Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.10-0001-C0001
Номер на проект: РД04-54
Наименование: Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология
Бенефициент: Национален център по трансфузионна хематология
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 21.07.2011
Дата на приключване: 01.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване функционирането на трансфузионната система в България посредством създаване и внедряване на единна национална информационна система за трансфузионна хематология.
Дейности: Дейност 7: Обучение на потребителите и администраторите на НИСТХ След внедряването и интегрирането на НИСТХ и пилотно тестване функционалността на софтуерните и апаратни модули, ще бъдат разработени и проведени серия от обучителни семинари за потребителите и администраторите на системата – около 150 експерти и специалисти от НЦТХ, ЦТХ и ОТХ в страната. Предвид големия брой на обучаемите и с оглед ефективността на обучителния процес, и оптимизиране на разходите, ще бъдат организирани по 2 три-дневни работни семинара с по 15 участника в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Обучението на до 10 администратора – до двама от всеки ЦТХ, ще бъде проведено едновременно с това на останалите потребители в София. Обучители в семинарите ще бъдат двама от разработчиците на софтуера, както и допълнителният експерт - Консултант. На участниците ще бъдат предоставени предварително изготвени от външен изпълнител обучителни материали, съдържащи инструкции за установяване на връзка и работа с НИСТХ по нива на достъп и по функционални модули на трансфузионната система, както и формуляри за обратна връзка за изясняване на допълнително възникнали въпроси и възможни допълнителни текущи настройки на системата за оптимална ергономия на работата с нея.
Дейност 8: Визуализация Информиране на обществеността за изпълнението на проекта и повишаване качеството и ефективността на здравните услуги, чрез внедряване на единна НИСТХ в страната.
Дейност 2: Тръжна процедура за Разработване и сертифициране на софтуер за уеб-базирана национална информационна система по трансфузионна хематология (НИСТХ) В изпълнение на съгласувания с Възложителя график за изпълнение на проекта и съгласно разпоредбите на ЗОП, ще бъде изготвена тръжна документация и ще се осигури провеждането на тръжна процедура за разработване на софтуер за уеб базирана НИСТХ съгласно разработени подробно функционално описание и техническа спецификация. За да се гарантира цялостното качественото и ефективно изпълнение на проекта, както и конкретно изпълнението на дейности 2, 3, 6 и 7, допълнително ще бъде ангажиран допълнителен експерт, Консултант – с опит и задълбочено познаване на организацията и спецификата на работа в НЦТХ и РЦТХ, който ще предоставя експертиза при изготвянето на техническото задание, спецификациите и системните изисквания за информационната система. Експертът ще бъде избран при спазване на следните минимални критерии за компетенции и опит: Висше образование /бакалавър, магистър, доктор/ в конкретна експертна област и над 6 години релевантен опит. В рамките на тръжната процедура към Изпълнителя ще бъдат поставени следните минимални изисквания за  Икономически/финансови резултати – счетоводен баланс за последната приключена финансова година;  Технически възможности и квалификация: Доказан опит в изпълнение на проекти за разработване и внедряване на уеб базирани програмни приложения и системи;  Срок за изпълнение на договора: 12 месеца от датата на подписването му.  Показатели за оценка: Техническа оферта = 40%, Финансово предложение = 60%. Получените оферти ще бъдат класирани по критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Дейност 5: Доставка на ИКТ хардуер, комуникационна свързаност и адаптиране и внедряване на портал за управление на електронен архив Изпълнението на дейността ще се извърши съгласно Техническите изисквания и заложените в Приложение b4 спецификации на необходимото оборудване за структурите по Трансфузионна хематология в страната. Предвижда се изпълнението да се извърши поетапно и съгласно Техническите изисквания. - Доставка и инсталация на компютърно оборудване, периферия и операционен софтуер в 5-те ЦТХ и 23 ОТХ в страната, съгласно техническа спецификация (ТС), изложена в Приложение Б4; - Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационно оборудване и свързаност в и между 5-те ЦТХ и 23 ОТХ в страната; - Адаптиране и внедряване на уеб базирана система (портал) за управление на електронен архив, съгласно ТС в Приложение Б4. и с начало не по-късно от четири месеца от началото на разработването на софтуера на НИСТХ и със срок на реализация три месеца. Дейността включва изграждане и тестване на функционално обособени хардуерни подсистеми, комуникационната свързаност между структурите по ТХ с високо ниво на защита на данните чрез инсталиране на VPN връзки и инсталиране на системата за документооборот, както и разработване на инструкции за поддръжка на ниво системен администратор. След успешно реализиране на дейността с Изпълнителя ще бъдат подписани приемо-предавателни протоколи и договори за гаранционна и извънгаранционна поддръжка на подсистемите.
Дейност 4: Тръжна процедура за доставка на ИКТ хардуер, комуникационна свързаност и адаптиране и внедряване на портал за управление на електронен архив В изпълнение на предварително разработения и съгласуван с Възложителя график за изпълнение на проекта и съгласно разпоредбите на ЗОП, проектният екип ще изготви тръжна документация и ще осигури провеждането на тръжна процедура за определяне на доставчик/ци за: ▪ Доставка и инсталация на компютърно оборудване и операционен софтуер в 5-те ЦТХ и 23 ОТХ в страната, съгласно техническа спецификация, изложена в Приложение Б4; ▪ Доставка, инсталация и поддръжка на комуникационна оборудване и свързаност в и между 5-те ЦТХ и 23 ОТХ в страната; ▪ Адаптиране и внедряване на уеб базирана система (портал) за управление на електронен архив, съгласно ТС в Приложение Б4. Към Изпълнителя ще бъдат поставени следните минимални изисквания за икономически и финансови възможности, Технически възможности и квалификация: Доказан опит в изпълнението на доставки на ИКТ оборудване и софтуерни системи в сравними мащаби;  Срок за изпълнение на договора: 3 месеца от датата на подписването му.  Показатели за оценка: Техническа оферта = 40%, Финансово предложение = 60%. Получените оферти ще бъдат класирани по критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Дейност 1: Управление на проекта Дейността е ключова за ефективното и срочно изпълнение на проекта и ще бъде изпълнявана в оперативна координация със Договарящия орган. На работно съвещание при стартиране на проекта ще бъде структуриран проектния екип и ще се извърши:  Инструктаж на членовете на екипа за техните задължения и отговорности;  Подготовка и сключване на допълнителни споразумения към трудовите договори на служителите на НЦТХ;  Идентифициране нуждите за проектните събития и планиране сключването на договори за доставки на логистични и печатни услуги;  Обсъждане/коригиране и приемане на работния график, включително на график на тръжните процедури, които ще бъдат представени на вниманието на Договарящия орган за одобрение;  Разработване на вътрешната система за управление – отговорности и правомощия, осигуряване на ресурси, планиране, изпълнение и осигуряване на надеждна комуникация със заинтересованите страни;  Планиране и провеждане на ежемесечни и извънредни работни съвещания за отчитане изпълнението на дейностите и текущо координиране. Основни задачи за изпълнение през целия проектен период ще бъдат своевременно документиране на планирането и изпълнението на дейностите и своевременно изготвяне и предаване на междинните и окончателни технически и финансови отчети.
Дейност 6: Интегриране и въвеждане в експлоатация на НИСТХ В координация с проектния екип и допълнителния експерт - консултант ще бъде сформирана работна група за пилотно тестване функционалността на софтуерното приложение по функционални модули и компоненти. За целта в системата ще бъдат въведени примерни и реални първични данни, както и такива от архива на НЦТХ с помощта на новоизградената хардуерна подсистема. Функционалността на софтуера ще бъде тествана и в комуникация с един от останалите 4 ЦТХ (Пловдив) в страната. В процеса на тестване и с помощта на проектния екип и допълнителния експерт консултант ще бъдат изготвяни констативни протоколи за възникнали въпроси и предложения, които ще бъдат решавани текущо. След съгласуване с ДО, ще се извърши поетапно инсталиране на софтуерната подсистема в ЦТХ в страната и необходимите настройки за интегриране с хардуерните подсистеми, включително периферна техника по места.
Дейност 9: Одит на проекта Ще бъде избран независим лицензиран и безпристрастен одитор, който ще извърши проверка на цялостната счетоводна документация по проекта и ще удостовери дали декларираните от НЦТХ разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора. Въз основа на направената проверка, одиторът ще разработи финален одиторски доклад по образец, предоставен от Договарящия орган. При работата си одиторът ще спазва указанията на националното законодателство и ще следва изискванията на Възложителя.
Дейност 3: Разработване и сертифициране на софтуер за уеб-базирана НИСТХ Изпълнителят по разработването на софтуера ще започне планирането, проектирането и разработването на софтуерната подсистема на НИСТХ на базата на Техническите изисквания и предварително разработено от НЦТХ описание на структурата и функционалността на НИСТХ (Приложение 1). На работна среща с проектния екип ще бъдат обсъдени и изяснени възникнали въпроси, свързани с концепцията и функционалността на системата. В рамките на изпълнението на тази дейност допълнителният експерт - Консултант ще дава препоръки и съвети за избора на най-оптимални решения, както и директно ще взаимодейства с Изпълнителя и екипа за управление на проекта. Предвижда се подсистемата да има два основни компонента:  Компонент 1 (Производство), който ще управлява и ше обезпечи процеса на въвеждане, регистрация и обработка на данните и ще генерира справочна информация за целите на свързаното с кръв и кръвни продукти производство в центровете по ТХ;  Компонент 2 (Портал), който ще управлява и обезпечава процесите, свързани с регистрацията, обработката и генерирането на справки за документирани резултати от производството и ще управлява документооборота. И двата компонента ще бъдат с уеб базиран интерфейс, ще работят на стандартен браузър и ще бъдат достъпни за работа до всички работни места в ЦТХ с управляеми приоритети и нива на достъп, оторизирани с индивидуални за работните места смарт карти, които ще осигуряват и ведомствени електронни подписи на документите. Функционалните модули и компоненти ще бъдат разработвани, документирани и отчитани, съгласно съгласуван с Възложителя план за изпълнение. Ще бъдат планирани и проведени контролни изпитания за функционалност, като за целта ще бъдат въведени примерни и реални данни чрез функционалните модули, включително и данни от цифровизирани документи. Изпълнителят ще има задължението да сертифицира разработения софтуер.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 547 470 BGN
Общ бюджет: 396 567 BGN
БФП: 396 567 BGN
Общо изплатени средства: 395 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 396 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 109 494 BGN
2012 0 BGN
2013 20 908 BGN
2014 118 932 BGN
2015 146 649 BGN
395 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 93 070 BGN
2012 0 BGN
2013 17 772 BGN
2014 101 092 BGN
2015 124 652 BGN
336 586 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 16 424 BGN
2012 0 BGN
2013 3 136 BGN
2014 17 840 BGN
2015 21 997 BGN
59 398 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.2)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз