Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0478-C0001
Номер на проект: ESF-2101-04-11005
Наименование: Уча, зная, мога
Бенефициент: ЕТ "Астрой сървисиз - Любомир Димитров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 11.03.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за насърчаване и мотивация на заетите в производството лица за включване в обучение за квалификация и преквалификация и повишаване на тяхната адаптивност, капацитет и производителност на труда; повишаване уменията и компетенциите на заети във фирмата лица чрез придобиване на компютърни и езикови познания; повишаване поведенческата компетентност и организационна култура на управленския екип в областта на развитието на човешките ресурси.
Дейности: Подготовка на Дейност 1- Подписване на договори с Възложителя и сформиране на екипа Подписване на договори с Възложителя и сформиране на екипа за изпълнение на проекта
Изпълнение на Дейност 1 – Подписване на договори с Възложителя и сформиране на екипа Подписване на договори с Възложителя и сформиране на екипа за изпълнение на проекта
Подготовка Дейност 2 - Разработване и внедряване на стратегия за управление на проекта Разработване и внедряване на стратегия за управление на проекта /правила за вътрешна комуникация,правила за управление на ФСД, система за оценка на напредъка и вътрешна система за контрол и мониторинг/
Изпълнение на Дейност 2 - Разработване и внедряване на стратегия за управление на проекта Разработване и внедряване на стратегия за управление на проекта /правила за вътрешна комуникация,правила за управление на ФСД, система за оценка на напредъка и вътрешна система за контрол и мониторинг/
Подготовка Дейност 3 – Информационна кампания Подготовка на:1 вътрешнофирмена среща, организиране на 1 кръгла маса, 1 пресконференция , 1 публикация в медиите
Изпълнение на Дейност 3 – Информационна кампания Извършване на:1 вътрешнофирмена среща, организиране на 1 кръгла маса, 1 пресконференция , 1 публикация в медиите
Подготовка на Дейност 4 – Избор на подизпълнител Подготовка на процедура за избор на подизпълнител с предмет на дейност „Обучение на 15 заети лица по специалност „Електроника и автоматика”
Изпълнение на Дейност 4 – Избор на подизпълнител Извършване на процедура за избор на подизпълнител с предмет на дейност „Обучение на 15 заети лица по специалност „Електроника и автоматика”
Подготовка на Дейност 5 – Обучение по част от специалност „Хладилна техника” Подготовка на обучение по част от специалност „Хладилна техника”,1група от 8 лица /150уч. часа
Изпълнение на Дейност 5 – Обучение по част от специалност „Хладилна техника” Провеждане на обучение по част от специалност „Хладилна техника”,1група от 8 лица /150уч. часа
Подготовка на Дейност 6 – Обучение по част от специалност „Климатична техника” Подготовка на обучение по част от специалност „Климатична техника” , 1гр., 8 лица /150уч.часа
Изпълнение на Дейност 6 – Обучение по част от специалност „Климатична техника Провеждане на обучение по част от специалност „Климатична техника” , 1гр., 8 лица /150уч.часа
Подготовка на Дейност 7 – Обучение по специалност „Електроника и автоматика” Подготовка на обучение по специалност „Електроника и автоматика” 1гр., 15 заети лица / 300уч. часа
Изпълнение на Дейност 7 – Обучение по специалност „Електроника и автоматика” Провеждане на обучение по специалност „Електроника и автоматика” 1гр., 15 заети лица / 300уч. часа
Подготовка на Дейност 8 – Обучение по английски език Подготовка на обучение по английски език, 1група от 8 заети лица /150уч.часа
Изпълнение на Дейност 8 – Обучение по английски език Провеждане на обучение по английски език, 1група от 8 заети лица /150уч.часа
Подготовка на Дейност 9 – Обучение по компютърни умения Подготовка на обучение по компютърни умения, 1 група, 10 заети лица /150уч.часа
Изпълнение на Дейност 9 – Обучение по компютърни умения Провеждане на обучение по компютърни умения, 1 група, 10 заети лица /150уч.часа
Подготовка на Дейност 10 – Популяризиране на резултатите от проекта Подготовка на популяризиране на резултатите от проекта, включваща:1 пресконференция и 1 публикация в медиите
Изпълнение на Дейност 10 – Популяризиране на резултатите от проекта Извършване на популяризиране на резултатите от проекта. Провеждане на 1 пресконференция и 1 публикация в медиите
Подготовка на Дейност 11 – Окончателно отчитане Подготовка на окончателен технически и финансов отчет за изпълнение на проектните дейности
Изпълнение на дейност 11 – Окончателно отчитане Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет за изпълнение на проектните дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 861 BGN
Общ бюджет: 33 164 BGN
БФП: 33 164 BGN
Общо изплатени средства: 31 862 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 643 BGN
2009 10 429 BGN
2010 8 790 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 862 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 747 BGN
2009 8 864 BGN
2010 7 471 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 896 BGN
2009 1 564 BGN
2010 1 318 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 779 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз