуникаторите и пресцентровете, отговорни за предоставяне на информация за кохезионната политика в страната. Изготвяне на социологически проучвания и анализи Ще се провеждат периодични национални и регионални представителни социологически проучвания, данните от които да могат да бъдат сравнявани с изходните нива на подготвеност и информираност сред населението относно Структурните инструменти на ЕС. Натрупаните данни ще бъдат включени в информационна база, която ще стане основа за сравнителни анализи и ще послужи при изготвянето на оценките на изпълнението на Комуникационната стратегия на НСРР и Комуникационния план на ОПТП за 2011 и 2012 година, както и за обобщените данни за периода 2011-2013 година. Проучване на степента на удовлетвореност на потребителите на услугите в областните информационни центрове- Целта на проучванията на степента на удовлетвореност на потребителите на услугите в областните информационни центрове е да се установи качеството на предоставяните услуги, разпознаваемостта на Областния информационен център в съответната област и при необходимост да се предприемат релевантни действия от страна на ЦИКО по отношение информиране на УО и засилване на дейностите по методическа помощ към съответния ОИЦ. Предвижда се разработване на анкетни карти, организиране на набиране на информация, обобщаване на резултатите на попълнените анкетни карти и извършване на анализ, както и изготвяне на доклад с препоръки.
Дейност 2 Извършване на оценки на изпълнението на на Комуникационната стратегия на НСРР Дейност 2 Извършване на оценки на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП и на Комуникационната стратегия на НСРР Описание на дейността: Извършване на оценки на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП и на Комуникационната стратегия на НСРР за 2011 г. Данните от мониторинга представляват базата, на която следва да се извърши оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2011 г., като изпълнителят трябва да се запознае с предоставените данни за периода 2007-2010 г. и да предложи аналитични точки за сравнение на резултатите. Предвижда се да се изготви анализ и оценка на обобщените данни в съответствие с разработената методология, както и да се изготви оценителен доклад. Разработените оценки ще бъдат използвани за подготовката на годишните доклади за изпълнение на ОПТП и НСРР, съгласно изискванията на Регламент на ЕК 1828/2006 г. Извършване на оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на НСРР и Комуникационния план на ОПТП за 2012 г. Данните от мониторинга и оценката за предходните години представляват базата, на която ще се извърши оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП за 2012 г. Предвижда се да се изготви анализ и оценка на обобщените данни в съответствие с разработената методология, както и да се разработи оценителен доклад. Докладът задължително включва препоръки за оптимизиране на провежданите дейности или за корективни действия, ако са набелязани проблемни области от гледна точка на информираността, прозрачността и комуникацията. Разработените оценки ще бъдат използвани за подготовката на годишните доклади за изпълнение на ОПТП и НСРР, съгласно изискванията на Регламент на EK 1828/2006 г. Въз основа на изготвените по настоящата дейност оценителни доклади ще се изведат препоръки за подобряване на комуникационните дейности, които ще бъдат взети под внимание при бъдещи информационни дейности и при подготовката на програмните документи за следващия програмен период 2014-2020 г. Всички доклади ще бъдат публикувани на Единния портал за Структурните инструменти на ЕС в България www.eufunds.bg.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЕСТАТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 454 300 BGN
Общ бюджет: 221 539 BGN
БФП: 221 539 BGN
Общо изплатени средства: 202 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 221 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 000 BGN
2013 73 570 BGN
2014 29 250 BGN
2015 9 750 BGN
202 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 188 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 500 BGN
2013 62 535 BGN
2014 24 863 BGN
2015 8 288 BGN
172 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 500 BGN
2013 11 036 BGN
2014 4 388 BGN
2015 1 463 BGN
30 386 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.)
Индикатор 2 Брой изготвени контент-анализи на материалите..
Индикатор 3 Брой проведени социологически проучвания..
Индикатор 4 Брой изготвени доклади от оценка на изпълнението на Комуникационния план на ОПТП..
Индикатор 5 Брой изготвени доклади от оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия на НСРР
Индикатор 6 (Д) Брой изработени пресклипинга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз