Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0650-C0001
Номер на проект: ESF-2101-05-02002
Наименование: "Обучение на човешките ресурси в "Електростарт" АД - гр. Вършец
Бенефициент: "Електростарт" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията и придобиване на нови знания и умения по ИКТ, английски език и ключови компетенции
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип-подготовка и изпълнение 1.1. Подбор на членове на екипа 1.2. Провеждане на съвещание на проектния екип 1.3. Подписване на договори с: - технически персонал - административен персонал - консултант-методист - лектори - подписване партньорско споразумение 1.4. Наемане на лекционни зали и презентационно оборудване. Сключване на договори за наем. 1.5. Разпреление задълженията за реализацията на проекта в съответствие с Партньорското споразумение и дефиниране процедурите на съвместно вземане на решения и техната прозрачност и механизмите на вътрешен контрол и ангажиментите към външния контрол от страна на АЗ. Работният екип по управление проекта е сформиран и координиран Сключени граждански договори с членовете на екипа на проекта (административен и експертен състав) Сключени договори за наем на зали и на презентационно оборудване
Дейност 2. Разработка на план-графици за провеждане на професионалното обучение-подготовка и изпълнение 2.1. Изготвяне на групови и на индивидуални седмични план-графици на лекторите, разпределяне на отговорности, изготвяне на учебен свитък с резюмета на лекциите. Изготвени седмични план-графици
Подготовка на Дейност 3 (Провеждане на тръжна процедура и закупуване на учебни помагала и материали и изготвяне на учебна документация) 3.1. Провеждане на тръжна процедура по пряко възлагане за закупуване на материали и консумативи. 3.2. Закупуване на учебна литература и справочници и материали (тетрадки и др.) 3.3. Изготвяне на учебна документация (бланка за присъствена форма, анкетни листове и др.)
Изпълнение на Дейност 3 (Провеждане на тръжна процедура и закупуване на учебни помагала и материали и изготвяне на учебна документация)  Изготвени всички учебни, информационни и помощни материали за провеждане на обученията.
Подготовка на дейност 4 (Курс Код 3451001 – Текстообработване първа степен на професионална квалификация за обучение на служители от Учебни групи 1-8) сформирани учебни групи,подготовка на учебна документация
Изпълнение на Дейност 4 (Курс Код 3451001 – Текстообработване първа степен на професионална квалификация за обучение на служители от Учебни групи 1-8) 4.1. 11-месечен курс за обучение на 138 служители– 1432 уч. часа: 8 групи х 179 уч. часа: теория 65 уч. часа и практика – 114 уч. часа; Часовете са разпрелени в 40 седмици (8 групи х 5 дни х 8 часа на всеки 8 седмици). Учебните занятия по теория и практика се провеждат в компютърни зали под наем в гр. Вършец. 4.2. Входящ тест 4.3. Изпити по теория и практика (41-ва седмица) 4.4. Издаване на удостоверения за постигната степен на обучение 4.5. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул 4.6. Обобщаване резултатите от анкетите и атестация на преподавателите
Изпълнение на Дейност 4 (Курс Код 3451001 – Текстообработване първа степен на професионална квалификация за обучение на служители от Учебни групи 1-8) 4.1. 11-месечен курс за обучение на 138 служители– 1432 уч. часа: 8 групи х 179 уч. часа: теория 65 уч. часа и практика – 114 уч. часа; Часовете са разпрелени в 40 седмици (8 групи х 5 дни х 8 часа на всеки 8 седмици). Учебните занятия по теория и практика се провеждат в компютърни зали под наем в гр. Вършец. 4.2. Входящ тест 4.3. Изпити по теория и практика (41-ва седмица) 4.4. Издаване на удостоверения за постигната степен на обучение 4.5. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул 4.6. Обобщаване резултатите от анкетите и атестация на преподавателите
Подготовка на дейност 5 (Курс Код 3460101 – Бизнес-администрация-модул "Бизнес-английски език" за обучение на служители от Учебни групи 9- 12) сформирани учебни групи, подготовка на учебна документация
Изпълнение на Дейност 5 (Курс Код 3460101 – Бизнес-администрация-модул "Бизнес-английски език" за обучение на служители от Учебни групи 9- 12)  Проведен курс за обучение по бизнес-английски език за 61 души курсисти  Извършена обективна оценка и удостоверяване на придобитите от курсистите знания и умения.  Издадени удостоверения за степен на обучение  Събрана обективна информация за ефекта от обученията с цел оптимизиране на бъдещи такива
Изпълнение на Дейност 5 (Курс Код 3460101 – Бизнес-администрация-модул "Бизнес-английски език" за обучение на служители от Учебни групи 9- 12)  Проведен курс за обучение по бизнес-английски език за 61 души курсисти  Извършена обективна оценка и удостоверяване на придобитите от курсистите знания и умения.  Издадени удостоверения за степен на обучение  Събрана обективна информация за ефекта от обученията с цел оптимизиране на бъдещи такива
Подготовка на дейност 6 Курс по ключови компетенции (Умения за управление на целите и времето, Умения за ефективна междуличностна комуникация, Мениджърски умения, Умения за изграждане и работа в екип, Умения за управление на корпоративни проекти) за сформирани учебни групи,подготовка на учебна документация
Изпълнение на Дейност 6 Курс по ключови компетенции (Умения за управление на целите и времето, Умения за ефективна междуличностна комуникация, Мениджърски умения, Умения за изграждане и работа в екип, Умения за управление на корпоративни проекти) за 6.1. 11-месечен курс за професионално обучение на 59 служители– 320 уч. часа: 2 групи х 160 уч. часа; теория 100 уч. часа и практика – 60 уч часа. Часовете са разпределени в 40 седмици (2 групи х 2 дни х 8 часа на всеки 4 седмици). Учебните занятия по теория се провеждат в залите на ВО в сградите на Електростарт АД в гр. Вършец. 6.2. Изпити по теория и практика (41-ва седмица) 6.3. Издаване на свидетелства за постигната степен на обучение 6.4. Провеждане на анкета за качеството на обучението след всеки учебен модул 6.5. Обобщаване резултатите от анкетите и атестация на преподавателите
Изпълнение на Дейност 6 Курс по ключови компетенции (Умения за управление на целите и времето, Умения за ефективна междуличностна комуникация, Мениджърски умения, Умения за изграждане и работа в екип, Умения за управление на корпоративни проекти) за  Проведен курс за обучение по ключови компетенции за 59 души курсисти  Извършена обективна оценка и удостоверяване на придобитите от курсистите знания и умения.  Издадени удостоверения за степен на обучение  Събрана обективна информация за ефекта от обученията с цел оптимизиране на бъдещи такива
Подготовка на Дейност 7 (Публична кампания и медийно представяне на проекта) Публична кампания и медийно представяне на проекта – ще бъдат представяни целите cъдържанието, развитието и резултатите от проекта, с оглед за осигуряване на прозрачност на неговото изпълнение. Дейностите ще бъдат осъществявани в началото и в края на изпълнението на проектното предложение 7.1. Екипът на проекта изработва стратегия за прозрачност, осигуряваща подходяща публичност относно изпълнението на проекта, както и на финансовата подкрепа от страна на ЕС.
Подготовка на Дейност 7 (Публична кампания и медийно представяне на проекта) . Публична кампания и медийно представяне на проекта – ще бъдат представяни целите cъдържанието, развитието и резултатите от проекта, с оглед за осигуряване на прозрачност на неговото изпълнение. Дейностите ще бъдат осъществявани в началото и в края на изпълнението на проектното предложение 7.1. Екипът на проекта изработва стратегия за прозрачност, осигуряваща подходяща публичност относно изпълнението на проекта, както и на финансовата подкрепа от страна на ЕС.
Изпълнение на Дейност 7 (Публична кампания и медийно представяне на проекта) Постигнато е максимално ниво на публичност и прозрачност на проекта. Създадени са възможности за мултиплициране на проекта Осигурени са възможности за прилагане на позитивните практики от проекта по отношение на други обучения на служители на ВО, както и в други компании в браншаИнформационна дипляна за целите на проекта 1 информационна табела монтирана в завода на Електростарт АД в гр. Вършец. 2 информационни писма до печатните и електронни медии и до информационни интернет сайтове 1 публикация в специализиран браншови бюлетин (списание) платена публикация в регионален всекидневник платена публикация в национален всекидневник заключителна пресконференция
Изпълнение на Дейност 7 (Публична кампания и медийно представяне на проекта) Постигнато е максимално ниво на публичност и прозрачност на проекта. Създадени са възможности за мултиплициране на проекта Осигурени са възможности за прилагане на позитивните практики от проекта по отношение на други обучения на служители на ВО, както и в други компании в бранша Информационна дипляна за целите на проекта 1 информационна табела монтирана в завода на Електростарт АД в гр. Вършец. 2 информационни писма до печатните и електронни медии и до информационни интернет сайтове 1 публикация в специализиран браншови бюлетин (списание) платена публикация в регионален всекидневник платена публикация в национален всекидневник заключителна пресконференция
Подготовка на Дейност 8 (Заключителни дейности) Заключителни дейности – в края на проекта ще бъдат систематизирани и анализирани неговите резултати и ще бъдат направени основните заключения и изводи. 8.1. Анализ на резултатите от анкетните проучванияпо време на курсовете за професионално обучение 8.2. Анализ на резултатите от обучението на целевата група 8.3. Изготвяне на финален финансов и технически отчети.
Изпълнение на Дейност 8 (Заключителни дейности) Анкетни листове Анализ на резултатите Финални технически и финансов отчети
Партньори
Партньори:
Сдружение "ИНФОРМА"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 860 BGN
Общ бюджет: 87 415 BGN
БФП: 61 190 BGN
Общо изплатени средства: 50 836 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 21 372 BGN
2009 3 377 BGN
2010 26 087 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 836 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 166 BGN
2009 2 870 BGN
2010 22 174 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 3 206 BGN
2009 507 BGN
2010 3 913 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 625 BGN
Финансиране от бенефициента 45 797 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз